Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    dbopen - metody dostępu do baz danych

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <limits.h>
    #include <db.h>

    DB *
    dbopen(const char *plik, int znaczniki, int tryb, DBTYPE rodzaj,
      const void *info_otw);

OPIS

    dbopen jest funkcją biblioteczną stanowiącą interfejs do plików baz
    danych. Obsługiwane formaty plików to: btree, rozproszony (hashed) i
    uniksowy zorientowany na pliki.  Format btree stanowi reprezentację
    posortoanej, zrównoważonej struktury drzewa.  Format  rozproszony
    (hashed) jest rozszerzalnym, dynamicznym schematem mieszania. Format
    płaskiego pliku jest plikiem stanowiącym strumień bajtów z rekordami o
    stałej lub zmiennej długości. Informacje o formatach i specyficzne dla
    poszczególnych formatów plików są szczegółowo opisane na odpowiednich
    stronach podręcznika: btree(3), hash(3) i recno(3).

    dbopen otwiera plik do odczytu i/lub do zapisu.  Pliki, których
    zachowywanie na dysku nie jest zamierzone, mogą być tworzone poprzez
    ustawienie parametru plik na NULL.

    Argumenty znaczniki i tryb są takie same jak w funkcji open(2),
    jednakże brane pod uwagę są jedynie znaczniki O_CREAT,  O_EXCL,
    O_EXLOCK, O_NONBLOCK, O_RDONLY, O_RDWR, O_SHLOCK i O_TRUNC. (Należy
    zauważyć, że otwarcie pliku bazy danych jako O_WRONLY nie jest
    możliwe.)

    Argument rodzaj jest typu DBTYPE (który jest zdefiniowany w pliku
    nagłówkowym <db.h>) i można przybierać wartości DB_BTREE, DB_HASH lub
    DB_RECNO.

    Argument info_otw jest wskaźnikiem do struktury specyficznej dla metody
    dostępu, opisanej n stronie podręcznika danej metody dostępu.  Jeśli
    info_otw jest równe NULL, każda z metod dostępu będzie korzystać z
    wartości domyślnych, właściwych dla systemy i tej metody dostępu.

    dbopen przy pomyślnym zakończeniu zwraca wskaźnik do struktury DB, a
    NULL w przypadku błędu.  Struktura DB jest zdefiniowana w pliku
    nagłówkowym <db.h> i zawiera co najmniej następujące pola:

    typedef struct {
       DBTYPE type;
       int (*close)(const DB *db);
       int (*del)(const DB *db, const DBT *klucz, u_int znaczniki);
       int (*fd)(const DB *db);
       int (*get)(const DB *db, DBT *klucz, DBT *dane, u_int znaczniki);
       int (*put)(const DB *db, DBT *klucz, const DBT *dane,
          u_int znaczniki);
       int (*sync)(const DB *db, u_int znaczniki);
       int (*seq)(const DB *db, DBT *klucz, DBT *dane, u_int znaczniki);
    } DB;

    Elementy te opisują rodzaj bazy danych i zestaw funkcji wykonyjących
    różne operacje.  Funkcje te biorą jako argument wskaźnik do struktury
    takiej, jak zwracana przez dbopen i, czasami, jeden lub więcej
    wskaźników do struktur klucz/dane oraz wartość znacznika.

    type  Rodzaj właściwej metody dostępu (i format plików).

    close Wskaźnik do funkcji zrzucającej zbuforowane informacje ma dysk,
       zwalniającej przydzielone zasoby i zamykającej podległe pliki.
       Ze względu na to, że pary klucz/dane mogą być buforowane w
       pamięci, niepomyślne zrzucenie buforów pliku za pomocą funkcji
       close lub sync ,oże prowadzić do niespójności lub utraty
       informacji.  Funkcje close zwracają -1 w przypadku  błędu
       (ustawiając errno), a 0 w przypadku zakończenia pomyślnego.

    del  Wskaźnik do funkcji usuwającej pary klucz/dane z bazy danych.

       Parametr znacznik może mieć jedną z następujących wartości:

       R_CURSOR
           Usuwa rekord wskazywany przez kursor. Kursor musi zostać
           wcześniej zainicjalizowany.

