Provided by: po4a_0.33.3-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Xml - Konwersja dokumentów XML i pochodnych z/do plików
    PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::XML jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów XML
    do innych języków [używanych przez ludzi].

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::XML

    Tego modułu można użyć bezpośrednio do obsługi ogólnych dokumentów w
    formacie XML. Wyciągnie on zawartość wszystkich elementów, bez żadnych
    atrybutów, ponieważ to właśnie w elementach jest zapisywany tekst w
    większości dokumentów opartych na XML-u.

    Istnieje kilka opcji (opisanych w następnej sekcji), które mogą
    dostosować zachowanie do Twoich wymagań. Jeśli nie pasuje ono do
    formatu Twojego dokumentu, zachęcamy do napisania własnego modułu
    dziedziczącego z tego, opisującego szczegóły formatu. Szczegóły można
    znaleźć w sekcji "Pisanie modułów pochodnych" poniżej.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ TEN MODUŁ

    Globalna opcja debug powoduje, że ten moduł pokaże wyłączone
    komunikaty, aby móc sprawdzić, czy przypadkiem nie pomija czegoś
    istotnego.

    Opcje tego modułu:

    nostrip
      Uniemożliwia usuwanie spacji otaczających wyodrębnione komunikaty.

    wrap
      Kanonizuje komunikaty do przetłumaczenia, przyjmując, że spacje nie
      są ważnie i tylko służą do zawijania przetłumaczonego dokumentu. Tę
      opcję można nadpisać opcjami dotyczącymi własnych elementów. Patrz
      opis opcji "tags" poniżej.

    caseinsensitive
      Powoduje, że elementy i atrybuty są wyszukiwane z pominięciem
      rozpoznawania wielkości liter. Jeśli jest to zdefiniowane, to
      <BooK>laNG i <BOOK>Lang zostaną potraktowane tak samo jak
      <book>lang.

    includeexternal
      Jeżeli zdefiniowano, zewnętrzne encje są dołączane do
      wygenerowanego (przetłumaczonego) dokumentu oraz do wyodrębnionych
      łańcuchów znaków. Jeżeli nie zdefiniowano, będzie trzeba
      przetłumaczyć zewnętrzne encje jako niezależne dokumenty.

    ontagerror
      Ta opcja określa zachowanie modułu, kiedy wykryje błąd składni XML
      (element zamykany, który nie odpowiada elementowi ostatnio
      otwieranemu lub brak jest wartości atrybutu elementu). Może
      przyjmować następujące wartości:

      fail
        Jest to domyślna wartość. Działanie modułu zakończy się błędem.

      warn
        Moduł wyświetli ostrzeżenie i będzie kontynuował działanie,

      silent
        Moduł będzie kontynuował bez wypisywania żadnych ostrzeżeń.

      Proszę zachować ostrożność, używając tej opcji. Rekomendowanym
      zachowaniem jest poprawienie pliku wejściowego.

    tagsonly
      Wyodrębnia tylko elementy podane w opcji "tags". W przeciwnym
      wypadku wyodrębni wszystkie elementy poza podanymi w tej opcji.

      Uwaga: Opcja ta jest przestarzała.

    doctype
      Łańcuch znaków, który będziemy próbowali dopasować do pierwszej
      linii typu dokumentu (doctype; jeśli zdefiniowany). Jeśli nie
      pasuje, to dokument będzie uważany za mający niepoprawny typ.

    tags
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które mają być przetłumaczone
      lub opuszczone. Domyślnie podane elementy będę opuszczone, ale
      użycie opcji "tagsonly" oznacza, że podane elementy zostaną
      włączone. Elementy muszą mieć postać <aaa>, jednak można połączyć
      kilka z nich (<bbb><aaa>), aby określić, że zawartość elementu
      <aaa> będzie przetłumaczona tylko wtedy, gdy sam element jest
      zawarty w elemencie <bbb>.

