Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    btree - metoda dostępu do bazy btree

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <db.h>

OPIS

    Funkcja dbopen stanowi interfejs biblioteczny do plików baz danych.
    Jednym z obsługiwanych formatów są pliki btree. Ogólny opis metod
    dostępu do baz danych znajduje się w dbopen(3), a ta strona podręcznika
    opisuje jedynie informacje specyficzne dla btree.

    Struktura danych btree stanowi uporządkowaną, zrównoważoną strukturę
    drzewiastą, przechowującą powiązane pary klucz/dane.

    Specyficzna dla metody dostępu btree struktura danych używana przez
    dbopen jest zdefiniowana w pliku nagłówkowym <db.h> następująco:

    typedef struct {
       u_long flags;
       u_int cachesize;
       int maxkeypage;
       int minkeypage;
       u_int psize;
       int (*compare)(const DBT *key1, const DBT *key2);
       size_t (*prefix)(const DBT *key1, const DBT *key2);
       int lorder;
    } BTREEINFO;

    Struktura ta zawiera następujące elementy:

    flags Wartść  znacznika  jest  określona  lubokreśla  dowolną  z
       następujących wartości:

       R_DUP Zezwala na powtarzające się w drzewie klucze, tzn.
           pozwala dodawać klucze, które już w drzewie istnieją.
           Domyślnym zachowaniem, jak opisano w dbopen(3), jest
           nadpisywanie istniejącego pasującego  klucza  podczas
           wprowadzania nowego klucza, lub niepomyślne zakończenie,
           gdy podany jest znacznik R_NOOVERWRITE.  Znacznik R_DUP
           jest  nadpisywany  przez znacznik R_NOOVERWRITE; gdy
           znacznik R_NOOVERWRITE jest podany, próba dodania do
           drzewa  klucza,  który  już  istnieje, zakończy się
           niepowodzeniem.

           Jeśli baza danych zawiera powtarzające się  klucze,
           kolejność pobierania kluczy/danych za pomocą funkcji get
           jest niezdefiniowana, jednakże, wywołania funkcji seq z
           ustawionym znacznikiem R_CURSOR zawsze zwrócą logicznie
           ``pierwszy'' z dowolnej drupy powtarzających się kluczy.

    cachesize
       Sugerowany maksymalny rozmiar (w bajtach) bufora w pamięci.
       Wartość ta stanowi jedynie zalecenie, więc metoda dostępu raczej
       przydzieli więcej pamięci niż zawiedzie. Ze względu na to, że
       każde poszukiwanie bada stronę korzenia drzewa, buforowanie
       najczęściej  używanych stron istotnie skróci czas dostępu.
       Dodatkowo, fizyczne zapisy będą opóźnione na tyle, na ile będzie
       to możliwe, więc umiarkowany bufor może istotnie zmniejszyć
       liczbę operacji wejścia/wyjścia. Oczywiście, korzystanie  z
       bufora  zwiększa  (ale jedynie zwiększa) prawdopodobieństwo
       uszkodzenia lub utraty danych, jeśli system ulegnie awarii
       podczas gdy drzewo jest modyfikowane. Jeśli cachesize wynosi 0
       (nie podano rozmiaru) używany jest bufor domyślny.

    maxkeypage
       Maksymalna liczba kluczy, które będą przechowywane w ramach
       pojedynczej strony. Aktualnie nie zaimplementowane.

    minkeypage
       minimalna liczba kluczy przechowywanych w ramach pojedynczej
       strony. Wartość ta służy do określania, które klucze będą
       przechowywane w stronach nadmiarowych, tzn. jeśli klucz lub
       element danych jest większy niż rozmiar strony podzielony przez
       wartość  minkeypage,  będzie  on  przechowywany  w stronie
       nadmiarowej, zamiast w stronie właściwej.  Jeśli minkeypage
       wynosi 0 (nie podano minimalnej liczby kluczy), użyta zostanie
       wartość 2.

    psize Rozmiar strony jest rozmiarem (w bajtach) stron używanych przez
       węzły drzewa.  Minimalny rozmiar strony wynosi 512 bajtów, a
       maksymalnym rozmiarem jest 64K.  Jeśli psize wynosi 0 (mie
       podano rozmiaru strony), rozmiar strony jest wybierany w oparciu
       o rozmiar bloku używanego systemu plików.

