Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    dirname, basename - wydzielenie składników nazwy ścieżki dostępu

SKŁADNIA

    #include <libgen.h>

    char *dirname(char *path);
    char *basename(char *path);

OPIS

    Funkcje dirname i basename rozbijają zakończony znakiem null łańcuch
    nazwy ścieżki dostępu na składowe: katalog i nazwę pliku.  W typowym
    przypadku dirname zwraca łańcuch aż do ostatniego znaku '/', ale z jego
    wyłączeniem, a basename zwraca składową następującą po ostatnim '/'.
    Końcowe znaki '/' nie są uważane za część nazwy ścieżki dostępu.

    Jeśli path nie zawiera ukośnika, dirname zwraca łańcuch ".", podczas
    gdy basename zwraca kopię path. Jeśli path jest łańcuchem "/", wówczas
    zarówno dirname jak i basename zwracają łańcuch "/". Jeśli path jest
    wskaźnikiem NULL lub wskazuje na pusty łańcuch znaków, to zarówno
    dirname jak i basename zwracają łańcuch ".".

    Połączenie łańcucha zwróconego przez dirname, "/" i łańcucha zwróconego
    przez basename daje pełną nazwę ścieżki dostępu.

    Zarówno dirname jak i basename mogą modyfikować zawartość path, więc
    jeżeli chce się zachować łańcuch ścieżki dostępu, to należy przekazywać
    do tych funkcji jego kopię. Ponadto dirname i basename mogą zwracać
    wskaźniki do pamięci przydzielonej statycznie, która może być nadpisana
    następnymi wywołaniami.

    Poniższa lista przykładów (wzięta z SUSv2) pokazuje łańcuchy znaków
    zwracane przez dirname i basename dla różnych ścieżek:

    ścieżka  dirname    basename
    "/usr/lib"   "/usr"     "lib"
    "/usr/"    "/"      "usr"
    "usr"     "."      "usr"
    "/"      "/"      "/"
    "."      "."      "."
    ".."      "."      ".."

PRZYKŁAD

    char *dirc, *basec, *bname, *dname;
    char *path = "/etc/passwd";

    dirc = strdup(path);
    basec = strdup(path);
    dname = dirname(dirc);
    bname = basename(basec);
    printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);
    free(dirc);
    free(basec);

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Zarówno dirname jak i basename zwracają wskaźniki do zakończonych
    znakiem null łańcuchów znaków.

BŁĘDY

    W wersjach glibc aż do 2.2.1 włącznie, dirname nieprawidłowo obsługuje
    nazwy ścieżek dostępu z końcowymi znakami '/', i generuje naruszenie
    segmentacji, gdy poda się NULL jako argument.

ZGODNE Z

    SUSv2

ZOBACZ TAKŻE

    dirname(1), basename(1),