      Można podać także kilka opcji elementów dodając pewne znaki na
      początku hierarchii elementów. Na przykład można dodać "w" (zawijaj
      tekst) lub "W" (nie zawijaj), aby nadpisać domyślne zachowanie
      określone przez globalną opcję "wrap".

      Przykład: W<chapter><title>

      Uwaga: Opcja ta jest przestarzała. Prosimy zamiast niej używać
      opcji translated i untranslate.

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów elementów, które należy
      tłumaczyć. Można podać atrybuty, używając ich nazwy (na przykład
      "lang"), ale także można poprzedzić je hierarchią elementów, aby
      powiedzieć, że ten atrybut będzie tłumaczony tylko wtedy. gdy jest
      zawarty w określonym elemencie. Na przykład <bbb><aaa>lang mówi, że
      atrybut lang zostanie przetłumaczony, tylko jeżeli jest zawarty w
      elemencie <aaa>, który jest w elemencie <bbb>.

    inline
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które powinny zostać
      potraktowane jako inline. Domyślnie wszystkie elementy przerywają
      sekwencję. Składnia jest taka sama jak opcji tags.

    nodefault
      Rozdzielona spacjami lista elementów, których moduł nie powinien
      próbować domyślnie umieszczać w kategoriach "tags" lub "inline".

    cpp Wspiera dyrektywy preprocesora C. Jeśli opcja zostanie włączona,
      po4a będzie przetwarzał dyrektywy preprocesora jako separatory
      akapitów. Jest to ważne, jeśli plik XML jest przetwarzanyprzez
      preprocesor, ponieważ jeśli nie użyje się tej opcji, a dyrektywy
      preprocesora trafią w środek linii, to po4a przyjmie, ża należą do
      bieżącego paragramu, co spowoduje, że preprocesor ich już nie
      rozpozna. Uwaga: dyrektywy preprocesora muszą być umieszczone
      między elementami (nie mogą rozdzielać elementu).

    tłumaczenie=wpis nieprzetłumaczony
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które mają być przetłumaczone
      lub opuszczone. Elementy muszą mieć postać <aaa>, jednak można
      połączyć kilka z nich (<bbb><aaaE>), aby określić, że zawartość
      elementu <aaa> będzie przetłumaczona tylko wtedy, gdy sam element
      jest zawarty w elemencie <bbb>

      Można podać także kilka opcji elementów dodając pewne znaki na
      początku hierarchii elementów. Na przykład można dodać "w" (zawijaj
      tekst) lub "W" (nie zawijaj), aby nadpisać domyślne zachowanie
      określone przez globalną opcję "wrap".

      Przykład: W<chapter><title>

PRACA Z MODUŁAMI POCHODNYMI

    DEFINIOWANIE ELEMENTÓW I ATRYBUTÓW DO PRZETŁUMACZENIA

    Najprostszą zmianą jest zdefiniowanie elementów i atrybutów, które
    parser ma przetłumaczyć. Powinno być to zrobione w funkcji initialize.
    Najpierw trzeba wywołać główną funkcję initialize, aby otrzymać opcje
    linii poleceń, a następnie dodać własne definicje do hasha opcji. Aby
    obsłużyć nowe opcje w linii poleceń, trzeba je zdefiniować przed
    wywołaniem głównej funkcje initialize:

     $self->{options}{'new_option'}='';
     $self->SUPER::initialize(%options);
     $self->{options}{'tags'}.=' <p> <head><title>';
     $self->{options}{'attributes'}.=' <p>lang id';
     $self->{options}{'inline'}.=' <br>';
     $self->treat_options;

    NADPISYWANIE FUNKCJI found_string

    Innym prostym krokiem jest nadpisanie funkcji "found_string", która
    otrzymuje od parsera wyciągnięte komunikaty, aby je przetłumaczyć.
    Tutaj można kontrolować, które komunikaty tłumaczyć, oraz przeprowadzić
    transformacje na nich przed tłumaczeniem i po nim.