       Funkcje delete zwracają -1 w przypadku błędu (ustawiając errno),
       0 w przypadku pomyślnego zakończenia, a 1 gdy podany klucz nie
       występuje w pliku.

    fd   Wskaźnik do funkcji zwracającej deskryptor pliku odpowiadający
       używanej bazie danych.  Dla wszystkich procesów wywołujących
       dbopen dla tej samej nazwy pliku plik zostanie  zwrócony
       deskryptor pliku wskazujący na ten sam plik. Tego deskryptora
       pliku można  bezpiecznie  używać  jako  argumentu  funkcji
       blokujących fcntl(2) i flock(2). Deskryptor pliku nie musi być
       związany z którymkolwiek z plików używanych przez daną metodę
       dostępu.  Deskryptor pliku nie jest dostępny dla baz danych
       zawartych w pamięci. Funkcje fd zwracają -1 w przypadku błędu
       (ustawiając errno), a deskryptor pliku w przypadku pomyślnego
       zakończenia.

    get  Wskaźnik do funkcji stanowiącej interfejs dla pobierania danych
       z bazy według klucza.  Adres i rozmiar danych związanych z
       podanym kluczem klucz są zwracane w strukturze wskazywanej przez
       dane.  Funkcje get zwracają -1 w przypadku błędu (ustawiając
       errno), 0 w przypadku pomyślnego zakończenia, a 1 gdy podany
       klucz nie występuje w pliku.

    put  Wskaźnik do funkcji przechowującej pary klucz/dane w bazie
       danych.

       Parametr znacznik może mieć jedną z następujących wartości:

       R_CURSOR
           Zastępuje parę klucz/dane wskazywaną  przez  kursor.
           Kursor musi zostać wcześniej zainicjalizowany.

       R_IAFTER
           Dołącza dane bezpośrednio po danych wskazywanych przez
           klucz, tworząc nową parę klucz/dane.  Numer rekordu
           dodanej pary klucz/dane jest zwracany w strukturze klucz.
           (Dotyczy jedynie metody dostępu DB_RECNO.)

       R_IBEFORE
           Wstawia dane bezpośrednio przed danymi wskazywanymi przez
           klucz, tworząc nową parę klucz/dane.  Numer rekordu
           wstawionej pary klucz/dane jest zwracany w strukturze
           klucz. (Dotyczy jedynie metody dostępu DB_RECNO.)

       R_NOOVERWRITE
           Wprowadza nową parę klucz/dane tylko gdy klucz wcześniej
           nie istniał.

       R_SETCURSOR
           Przechowuje parę klucz/dane, ustawiając lub inicjalizując
           pozycję kursora tak, aby na nią wskazywała. (Dotyczy
           jedynie metod dostępu DB_BTREE i DB_RECNO.)

       R_SETCURSOR jest dostępne jedynie dla metod dostępu DB_BTREE i
       DB_RECNO, gdyż zakłada, że klucze mają ustaloną, niezmienną
       kolejność.

       R_IAFTER i R_IBEFORE są dostępne jedynie dla metody dostępu
       DB_RECNO, gdyż każde z nich zakłada, że metoda dostępu umożliwia
       tworzenie nowych kluczy. Jest to prawda jedynie w przypadku,
       gdy klucze są uporządkowane i niezależne, na przykład numery
       rekordów.

       Domyślne zachowanie funkcji put polega na wprowadzeniu nowej
       pary klucz/dane, zastępując uprzednio istniejący klucz.

       Funkcje put zwracają -1 w przypadku błędu (ustawiając errno), 0
       w przypadku pomyślnego zakończenia, a 1 gdy ustawiony jest
       znacznik R_NOOVERWRITE, a klucz już istnieje w pliku.

    seq  Wskaźnik do funkcji stanowiącej interfejs dla sekwencyjnego
       pobierania danych z bazy. Adres i długość klucza są zwracane w
       strukturze wskazywanej przez klucz, zaś adres i rozmiar danych
       są zwracane w strukturze wskazywanej przez dane.

       Sekwencyjne pobieranie par klucz/dane może się rozpocząć w
       dowolnym momencie, a wywołania funkcji del, get, put, i sync nie
       mają wpływu na pozycję ``kursora''. Zmiany bazy danych podczas
       sekwencyjnego czytania będą odwzorowane podczas odczytów, tzn.
       rekordy wstawione za kursorem nie będą zwrócone, podczas gdy
       rekordy wstawione przed kursorem zostaną zwrócone.

       Wartość znacznik musi być ustawiona jako jedna z poniższych
       wartości:

       R_CURSOR
           Zwracane są dane stowarzyszone z podanym kluczem.  Różni
           się to od funkcji get tym, że również ustawia lub
           inicjalizuje kursor w pozycji klucza. (Należy zauważyć,
           że dla metody dostępu DB_BTREE, zwracany klucz nie musi
           być identyczny z kluczem podanym.  Zwracany klucz jest
           najmniejszym  kluczem  większym  lub równym podanemu
           kluczowi, dopuszczając częściowe dopasowywanie klucza i
           przeszukiwanie zakresów.)

       R_FIRST
           Zwracana jest pierwsza para klucz/dane występująca w
           bazie danych. Kursor jest ustawiany lub inicjalizowany
           tak, by wskazywał tę parę.

       R_LAST Zwracana jest ostatnia para klucz/dane występująca w
           bazie danych. Kursor jest ustawiany lub inicjalizowany
           tak, by wskazywał tę parę.  (Dotyczy jedynie metod
           dostępu DB_BTREE i DB_RECNO.)

