Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    exit - normalne zakończenie programu

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void exit(int status);

OPIS

    Funkcja exit() powoduje normalne zakończenie programu i zwraca do
    procesu macierzystego wartość status & 0377.  (patrz  wait(2)).
    Wszystkie funkcje zarejestrowane za pomocą atexit() oraz on_exit() są
    wykonywane w kolejności odwrotnej niż zostały zarejestrowane,  a
    wszystkie otwarte strumienie są zamykane i wypróżniane są ich bufory.
    Pliki utworzone za pomocą tmpfile() są usuwane.

    Standard C wymienia dwie definicje EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE, które
    mogą zostać przekazane do exit(), aby wskazać, odpowiednio, czy
    zakończenie było pomyślne, czy nie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja exit() nie powraca.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (``ANSI C'')

NOTES

    Za pomocą atexit() i on_exit() można zarejestrować dodatkowe funkcje,
    które zostaną wywołane podczas zakończenia.  Usuwana z szeregu, a
    następnie wywoływana, jest zawsze ostatnia  funkcja.  Nie  jest
    zdefiniowane, co się stanie, jeżeli podczas przetwarzania tych funkcji
    zostanie wywołane exit() lub longjmp().

    Używanie EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE zamiast 0 i pewnej wartości
    niezerowej, jak 1 lub -1, zapewnia nieco lepszą przenośność (do
    środowisk nieuniksowych). W szczególności, VMS używa innej konwencji.

    BSD  próbował  zestandaryzować  kody zakończenia - obejrzyj plik
    <sysexits.h>.

    Po wywołaniu exit(), kod zakończenia musi zostać przekazany do procesu
    macierzystego. Możliwe są trzy przypadki. Jeśli proces macierzysty ma
    ustawione SA_NOCLDWAIT lub ustawiony uchwyt SIGCHLD na SIG_IGN, to kod
    ten jest ignorowany. Jeśli proces macierzysty czekał na potomny, jest
    on powiadamiany o kodzie powrotu. W obu przypadkach kończący się proces
    ginie natychmiast. Jeśli proces macierzysty nie poinformował, że nie
    jest zainteresowany kodem zakończenia ani nie czeka, kończący się
    proces przechodzi w proces "zombie" (który nie zawiera nic oprócz
    pojedynczego bajtu reprezentującego kod zakończenia) tak, że proces
    macierzysty może poznać kod powrotu poprzez późniejsze wywołanie jednej
    z funkcji wait().

    Jeśli implementacja wspiera sygnał SIGCHLD, to zostanie on wysłany do
    procesu macierzystego. Jeśli proces macierzysty ustawił SA_NOCLDWAIT,
    to nie jest zdefiniowane, czy sygnał SIGCHLD zostanie wysłany.

    Jeśli proces jest inicjatorem sesji a sterujący nim terminal jest
    terminalem starującym dla sesji, to do każdego z procesów należących do
    grupy procesów pierwszoplanowych tego terminala sterującego, zostanie
    wysłany  sygnał  SIGHUP, a terminal zostanie odłączony od sesji
    umożliwiając jego przejęcie przez nowy proces sterujący.

    Jeśli zakończenie peocesu powoduje osierocenie grupy procesów, a
    którykolwiek z członków nowoosieroconej grupy procesów jest zatrzymany,
    to po sygnale SIGHUP do każdego z procesów tej grupy procesów zostanie
    wysłany sygnał SIGCONT.

ZOBACZ TAKŻE

    _exit(2), wait(2), atexit(3), on_exit(3), tmpfile(3)

                 2001-11-17              EXIT(3)