Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    bsearch - binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb,
       size_t size, int (*compar)(const void *, const void *));

OPIS

    Funkcja bsearch() przeszukuje tablicę obiektów nmemb, której pierwszy
    element jest wskazywany przez base, w poszukiwaniu elementu pasującego
    do obiektu wskazywanego przez key. Rozmiar każdego z elementów tablicy
    określony jest przez size.

    Zawartość tablicy powinna być posortowana w kolejności rosnącej zgodnie
    z funkcją porównawczą wskazywaną przez compar. Funkcja compar powinna
    posiadać dwa argumenty: wskaźnik do obiektu key oraz do elementu
    tablicy, i powinna zwracać wartość integer mniejszą, równą lub większą
    niż zero jeśli obiekt key okazał się, odpowiednio, mniejszy, równy lub
    większy niż element tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja bsearch() zwraca wskaźnik do pasującego elementu tablicy, lub
    NULL jeśli nie znaleziono takiego elementu. Jeśli istnieje więcej
    takich elementów, to nie jest określone, na który element będzie
    wskazywać zwrócony wskaźnik.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

    qsort(3)