    compare
       Compare jest funkcją porównywania kluczy.  Musi ona zwracać
       liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera, gdy klucz
       będący pierwszym argumentem jest, odpowiednio, mniejszy, równy,
       większy niż klucz będący drugim argumentem. Dla danego drzewa
       przy każdym jego otwarciu musi być używana ta sama funcja
       porównawcza.  Jeśli compare ma wartość NULL (nie podano funkcji
       porównawczej), klucze będą porównywane leksykalnie, przy czym
       krótsze klucze będą uważane za mniejsze niż klucze dłuższe.

    prefix Prefix jest funkcją porównywania przedrostków. Jeśli zostanie
       podana, musi ona zwracać liczbę bajtów argumentu będącego drugim
       kluczem, które są niezbędne dla określenia czy jest on większy
       niż klucz będący pierwszym argumentem. Gdy klucze będą równe,
       powinna zostać zwrócona długość klucza. Uwaga, przydatnośc tej
       funkcji silnie zależy od danych, jednak dla pewnych zbiorów
       danych jej używanie może prowadzić do istotnie zmniejszonych
       rozmiarów drzewa i krótszych czasów poszukiwania. Jeśli prefix
       ma wartość NULL (nie podano funkcji prefix), i nie podano
       funkcji  porównawczej,  użyta  zostanie  domyślna  funkcja
       porównywania leksykalnego.  Jeśli prefix ma wartość NULL, i
       podano funkcję porównawczą, nie będzie wykonywane porównywanie
       przedrostków.

    lorder Kolejność  bajtów  dla liczb całkowitych w przechowywanych
       metadanych bazy. Liczba powinna reprezentować kolejność jao
       liczba całkowita; na przykład, porządek grubokońcy byłby liczbą
       4,321. Jeśli lorder wynosi 0 (nie podano kolejności) użyta
       zostanie aktualna, systemowa kolejność.

    Jeśli plik już istnieje (i nie podanoznacznika O_TRUNC), wartości
    podane dla parametrów flags, lorder i psize zostaną zignorowane, na
    rzecz wartości używanych w czasie tworzenia drzewa.

    Liniowe przeglądanie drzewa "do przodu" odbywa się od najmniejszego
    klucza do największego.

    Przestrzeń zwolniona przez usunięcie par klucz/dane z drzewa nie jest
    nigdy odzyskiwana, jednakże, jest ona normalnie dostępna dla ponownego
    użycia. Oznacza to, że struktura przechowująca drzewo btree może
    jedynie rosnąć. Jedynym rozwiązaniem jest unikanie nadmiernego usuwania
    lub okresowe tworzenie świeżego drzewa na podstawie przeglądania
    istniejcego drzewa.

    Przeszukiwania, wstawiania i usunięcia w btree odbywają się w czasie O
    lg base N, gdzie base jest czynnikiem średniego wypełnienia.  Często,
    wprowadzanie do drzew btree danych uporządkowanych prowadzi do niskiego
    czynnika wypełnienia.  Ta implementacja została zmodyfikowana, aby
    uczynić  uporządkowane wprowadzanie najkorzystniejszym przypadkiem,
    uzyskując w wyniku tego dużo lepszy niż normalnie czynnik wypełnienia
    stron.

BŁĘDY

    Funkcje metod dostępu btree mogą zawieść i ustawić errno dla dowolnego
    z błędów podanych w funkcji bibliotecznej dbopen(3).

ZOBACZ TAKŻE

    dbopen(3), hash(3), mpool(3), recno(3)

    The Ubiquitous B-tree, Douglas Comer, ACM Comput. Surv. 11, 2 (czerwiec
    1979), 121-138.

    Prefix B-trees, Bayer and Unterauer, ACM Transactions on Database
    Systems, t. 2, 1 (marzec 1977), 11-26.

    The Art of Computer Programming Vol. 3: Sorting and Searching, D.E.
    Knuth, 1968, str. 471-480.

USTERKI

    Obsługuje jedynie ostrokońcy i grubokońcy porządek bajtów.

                 1994-08-18             BTREE(3)