Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

SKŁADNIA

    #include <nl_types.h>

    nl_catd catopen(const char *name, int flag);
    int catclose(nl_catd catalog);

OPIS

    Funkcja catopen() otwiera katalog komunikatów i zwraca deskryptor tego
    katalogu. Deskryptor pozostaje ważny aż do wywołania catclose() lub
    exec().  Jeśli w celu implementacji deskryptorów katalogów, użyty
    zostanie deskryptor pliku, to zostanie ustawiony znacznik FD_CLOEXEC.

    Argument name określa nazwę otwieranego katalogu komunikatów. Jeśli
    name jest ścieżką bezwzględną (tzn. zawiera znak '/'), to name wyznacza
    ścieżkę do katalogu komunikatów. W przeciwnym wypadku używana jest
    zmienna środowiskowa NLSPATH z ciągiem %N zastąpionym przez name
    (zobacz locale(7)). Nie jest określone, czy zmianna NLSPATH zostanie
    użyta, gdy proces ma uprawnienia root-a. Jeśli zmienna NLSPATH nie
    istnieje, lub katalog komunikatów nie może zostać otwarty w żadnej ze
    ścieżek przez nią określonych, to zostanie użyta ściężka zależna od
    implementacji. Ta domyślna ścieżka może zależeć od ustawienia locale
    LC_MESSAGES gdy argument flag jest równy NL_CAT_LOCALE lub od zmiennej
    środowiskowej LANG gdy argument flag jest równy 0.  Zmiana części
    LC_MESSAGES  ustawień  locale może unieważnić otwarte deskryptory
    katalogów.

    Argument catopen() flag służy do wskazania źródeł dla używanego języka.
    Jeśli ma wartość NL_CAT_LOCALE, to użyte zostanie bieżące ustawienie
    locale dla LC_MESSAGES. W przeciwnym przypadku użyta zostanie zmienna
    środowiskowa LANG.

    Funkcja  catclose()  zamyka  katalog  komunikatów określony przez
    deskryptor catalog.  Unieważnia ona każde następne odwołania  do
    katalogu catalog.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja catopen() zakończy się pomyślnie, zwraca deskryptor
    katalogu komunikatow, który jest typu  nl_catd.  Jeśli  funkcja
    zawiedzie, zwraca (nl_catd) -1 i ustawia errno wskazując rodzaj błędu.
    Możliwe wartości błędów obejmują wszystkie możliwe wartości  dla
    wywołania open().

    Funkcja catclose() zwraca 0 jeśli zakończy się pomyślnie, a -1 w
    przeciwnym przypadku.

ŚRODOWISKO

    LC_MESSAGES
       Może stanowić źródło ustawienia locale LC_MESSAGES i wówczas
       określa język używany, gdy flag jest ustawione na NL_CAT_LOCALE.

    LANG  Język używany, gdy flag wynosi 0.

UWAGI

    Powyższe stanowi opis wg POSIX  1003.1-2001.  Dla  glibcwartość
    NL_CAT_LOCALE  wynosi 1.  (Porównaj MCLoadAll poniżej.)  Domyślna
    ścieżka może być różna, ale zazwyczaj stanowi kilka miejsc wewnątrz
    katalogu /usr/share/locale.

UWAGI DLA LIBC4 I LIBC5

    Funkcje te są dostępne w Linuksie od libc 4.4.4c.  W przypadku
    linuksowych libc4 i libc5,  deskryptor  katalogu  nl_catd,  jest
    odwzorowanym przez mmap() obszarem pamięci, a nie deskryptorem pliku.
    Argument catopen() flag Powinien być równy albo MCLoadBySet (=0) albo
    MCLoadAll (=1). Pierwsza z wartości wskazuje, że zestaw z katalogu ma
    być załadowany, gdy będzie to potrzebne, podczas gdy druga z nich
    powoduje, że pierwsze wywołanie catopen() załaduje cały katalog do
    poamieci.  Domyślna ścieżka przeszukiwania może być  różna,  ale
    zazwyczaj  stanowi kilka miejsc wewnątrz katalogów /etc/locale i
    /usr/lib/locale.

ZGODNE Z

    POSIX 1003.1-2001. W XPG 1987, Vol. 3 mówi on: Argument flag funkcji
    catopen jest zarezerwowany do wykorzystania w przyszoci i powinien
    by ustawiony na 0. Nie jest jasne, co było źródłem dla stałych
    MCLoadBySet i MCLoadAll.

ZOBACZ TAKŻE

    catgets(3), setlocale(3)

                 2001-12-14            CATOPEN(3)