Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    errno - numer ostatniego błędu

SKŁADNIA

    #include <errno.h>

OPIS

    Plik nagłówkowy <errno.h> definiuje zmienną całkowitą errno, która jest
    ustawiana w razie błędu przez wywołania systemowe oraz pewne funkcje
    biblioteczne tak, aby zaznaczyć, co poszło źle. Wartość ta jest istotna
    tylko gdy wywołanie zwróciło  błąd  (zwykle  -1),  ale  funkcja
    biblioteczna, która zakończyła się sukcesem, także może zmienić errno.

    Czasami, gdy -1 jest także poprawną wartością zwracaną, aby wykryć
    błędy należy przed wywołaniem wyzerować errno.

    errno jest definiowana przez standard ISO C jako modyfikowalna l-
    wartość typu int, które nie może zostać jawnie zadeklarowana; errno
    może być makrem. Wartość errno jest lokalna w obrębie wątku, jej zmiana
    w jednym wątku nie wpływa na wartość w innym.

    Wszystkie poprawne numery błędów są różne od zera, funkcja biblioteczna
    nigdy nie przypisuje errno zera. Każdej nazwie błędu określonej przez
    POSIX.1 musi odpowiadać inna wartość z wyjątkiem EAGAIN i EWOULDBLOCK,
    które mogą mieć tę samą wartość.

    POSIX.1 (wydanie z 2001 roku) wyszczególnia następujące symboliczne
    nazwy błędów. Dwie z nich EDOM oraz ERANGE są zawarte także w
    standardzie ISO C. Pierwsza poprawka ISO C definiuje dodatkowy numer
    błędu EILSEQ dla kodowania błędów w wielobajtowych lub szerokich
    znakach.

    E2BIG Lista argumentów za długa

    EACCES Brak dostępu

    EADDRINUSE
       Adres jest używany

    EADDRNOTAVAIL
       Adres niedostępny

    EAFNOSUPPORT
       Niewspierana rodzina adresów

    EAGAIN Zasoby chwilowo niedostępne

    EALREADY
       Połączenie trwa

    EBADF Błędny deskryptor pliku

    EBADMSG
       Błędny komunikat

    EBUSY Zasób zajęty

    ECANCELED
       Operacja anulowana

    ECHILD Brak procesów potomnych

    ECONNABORTED
       Połączenie przerwane

    ECONNREFUSED
       Odmowa połączenia

    ECONNRESET
       Połączenie zrestartowane

    EDEADLK
       Uniknięto zakleszczenia zasobów

    EDESTADDRREQ
       Wymagany jest adres docelowy

    EDOM  Błąd dziedziny

    EDQUOT Zarezerwowane

    EEXIST Plik istnieje

    EFAULT Błędny adres

    EFBIG Plik jest za duży

    EHOSTUNREACH
       Host jest nieosiągalny

    EIDRM Usunięto identyfikator

    EILSEQ Nieprawidłowa kolejność bajtów

    EINPROGRESS
       Operacja jest już wykonywana

    EINTR Przerwane wywołanie funkcji

    EINVAL Zły argument

    EIO  Błąd wejścia/wyjścia

    EISCONN
       Gniazdo jest połączone

    EISDIR Jest katalogiem

    ELOOP Za dużo poziomów dowiązań symbolicznych

    EMFILE Za dużo otwartych plików

    EMLINK Za dużo dowiązań

    EMSGSIZE
       Nieodpowiednia długość bufora komunikatów

    EMULTIHOP
       Zarezerwowane

    ENAMETOOLONG
       Za długa nazwa pliku

    ENETDOWN
       Sieć jest wyłączona

    ENETRESET
       Połączenie przerwane przez sieć

    ENETUNREACH
       Sieć jest niedostępna

    ENFILE Za dużo otwartych plików w systemie

    ENOBUFS
       Brak dostępnej przestrzeni buforów

    ENODATA
       Brak komunikatów w nagłówku czytanej kolejki STREAM

    ENODEV Nie ma takiego urządzenia

    ENOENT Nie ma takiego pliku ani katalogu

    ENOEXEC
       Błędny format pliku wykonywalnego

    ENOLCK Brak dostępnych blokad

    ENOLINK
       Zarezerwowane

    ENOMEM Brak miejsca

    ENOMSG Brak komunikatów zadanego rodzaju

    ENOPROTOOPT
       Protokół jest niedostępny

    ENOSPC Brak miejsca na urządzeniu

    ENOSR Brak zasobów STREAM

    ENOSTR To nie jest STREAM

    ENOSYS Niezaimplementowana funkcja

    ENOTCON
       Gniazdo nie jest połączone

    ENOTDIR
       To nie jest katalog

    ENOTEMPTY
       Katalog nie jest pusty

    ENOTSOCK
       To nie jest gniazdo

    ENOTSUP
       Niedostępne

    ENOTTY Nieodpowiednia operacja kontroli wejścia/wyjścia

    ENXIO Brak urządzenia lub adresu

    EOPNOTSUPP
       Operacja niedozwolona na gnieździe

    EOVERFLOW
       Wartość za duża dla typu danych

    EPERM Operacja niedozwolona

    EPIPE Przerwany potok

    EPROTO Błąd protokołu

    EPROTONOSUPPORT
       Protokół nie wspierany

    EPROTOTYPE
       Niewłaściwy rodzaj protokołu dla gniazda

    ERANGE Rezultat zbyt duży

    EROFS System plików wyłącznie do odczytu

    ESPIPE Nieprawidłowe przesunięcie

    ESRCH Nie ma takiego procesu

    ESTALE Zarezerwowane

    ETIME Timeout ioctl() dla STREAM

    ETIMEDOUT
       Operacja przeterminowana

    ETXTBSY
       Plik tekstowy jest zajęty

    EWOULDBLOCK
       Operacja blokująca (może to być ta sama wartość, co dla EAGAIN)

    EXDEV Nieprawidłowe dowiązanie

UWAGI

    Powszechnym błędem jest robienie

       if (somecall() == -1) {
         printf("somecall() zwróciło błąd\n");
         if (errno == ...) { ... }
       }

    gdzie errno niekoniecznie musi mieć tę samą wartość, jaką miało po
    powrocie z somecall() (tj. mogła zostać zmieniona przez printf()).
    Jeżeli  wartość errno powinna być utrzymana pomiędzy wywołaniami
    funkcji, musi być zachowywana:

       if (somecall() == -1) {
         int errsv = errno;
         printf("somecall() zwróciło błąd\n");
         if (errsv == ...) { ... }
       }

    Powszechnie w tradycyjnym C deklarowało się ręcznie errno (np.  extern
    int errno) zamiast włączać plik <errno.h>.  Nie rób tego. To nie
    będzie działało z nowoczesnymi wersjami biblioteki C.  Jednakże na
    (bardzo) starych systemach Unix, <errno.h> może nie istnieć i ta
    deklaracja będzie potrzebna,

ZOBACZ TAKŻE

    perror(3), strerror(3)

                 2004-12-17             ERRNO(3)