Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    Tcl - Podsumowanie składni języka Tcl
_________________________________________________________________

OPIS

    Następujące reguły definiują semantykę języka Tcl:

    [1]  Skrypt Tcl jest łańcuchem, zawierającym jedną, lub więcej
       komend. Średniki i nowe linie są separatorami komend, chyba że
       są zacytowane.  Zamykające nawiasy są normalnie terminatorami
       komend.

    [2]  Komenda jest analizowana w dwóch krokach. Najpierw interpreter
       Tcl  rozbija komendę na sowa i dokonuje opisanych niżej
       podstawień. Podstawienia te są  dokonywane  jednakowo  dla
       wszystkich komend. Pierwsze słowo jest używane do lokalizowania
       procedury komendy, która wykona polecenie, a następnie wszystkie
       pozostałe słowa komendy są przekazywane do tej procedury.
       Procedura może interpretować każde ze swoich słów w dowolny
       sposób, np. jako liczbę całkowitą, nazwę zmiennej, listę, lub
       skrypt Tcl. Różne komendy różnie interpretują swoje słowa.

    [3]  Słowa komendy są rozdzielane białymi spacjami (poza nowymi
       liniami, które są separatorami komend).

    [4]  Pierwszy znak słowa to podwójny cudzysłów (``"''), ostatni
       również.  Jeśli między cudzysłowami pojawią się  średniki,
       nawiasy czy białe spacje, to będą one traktowane jak zwykłe
       znaki włączone w słowo. Podstawianie komend i zmiennych, oraz
       podstawianie  ukośnikowe  jest  dokonywane  na  znakach
       międzycudzysłowowych  w  sposób  opisany  niżej.  Podwójne
       cudzysłowy nie są zachowywane jako elementy słowa.

    [5]  Jeśli pierwszy znak słowa jest otwartym nawiasem klamrowym
       (``{''), to słowo jest kończone klamrą zamykającą, (``}'').
       Klamry zagnieżdżają się w słowie: każda otwarta klamra musi mieć
       klamrę zamykającą (jednak jeśli klamra jest cytowana lewym
       ukośnikiem, to jej działanie nie wymaga klamry zamykającej). Na
       znakach między klamrami nie dokonuje się żadnych podstawień, nie
       licząc podstawień lewy ukośnik-nowa linia. Słowo składa się
       dokładnie ze znaków między klamrami, nie licząc samych klamr.

    [6]  Jeśli słowo zawiera otwarty nawias kwadratowy (``[''), to Tcl
       dokonuje  podstawienia  komendy.  Aby  tego dokonać, woła
       rekursywnie interpreter Tcl, który przetwarza znaki znajdujące
       za nawiasem jako skrypt Tcl. Skrypt może zawierać dowolną liczbę
       komend i musi być zakończony nawiasem zamykającym (``]'').
       Wyniki skryptu (np. wynik ostatniej komendy) są podstawiane
       zamiast nawiasów, wraz ze znakami znajdującymi się między nimi.
       Może  być dowolnie wiele podstawień w pojedynczym słowie.
       Podstawianie komend nie jest dokonywane na słowach ujętych w
       nawiasy klamrowe.

    [7]  Jeśli  słowo zawiera znak dolara (``$'') to Tcl dokonuje
       podstawienia zmiennej: znak dolara i następujące znaki są
       zastępowane  wartością zmiennej. Podstawienie zmiennej może
       przybrać jedną z postaci:

       $nazwa     Nazwa jest nazwą zmiennej skalarnej; nazwa jest
               kończona dowolnym znakiem, który nie jest literą,
               cyfrą, lub podkreśleniem.

       $nazwa(indeks) Nazwa daje nazwę zmiennej tablicowej, a indeks
               daje nazwę jej elementu. Nazwa musi składać się
               tylko z liter, cyfr i podkreśleń.  Na znakach
               indeksu  dokonywane  są  podstawienia komend,
               zmiennych i lewych ukośników.

       ${nazwa}    Nazwa jest nazwą  zmiennej  skalarnej.  Może
               zawierać  dowolne  znaki  poza  zamykającymi
               nawiasami klamrowymi.

       W pojedynczym słowie może być wiele podstawień zmiennych. Na
       słowach, ujętych w klamry nie jest dokonywane podstawienie
       zmiennych.

    [8]  Jeśli w słowie znajduje się lewy ukośnik (``\''), to następuje
       podstawienie  ukonikowe.  We  wszystkich  wypadkach, poza
       opisanymi niżej, ukośnik jest porzucany, a następujący znak jest
       traktowany jak zwykły i jest włączany w słowo. Umożliwia to
       włączanie znaków takich, jak podwójne cytaty, nawiasy zamykające
       i  znaki  dolara.  Następująca  tabela pokazuje sekwencje
       ukośnikowe, które są traktowane szczególnie, wraz z wartościami,
       które wchodzą w ich miejsce.

       \a  Dzwonek (0x7).

       \b  Backspace (0x8).

       \f  Form feed (0xc).

       \n  Nowa linia (0xa).

       \r  Powrót karetki (0xd).

       \t  Tabulacja (0x9).

       \v  Tabulacja pionowa (0xb).

       \<nowalinia>biaaspacja
          Zamiast ukośnika, nowej linii i białej (białych) spacji,
          podstawiany jest pojedynczy znak  spacji.  Sekwencja
          ukośnikowa jest unikalna dlatego, że jest podstawiana w
          oddzielnym przedbiegu  przed  przetworzeniem  komendy.
          Znaczy to, że będzie podstawiona nawet gdy nastąpi między
          nawiasami, a wynikająca spacja będzie traktowana jako
          separator  słów (o ile nie jest w cudzysłowach lub
          klamrach).

       \\  Lewy ukośnik (``\'').

       \ooo Cyfry ooo (jedna, dwie, lub trzy z nich) dają rzeczywistą
          ósemkową wartość znaku.

       \xhh Cyfry szesnastkowe hh dają szesnastkową wartość znaku.
          Obecna może być dowolna liczba cyfr.

       Podstawianie ukośnikowe nie jest dokonywane na słowach ujętych w
       klamry, nie licząc podstawienia ukośnik-nowa linia, opisanego
       wyżej.

    [9]  Jeśli w miejscu, gdzie Tcl oczekuje pierwszego znaku pierwszego
       słowa komendy znajduje się znak ``#'', to znak ten i znaki za
       nim następujące, aż do nowej linii, są traktowane jako komentarz
       i są ignorowane. Znak komentarza ma znaczenie gdy znajduje się
       na początku komendy.

    [10]  Każdy znak jest przetwarzany przez interpreter Tcl tylko raz
       jako element tworzenia słów komendy. Na przykład, jeśli nastąpi
       podstawienie zmiennych, dalsze podstawienia na wartości zmiennej
       nie następują; wartość jest wstawiana dosłownie. Jeśli nastąpi
       podstawianie komend, to zagnieżdżone komendy są przetwarzane
       całościowo przez rekursywne wywołania interpretera Tcl; przed
       tym wywołaniem nie są robione żadne podstawienia. Podobnie po
       wywołaniu nie robi się żadnych dodatkowych podstawień.

    [11]  Podstawienia nie tyczą się ograniczników słów komendy. Na
       przykład podczas podstawiania zmiennych cała wartość zmiennej
       staje się częścią pojedynczego słowa, nawet jeśli wartość
       zmiennej zawiera spacje.