       R_NEXT Pobiera parę klucz/dane znajdującą się bezpośrednio po
           pozycji  kursora.  Jeśli kursor nie został jeszcze
           ustawiony, zachowuje się tak samo jak znacznik R_FIRST.

       R_PREV Pobiera parę klucz/dane znajdującą się bezpośrednio przed
           pozycją  kursora.  Jeśli kursor nie został jeszcze
           ustawiony, zachowuje się tak samo jak znacznik R_LAST.
           (Dotyczy jedynie metod dostępu DB_BTREE i DB_RECNO.)

       R_LAST i R_PREV są dostępne jedynie dla metod dostępu DB_BTREE i
       DB_RECNO, gdyż zakładają, że klucze mają ustaloną, niezmienną
       kolejność.

       Funkcje seq zwracają -1 w przypadku błędu (ustawiając errno), 0
       w przypadku pomyślnego zakończenia, a 1 gdy brak w bazie pary
       klucz/dane mniejszej lub większej niż podany lub aktualny klucz.
       Dla metody dostępu DB_RECNO, gdy plik bazy  danych  jest
       specjalnym plikiem znakowym, a żadna pełna para klucz/dane nie
       jest w danej chwili dostępna, funkcja seq zwraca 2.

    sync  Wskaźnik do funkcji zrzucającej zbuforowane informacje na dysk.
       Jeśli baza danych znajduje się wyłącznie w pamięci, to funkcja
       sync nic nie robi i kończy się zawsze pomyślnie.

       Wartość znacznika może być jedną z następujących wartości:

       R_RECNOSYNC
           Jeśli używana jest metoda  DB_RECNO,  ten  znacznik
           powoduje,  że  funkcja  sync  dotyczy  pliku  btree
           stanowiącego bazę pliku numerów rekordów, nie zaś samego
           pliku numerów rekordów. (Więcej informacji znajduje się
           w opisie pola bfname na stronie podręcznika recno(3).)

       Funkcje sync zwracają -1 w przypadku błędu (ustawiając errno), 0
       w przypadku pomyślnego zakończenia.

Pary KLUCZ/DANE

    Dostęp do wszystkich rodzajów plików jest oparty na parach klucz/dane.
    Zarówno klucze, jak i dane są reprezentowane za pomocą następującej
    struktury danych:

    typedef struct {
       void *data;
       size_t size;
    } DBT;

    Elementy stryktury DBT są zdefiniowane następująco:

    data  Wskaźnik do łańcucha bajtów.

    size  Długość łańcucha bajtów.

    Łańcuchy bajtowe klucza i danych zasadniczo mogą wskazywać na łańcuchy
    o nieograniczonej długości, ale dowolne dwa z nich muszą się mieścić
    jednocześnie w dostępnej pamięci. Należy zauważyć, że metody dostępu
    nie dają żednych gwarancji dotyczących wyrównania łańcuchów bajtowych.

BŁĘDY

    Funkcja dbopen może zawieść i ustawić w errno dowolny z błędów
    określonych dla funkcji bibliotecznych open(2) i malloc(3) lub jeden z
    następujących:

    [EFTYPE]
       Plik jest nieprawidłowo sformatowany.

    [EINVAL]
       Podano parametr (funkcję mieszającą, bajt wyrównania, itp.)
       niezgodny z aktualną specyfikacją pliku, lub który nie ma sensu
       dla  funkcji  (na przykład, użycie kursora bez uprzedniej
       inicjalizacji) lub występuje niezgodność wersji pomiędzy plikiem
       i oprogramowaniem.

    Funkcje close mogą zawieść i ustawić w errno dowolny z błędów
    określonych dla funkcji bibliotecznych close(2), read(2), write(2),
    free(3) i fsync(2).

    Funkcje del, get, put i seq mogą zawieść i ustawić w errno dowolny z
    błędów określonych dla funkcji bibliotecznych read(2),  write(2),
    free(3) i malloc(3).

    Funkcje fd mogą zawieść i ustawić errno na ENOENT dla baz danych w
    pamięci.

    Funkcje sync mogą zawieść i ustawić w errno dowolny z  błędów
    określonych dla funkcji bibliotecznej fsync(2).

ZOBACZ TAKŻE

    btree(3), hash(3), mpool(3), recno(3)

    LIBTP: Portable, Modular Transactions for UNIX, Margo Seltzer, Michael
    Olson, USENIX proceedings, Winter 1992.

BUGS

    typedef DBT jest skrótem od ``data base thang'', który był używany
    tylko dlatego, że nikt nie wymyślił sensownej, jeszcze nie używanej
    nazwy.

    Interfejs wykorzystujący deskryptory plików staonowi obejście i będzie
    w przyszłości usunięty.

    Żadna  z metod dostępu nie zapewnia jakiejkolwiek formy dostępu
    równoległego, blokowania ani transakcji.