Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    expr - Oblicz wyrażenie

SKŁADNIA

    expr arg ?arg arg ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Łączy kolejne parametry arg (dodając między nimi spacje) i analizuje
    wynik jako wyrażenie Tcl, zwracając wartość. Dozwolone wyrażenia Tcl są
    podzbiorem operatorów dozwolonych w wyrażeniach C i mają takie samo
    znaczenie i pierwszeństwo, jak odpowiadające im operatory C. Wyrażenia
    dają   prawie  zawsze  wyniki  numeryczne  (całkowite,  lub
    zmiennoprzecinkowe). Np. wyrażenie
       expr 8.2 + 6
    przechodzi w 14.2. Wyrażenia Tcl różnią się od wyrażeń C tym, że
    operandy są podawane w inny sposób. Poza tym, wyrażenia Tcl obsługują
    operandy nienumeryczne oraz porównania łańcuchów.

OPERANDY

    Wyrażenie Tcl składa się z kombinacji operandów, operatorów i nawiasów.
    Między operandami i operatorami można używać białych spacji; są one
    ignorowane. Tam gdzie mozliwe, operandy są interpretowane jako wartości
    całkowite. Wartości całkowite można podawać dziesiętnie (normalny
    wypadek), ósemkowo (jeśli pierwszym znakiem operandu jest 0) lub
    szesnastkowo (jeśli pierwszymi znakami operandu są 0x). Jeśli operand
    nie jest w żadnym z powyszszych formatów całkowitych, to o ile jest to
    możliwe,  jest traktowany jako liczba zmiennoprzecinkowa. Zmienne
    zmiennoprzecinkowe mogą być  podawane  w  dowolny  ze  sposobów,
    obsługiwanych przez zgodny z ANSI kompilator C (poza tym, że przyrostki
    f, F, l i L w większości instalacji nie będą dozwolone). Na przykład,
    wszystkie   następujące   liczby   są   poprawnymi   liczbami
    zmiennoprzecinkowymi: 2.1, 3., 6e4, 7.91e+16. Jesli nie jest możliwa
    interpretacja numeryczna, to operand jest pozostawiany jako łańcuch
    (wtedy jednak można stosować tylko ograniczony zestaw operatorów).

    Operandy mogą być podawane w następujące sposoby:

    [1]  Jako wartość numeryczną, całkowitą albo zmiennoprzecinkową.

    [2]  Jako zmienną Tcl, przy użyciu standardowej notacji $.  Wartość
       zmiennej zostanie wykorzystana jako operand.

    [3]  Jako  łańcuch  ujęty w podwójne cudzysłowy.  Przetwarzanie
       wyrażenia będzie wrażliwe na podstawienia ukośnikowe, zmiennych
       i komend, i użyje wyniku jako operandu.

    [4]  Jako łańcuch ujęty w nawiasy klamrowe. Znaki między klamrą
       otwierającą i zamykającą zostaną użyte jako operand bez żadnego
       podstawiania.

    [5]  Jako komenda Tcl w naiwasach kwadratowych. Komenda zostanie
       wykonana, a jej wynik użyty jako operand.

    [6]  Jako funkcja matematyczna, której argumenty mają dowolną z
       powyższych postaci, taka jak sin($x). Zobacz niżej dla listy
       zdefiniowanych funkcji.

    Tam gdzie zachodzą podstawienia, są one dokonywane przez instrukcje
    wyrażenia.  Jednak  mógł  też  zostać już wykonany inny poziom
    podstawiania, dokonywany przez przetwarzacza poleceń przed wywołaniem
    przetwarzacza  wyrażeń.  Jak  pokazuje poniższa dyskusja, zwykle
    najlepiej jest ujmować wyrażenia w klamry, co zapobiega by przetwarzacz
    dokonał podstawień zawartości.

    Dla pewnych przykładów prostych wyrażeń, załóżmy że zmienna a ma
    wartość 3, a zmienna b wartość 6. Następnie, komenda po lewej stronie
    każdej z linii da wynik, widoczny po prawej stronie.
       expr 3.1 + $a      6.1
       expr 2 + "$a.$b"    5.6
       expr 4*[llength "6 2"] 8
       expr {{word one} < "word $a"}0

OPERATORY

    Poniżej wymienione są prawidłowe operatory; są one zgrupowane według
    malejącego priorytetu:

    - + ~ !     Jednoargumentowy minus,  jednoargumentowy  plis,
              bitowy NOT i logiczny NOT. Żaden z tych operatorów
              nie może być stosowany do operandów łańcuchowych, a
              bitowy NOT może być stosowany tylko do liczb
              całkowitych.