    Otrzymuje wyodrębniony tekst, odnośnik do miejsca jego znalezienia i
    hash zawierające dodatkowe informacje kontrolujące, które komunikaty są
    do przetłumaczenia, jak je przetłumaczyć i jak wygenerować komentarz.

    Zawartość tych opcji zależy od rodzaju łańcucha znaków (podanego we
    rekordzie tego hasha):

    type="tag"
      Znaleziony łańcuch znaków jest zawartością elementu, który można
      przetłumaczyć. Wpis "tag_options" zawiera znaki opcji wyciągnięte z
      początku hierarchii elementów z opcji "tags" modułu.

    type="attribute"
      Oznacza, że znaleziony tekst jest wartością atrybutu możliwego do
      tłumaczenia. Wpis "attribute" zawiera nazwę atrybutu.

    Musi zwrócić tekst zastępujący w tłumaczonym dokumencie tekst
    oryginalny. Podstawowy przykład tej funkcji:

     sub found_string {
      my ($self,$text,$ref,$options)=@_;
      $text = $self->translate($text,$ref,"type ".$options->{'type'},
       'wrap'=>$self->{options}{'wrap'});
      return $text;
     }

    Kolejny prosty przykład można znaleźć w nowym module Dia, który tylko
    filtruje niektóre łańcuchy znaków.

    MODYFIKOWANIE TYPÓW ELEMENTÓW (DO ZROBIENIA)

    Jest to jeden z bardziej złożonych, ale pozwala na (prawie) całkowite
    dostosowanie do własnych potrzeb. Jest oparty na liście hashów, z
    których każdy określa sposób zachowania się typu elementu. Lista
    powinna być posortowana, tak że elementy bardziej ogólne występują po
    bardziej szczegółowych (posortowanych najpierw po kluczach
    początkowych, a potem końcowych). Aby zdefiniować typ elementu, trzeba
    utworzyć hash zawierający następujące klucze:

    beginning
      Określa początek elementu, po "<".

    end Określa koniec elementu, przed ">".

    breaking
      Mówi, że jest to klasa elementów rozdzielających. Element
      nierozdzielający (inline) jest to taki element, które może być
      pobrany jako zawartość innego elementu. Może to przyjmować wartości
      false (0), true (1) lub undefinded. Jeśli zostanie jako undefined,
      to trzeba będzie zdefiniować funkcje f_breaking, mówiącą, czy
      podany element tej klasy jest elementem rozdzielającym, czy też
      nie.

    f_breaking
      Jest to funkcja, która powie, czy następny element jest elementem
      zamykającym, czy też nie. Powinna być zdefiniowana, jeśli nie
      zdefiniowano opcji "breaking".

    f_extract
      Jeśli wartością tego klucza pozostanie undefined, to ogólne funkcje
      wyodrębniające będą musiały wyodrębnić ten element samodzielnie.
      Jest to użyteczne dla elementów, które mogą zawierać w sobie inne
      elementy lub specjalne struktury, tak żeby główny parser nie
      oszalał. Funkcja otrzymuje flagę logiczną mówiącą, czy element
      powinien zostać usunięty z wejściowego strumienia, czy też nie.

    f_translate
      Funkcja otrzymuje element (w formacie get_string_until() ) i zwraca
      przetłumaczony element (przetłumaczone atrybuty lub wszystkie
      potrzebne transformacje) jako pojedynczy łańcuch znaków.

