Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie
    konsolidującego loadera

SKŁADNIA

    #include <dlfcn.h>

    void *dlopen(const char *filename, int flag);
    const char *dlerror(void);
    void *dlsym(void *handle, char *symbol);
    int dlclose(void *handle);

    Symbole specjalne: _init, _fini.

OPIS

    dlopen ładuje bibliotekę dynamiczną z pliku, o nazwie zawartej w
    zakończonym znakiem NUL łańcuchu filename i zwraca nieprzezroczysty
    "uchwyt" dla tej biblioteki dynamicznej.  Jeśli filename nie jest
    ścieżką absolutną (np. nie rozpoczyna się od "/"), to plik jest
    poszukiwany w następujących miejscach:

       Rozdzielonej dwukropkami liście katalogów, zdefiniowanej  w
       zmiennej środowiskowej LD_LIBRARY_PATH.

       Liście bibliotek podanej w /etc/ld.so.cache.

       /lib, a potem w /usr/lib.

    Jeśli filename jest wskaźnikiem NULL, to zwracany uchwyt wskazuje na
    program główny.

    Zewnętrzne odniesienia biblioteki są rozstrzygane przy użyciu bibliotek
    z listy zależności danej biblioteki, oraz przy użyciu wszystkich innych
    bibliotek, otwartych wcześniej ze znacznikiem RTLD_GLOBAL. Jeśli plik
    wykonywalny był skonsolidowany z opcją "-rdynamic", to globalne symbole
    pliku wykonywalnego będą także używane do rozstrzygania odniesień
    dynamicznie załadowanych bibliotek.

    flag  powinna  być  albo  RTLD_LAZY,  oznaczającym  rozwiązywanie
    niezdefiniowanych symboli podczas wywoływania biblioteki dynamicznej,
    albo RTLD_NOW, oznaczającym rozwiązanie wszystkich niezdefiniowanych
    symboli zanim dlopen powróci i nie powiedzie się, jeśli nie można tego
    dokonać.  Ewentualnie można wykonać operację OR na parametrze flag, i
    symbolu RTLD_GLOBAL, oznaczającym, że symbole zewnętrzne, zdefiniowane
    w bibliotece będą udostępniane kolejno ładowanym bibliotekom.

    Jeśli biblioteka eksportuje funkcję o nazwie _init, to jej kod jest
    wykonywany przed powrotem dlopen. Jeśli ta sama biblioteka jest
    załadowana przez dlopen() dwukrotnie, to zwracany jest ten sam uchwyt.
    Biblioteka dl obsługuje liczniki dowiązań  dla  uchwytów  plików
    dynamicznych, tak więc biblioteka dynamiczna nie będzie zdealokowana
    nim tylokrotnie nie zostanie wywołana funkcja dlclose, ilokrotnie użyto
    dlopen.

    Jeśli dlopen z jakiejś przyczyny zawiedzie, to zwraca NULL. Czytelny
    dla człowieka napis, zawierający opis ostatniego błędu, który pojawił
    się w którejś z funkcji dl (dlopen, dlsym lub dlclose), można wyciągnąć
    przy użyciu dlerror().  dlerror zwraca  NULL,  jeśli  od  czasu
    inicjalizacji lub poprzedniego wywołania dlerror nie wystąpił błąd.
    (Wywołanie dlerror() dwa razy pod rząd zawsze spowoduje, że drugie
    wywołanie zwróci NULL.)

    dlsym pobiera "uchwyt" biblioteki dynamicznej, zwrócony przez dlopen i
    zakończoną znakiem NUL nazwę symbolu. Zwraca adres, pod  którym
    załadowany jest ten symbol. Jeśli symbol nie zostanie znaleziony, to
    dlsym zwraca NULL; jednak prawidłowym sposobem sprawdzenia czy podczas
    wykonania dlsym wystąpił błąd, jest zapisanie wyniku dlerror do
    zmiennej i sprawdzenie, czy wartość ta nie jest równa NULL.  Jest tak
    dlatego, że wartość symbolu może w rzeczywistości wynosić NULL.
    Konieczne jest też zachowywanie wyników dlerror, gdyż ponowne wywołanie
    dlerror zwróci NULL.

    Istnieją  dwa specialne pseudo-uchwyty: RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT.
    Pierwszy z nich znajdzie pierwsze wystąpienie  żądanego  symbolu
    korzystając z domyślnego dla biblioteki kolejności poszukiwania. Drugi
    z nich, przydatny tylko wewnątrz bibliotek dynamicznych, znajdzie
    następne wystąpienie funkcji dla kolejności poszukiwania obowiązującej
    po załadowaniu bieżącej biblioteki. Pozwala to zastąpienie funkcji w
    innej bibliotece dzielonej.

    dlclose zmniejsza o jeden licznik odniesień w uchwycie bibliotek
    dynamicznych handle. Jeśli licznik spada do zera a inne załadowane
    biblioteki nie używają jej symboli, to biblioteka dynamiczna jest
    zwalniana. Jeśli biblioteka dynamiczna eksportuje funkcję o nazwie
    _fini, to jest ona wykonywana bezpośrednio przed zwolnieniem tej
    biblioteki.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    dlclose zwraca 0 przy pomyślnym zakończeniu, z wartość niezerową w
    przypadku błędu.

PRZYKŁAD

    Załadowanie biblioteki matematycznej i wypisanie cosinusa liczby 2.0:
       #include <stdio.h>
       #include <dlfcn.h>

       int main(int argc, char **argv) {
         void *handle;
         double (*cosine)(double);
         char *error;

         handle = dlopen ("libm.so", RTLD_LAZY);
         if (!handle) {
           fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
           exit(1);
         }

         cosine = dlsym(handle, "cos");
         if ((error = dlerror()) != NULL) {
           fprintf (stderr, "%s\n", error);
           exit(1);
         }

         printf ("%f\n", (*cosine)(2.0));
         dlclose(handle);
         return 0;
       }

    Gdyby ten program znajdował się w pliku o nazwie "foo.c", można by go
    zbudować za pomocą następującego polecenia:

       gcc -rdynamic -o foo foo.c -ldl

UWAGI

    Symbole RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT są zdefiniowane w <dlfcn.h> tylko
    wtedy,  gdy _GNU_SOURCE było zdefiniowane przed jego włączeniem.
    Standard interfejsu dlopen pochodzi z SunOS.

ZOBACZ TAKŻE

    ld(1), ld.so(8), ldconfig(8), ldd(1), ld.so.info