    * / %       Mnożenie,  dzielenie,  reszta.  Żaden  z  tych
              operatorów nie może być stosowany do operandów
              łańcuchowych, a reszta może być stosowana tylko do
              liczb całkowitych. Reszta ma zawsze znak dzielnika
              i jej wartość absolutna jest zawsze mnijesza niż
              wartość dzielnika.

    + -        Dodawanie i odejmowanie. Prawidłowe dla dowolnych
              operandów numerycznych.

    << >>       Przesuwanie w lewo i w prawo. Prawidłowe tylko dla
              operandów  całkowitych.  Przesuwanie  w  prawo
              propaguje bit znaku.

    < > <= >=    Logiczny mniejszy, większy, mniejszy lub równy,
              większy lub równy.  Każdy operator daje 1 jeśli
              warunek jest spełniony lub 0 w przeciwnym wypadku.
              Operandami mogą być zarówno wartości numeryczne,
              jak i łańcuchowe, w którym wypadku dokonywane jest
              porównywanie łańcuchów.

    == !=       Logiczna równość i nierówność. Każdy operator daje
              wynik  zero/jeden.  Prawidłowe  dla  wszelkich
              operandów.

    &          Bitowy  AND.  Prawidłowy  tylko  dla operandów
              całkowitych.

    ^          Bitowy XOR.  Prawidłowy  tylko  dla  operandów
              całkowitych.

    |          Bitowy  OR.  Prawidłowy  tylko  dla  operandów
              całkowitych.

    &&         Logiczny AND. Daje 1 jeśli obydwa operandy są
              niezerowe, lub 0 w przeciwnym wypadku. Prawidłowe
              dla operandów logicznych i numerycznych.

    ||         Logiczny OR. Daje 0 jeśli obydwa operandy są zerowe
              lub  1  w  przeciwnym wypadku. Prawidłowe dla
              operandów logicznych i numerycznych.

    x?y:z        Jeżeli-to-inaczej, jak w C. Jeśli x rozwija się na
              wartość niezerową, to wynikiem jest wartość y. W
              przeciwnym wypadku wartością wynikową jest  z.
              Operand x musi mieć wartość numeryczną.

    Zobacz podręcznik C dla dalszych szczegółów o wynikach, dawanych przez
    operatory. Wszystkie operatory binarne grupują się od lewej do prawej w
    tym samym priorytecie. Np. komenda
       expr 4*2 < 7
    daje 0.

    Operatory &&, || i ?: mają ``leniwą analizę'', zupełnie jak w C, co
    znaczy, że operandy nie są analizowane jeśli nie ma takiej potrzeby do
    określenia wyniku. Np. w komendzie
       expr {$v ? [a] : [b]}
    analizowane będzie tylko jedno z [a] lub [b], zależnie od wartości $v.
    Zauważ jednak, że jest to prawdziwe tylko jeśli całe wyrażenie jest
    ujęte w nawiasy klamrowe; w przeciwnym wypadku przetwarzacz Tcl
    przemieli zarówno [a] jak i [b] jeszcze przed wywołaniem komendy expr.

FUNKCJE MATEMATYCZNE

    Tcl obsługuje następujące funkcje matematyczne wyrażeń:

       acos    cos     hypot   sinh
       asin    cosh    log    sqrt
       atan    exp     log10   tan
       atan2    floor    pow    tanh
       ceil    fmod    sin

    Każda z tych funkcji woła funkcję biblioteki matematycznej o tej samej
    nazwie. Tcl ponadto implemntuje następujące funkcje dla konwersji
    między liczbami całkowitymi, zmiennoprzecinkowymi i losowania liczb
    losowych:

    abs(arg)
       Zwraca wartość modułu arg. Arg może być liczbą całkowitą, lub
       zmiennoprzecinkową; wynik jest zwracany w tej samej postaci.

    double(arg)
       Jeśli arg jest liczbą zmiennoprzecinkową, zwracane jest arg. W
       przeciwnym  wypadku  arg  jest  konwertowany  na  postać
       zmiennoprzecinkową i zwracany w tej postaci.

    int(arg)
       Jak wyżej, ale zamiana na liczbę całkowitą.

    rand() Zwraca liczbę zmiennoprzecinkową w zakresie od zera do 1.
       Nasienie pochodzi z wewnętrznego zegara maszyny, lub może być
       ustawiane ręcznie funkcją srand.

    round(arg)
       Jeśli arg jest całkowite, zwracane jest arg. W przeciwnym
       wypadku arg jest konwertowane na postać całkowitą poprzez
       zaokrąglanie.

    srand(arg)
       Parametr  arg, który musi być liczbą całkowitą, służy do
       resetowania nasienia generatora liczb losowych. Zwraca pierwszą
       liczbę losową dla tego nasienia. Każdy interpreter ma swoje
       własne nasienie.