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

    PRACA Z ELEMENTAMI

    get_path()
      Funkcja zwraca ścieżkę bieżącego elementu od korzenia dokumentu w
      formacie <html><body><p>.

    tag_type()
      Funkcja zwraca indeks z listy tag_types, który odpowiada następnemu
      elementowi ze strumienia wejściowego, lub -1 gdy dotarła do końca
      pliku wejściowego.

    extract_tag($$)
      Funkcja zwraca następny element ze strumienia wejściowego bez
      początku i końca, w postaci tablicy i zarządza odnośnikami do pliku
      wejściowego. Przyjmuje dwa parametry: typ elementu (zwrócone przez
      tag_type) i wartość logiczną, określającą, czy element powinien
      zostać usunięty ze strumienia wejściowego.

    get_tag_name(@)
      Funkcja zwraca nazwę następnego elementu przekazanego jako argument
      w formie tablicy zwracanej przez extract_tag.

    breaking_tag()
      Funkcja zwraca wartość logiczną, która mówi, czy następny element
      jest elementem rozdzielającym, czy nie (element inline). Nie
      zmienia strumienia wejściowego.

    treat_tag()
      Funkcja tłumaczy następny element z źródłowego strumienia, Używa do
      tłumaczenia własnych funkcji każdego typu elementu.

    tag_in_list($@)
      Funkcja zwraca wartość będącą łańcuchem znaków, mówiącą, czy jej
      pierwszy argument (hierarchia elementów) pasuje do któregokolwiek
      elementu jej drugiego argumentu (lista elementów lub hierarchii
      elementów). Zwraca 0, jeśli nie pasuje. W przeciwnym razie zwraca
      opcje dopasowanego elementy (znaki z początku elementu) lub 1
      (jeśli element nie miał opcji).

    PRACA Z ATRYBUTAMI

    treat_attributes(@)
      Funkcja obsługuje tłumaczenia atrybutów elementów. Pobiera element
      bez znaczników początku/końca, a następnie szuka atrybutów,
      tłumaczy te spośród nich, które są przeznaczone do tłumaczenia
      (podane w opcji "attributes" modułu). Zwraca prosty tekst z
      przetłumaczonym elementem.

    PRACA Z OPCJAMI MODUŁU

    treat_options()
      Funkcja wypełnia wewnętrzne struktury zawierające elementy,
      atrybuty i włączane dane opcjami modułu (podanymi w linii poleceń
      lub w funkcji initialize).

    POBIERANIE TEKSTU Z PLIKU WEJŚCIOWEGO

    get_string_until($%)
      Funkcja zwraca tablicę z liniami (i odnośnikami) z wejściowego
      dokumentu dopóki nie znajdzie pierwszego argumentu. Drugim
      argumentem jest hash opcji. Wartość 0 oznacza wyłączenie
      (domyślnie), a 1 - włączenie.

      Poprawne opcje:

      include
        Powoduje, że zwracana tablica zawiera szukany tekst.

      remove
        Usuwa zwrócony strumień z wejścia

      unquoted
        Zapewnia, że szukany tekst nie jest umieszczony w cudzysłowach.

    skip_spaces(\@)
      Funkcja otrzymuje jako argument odnośnik do akapitu (w formacie
      zwróconym przez get_string_until), pomija spacje nagłówka i zwraca
      prosty łańcuch znaków.

    join_lines(@)
      Funkcja zwraca prosty łańcuch znaków zawierający tekst z tablicy
      argumentu (odrzucając odnośniki).

STATUS MODUŁU

    Ten moduł umożliwia tłumaczenie elementów i atrybutów.

    Wsparcie dla encji i plików włączanych jest na naszej liście rzeczy do
    zrobienia.

    Pisanie modułów pochodnych jest raczej ograniczone.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    DOCTYPE (ENCJE)

    Istnieje minimalna obsługa tłumaczeń encji. Są one tłumaczone jako
    całość, a elementy nie są brane pod uwagę. Encje wieloliniowe nie są
    wspierane, a podczas tłumaczenia tekst encji jest zawsze zawijany.

    PLIKI WŁĄCZANE

    MODYFIKOWANIE TYPÓW ELEMENTÓW ODZIEDZICZONYCH MODUŁÓW (przenieść
    strukturę tag_types do hasha $self?)

    element dzielący w środku elementu niedzielącego (czy to jest możliwe?)
    powoduje brzydkie komentarze.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm).

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).