Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    execl, execlp, execle, execv, execvp - uruchomienie pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    extern char **environ;

    int execl(const char *path, const char *arg, ...);
    int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
    int execle(const char *path, const char *arg , ..., char * const
    envp[]);
    int execv(const char *path, char *const argv[]);
    int execvp(const char *file, char *const argv[]);

OPIS

    Rodzina funkcji exec zastępuje w pamięci obraz aktualnego procesu
    obrazem nowego procesu. Funkcje opisane na tej stronie man są tylko
    nakładkami dla funkcji execve(2).  (Dodatkowych informacji na temat
    nadpisywania aktualnego procesu szukaj na stronie man tej funkcji.)

    Pierwszym argumentem tych funkcji jest ścieżka do pliku, który ma być
    uruchomiony.

    Kolejne wyrażenia const char *arg w funkcjach execl, execlp, i execle
    można traktować jako arg0, arg1, ..., argn. Razem opisują one listę
    jednego lub więcej wskaźników do zakończonych znakiem NUL łańcuchów,
    reprezentujących  listę  argumentów  udostępnoianych  wykonywanemu
    programowi. Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać
    na nazwę pliku powiązaną z wykonywanym plikiem. Lista argumentów musi
    być zakończona wskaźnikiem NULL.

    Funkcje execv oraz execvp  udostępniają  tablicę  wskaźników  do
    zakończonych znakami NUL łańcuchów, które reprezentują listę argumentów
    dostępnych dla wykonywanego programu.  Pierwszy argument, zgodnie z
    konwencją, powinien wskazywać na nazwę pliku powiązaną z wykonywanym
    plikiem. Tablica wskaźników musi być zakończona wskaźnikiem NULL.

    Funkcja execle dodatkowo określa środowisko wykonywanego  procesu
    poprzez dodanie po wskaźniku NULL, kończącym listę argumentów w liście
    parametrów lub po tablicy argv dodatkowego argumentu. Tym dodatkowym
    argumentem  jest  tablica wskaźników do zakończonych znakami NUL
    łańcuchów, która to tablica musi być zakończona wskaźnikiem NULL.
    Pozostałe funkcje pobierają środowisko dla nowego procesu z zewnętrznej
    zmiennej environ aktualnego procesu.

    Niektóre z tych funkcji mają specyficzną semantykę.

    Funkcje execlp oraz execvp wykonują zadania powłoki szukając pliku
    wykonywalnego, jeśli nazwa pliku nie zawiera znaku ukośnika (/).
    Ścieżka przeszukiwania to ścieżka podana w zmiennej środowiskowej PATH.
    Jeśli zmienna ta nie istnieje, przyjmowana jest domyślna ścieżka
    ``:/bin:/usr/bin''. Dodatkowo pewne błędy traktowane są odmiennie.

    Jeśli dostęp do pliku został zabroniony (wywołanie execve zwróciło
    EACCES), funkcje te będą przeszukiwać resztę ścieżki. Jeśli jednak nie
    odnajdą innego pliku, powrócą i zmienią wartość zmiennej globalnej
    errno na EACCES.

    Jeśli  nagłówek nie zostanie rozpoznany (wywołanie execve zwróci
    ENOEXEC), funkcje te spróbują uruchomić powłokę ze ścieżką do pliku
    jako pierwszym argumentem. (Jeśli i ta próba się nie powiedzie,
    przeszukiwanie jest zakończone.)

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli dowolna z funkcji exec powróci, oznacza to że nastąpił błąd.
    Zwracana jest wartość -1 i ustawiana jest zmienna globalna errno aby
    wskazać błąd.

PLIKI

    /bin/sh

BŁĘDY

    Każda z tych funkcji może zakończyć się niepowodzeniem i ustawić jako
    wartość  errno  dowolny błąd określony dla funkcji bibliotecznej
    execve(2).

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), execve(2), fork(2), environ(5), ptrace(2)

KOMPATYBILNOŚĆ

    W niektórych systemach domyślna ścieżka (używana, gdy środowisko nie
    zawiera zmiennej PATH) zawiera aktualny katalog na samym końcu listy,
    po /bin oraz /usr/bin, aby zapobiec koniom trojańskim. Linux korzysta
    tu z tradycyjnej domyślnej ścieżki z aktualnym katalogiem na początku.

    Zachowanie execlp oraz execvp w przypadku wystąpienia błędów podczas
    uruchamiania  pliku jest przyjęte jako tradycyjne, ale nie jest
    udokumentowane przez standard POSIX. BSD (a być może także inne
    systemy) po napotkaniu błędu ETXTBSY czeka przez chwilę i próbuje
    ponownie. Linux traktuje to jako błąd i powraca natychmiast.

    Tradycyjnie, funkcje execlp oraz execvp ignorowały wszystkie błędy
    oprócz podanych powyżej, ENOMEM i E2BIG, po których powracały. Obecnie
    powracają jeśli wystąpi dowolny błąd inny od opisanych powyżej.

ZGODNE Z

    Funkcje execl, execv, execle, execlp oraz execvp są zgodne  ze
    standardem IEEE Std1003.1-88 (`POSIX.1'').