    W dodatku do tych predefiniowanych funkcji, aplikacje mogą definiować
    inne funkcje, korzystając z Tcl_CreateMathFunc().

TYPY, PRZEPEŁNIENIE I PRECYZJA

    Wszystkie obliczenia wewnętrzne na liczbach całkowitych są dokonywane w
    typie long z C, a wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowe na typie
    double.  Podczas konwersji łańcucha na liczbę zmiennoprzecinkową,
    wykrywane jest przepełnienie eksponentne, co powoduje błąd Tcl.  Dla
    konwersji łańcucha na liczbę całkowitą, wykrywanie przepełnienia zależy
    od zachowania pewnych funkcji biblioteki C, więc raczej nie można na
    tym polegać.

    Konwersja między reprezentacjami całkowitymi, zmiennoprzecinkowymi i
    łańcuchowymi operandów jest wykonywana  automatycznie  tam  gdzie
    potrzeba. Dla obliczeń arytmetycznych zmienne całkowite są używane tak
    długo, aż nie pojawi się liczba zmiennoprzecinkowa i wtedy zaczyna się
    używanie liczb zmiennoprzecinkowych. Na przykład,
       expr 5 / 4
    zwraca 1, podczas gdy
       expr 5 / 4.0
       expr 5 / ( [string length "abcd"] + 0.0 )
    zwraca 1.25.  Wartości zmiennoprzecinkowe są zawsze zwracane z ``.''
    lub e, więc nie wyglądają jak liczby całkowite. Na przykład,
       expr 20.0/5.0
    zwraca 4.0, nie 4.

OPERACJE ŁAŃCUCHOWE

    Jeśli jeden z operandów porównania jest łańcuchem, a drugi ma wartość
    numeryczną, to operand numeryczny jest konwertowany z użyciem formatu
    %d lub %g funkcji sprintf(3) języka C z powrotem na łańcuch.  Na
    przykład komendy
       expr {"0x03" > "2"}
       expr {"0y" < "0x12"}
    zwracają  1.  Pierwsze  porównanie  jest dokonywane w porównaniu
    całkowitym, a drugie w porównaniu łańcuchowym, po przekonwertowaniu
    drugiego operandu na łańcuch 18.  Ponieważ Tcl ma tendencje do
    traktowania wartości tam gdzie możliwe jako liczby, to używanie
    operatorów == i podobnych nie jest dobrym pomysłem, jeśli naprawdę
    chcesz porównania łańcuchowego; lepiej użyć komendy string compare.

ROZWAŻANIA O WYDAJNOŚCI

    Jeśli chcesz jak największej szybkości i najmniejszego zajmowania |
    pamięci, ujmuj wyrażenia w klamry. Umożliwia to kompilatorowi kodu |
    bitowego Tcl wygenerowanie jak najlepszego kodu.            |

    Jak wspomniano wyżej, w wyrażeniach dokonuje się dwóch podstawień: raz |
    przez przetwarzacz Tcl, raz przez komendę expr. Na przykład, komendy  |
       set a 3                             |
       set b {$a + 2}                          |
       expr $b*4                            |
    zwracają 11, a nie wielokrotność 4. Jest tak dlatego, że przetwarzacz |
    Tcl najpierw podstawia za $a + 2 zmienną b, a następnie komenda expr |
    przetwarza wyrażanie $a + 2*4.                     |

    Większość wyrażeń nie wymaga drugiej kolejki podstawień. Są one albo |
    ujmowane w klamry, albo ich proces podstawiania zmiennych i komend daje |
    liczby i łańcuchy, nie wymagające podstawień jako takich. Jednak z |
    uwagi na to, że nieuklamrowione wyrażenia wymagają  dwóch  rund |
    podstawień, kompilator kodu bitowego musi emitować dodatkowe instrukcje |
    obsługi takiej sytuacji. Najkosztowniejszy kod generowany jest dla |
    nieuklamrowionych  wyrażeń,  które  zawierają podstawienia komend. |
    Wyrażenia te muszą być implementowane przez generowanie nowego kodu za |
    każdym wykonaniem wyrażenia.

SŁOWA KLUCZOWE

    arytmetyka, logiczny, porównanie, wyrażenie, porównanie rozmyte