Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fflush - wypróżnienie buforów strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fflush(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fflush wymusza zapis wszystkich buforowanych danych dla danego
    strumienia wyjściowego stream poprzez podległą strumieniowi funkcję
    zapisu. Stan strumienia nie jest zmieniany, jest on nadal otwarty.

    Jeśli argument stream jest równy NULL, fflush wypróżnia wszystkie
    otwarte strumienie wyjściowe. Informacje o nieblokującym odpowiedniku
    znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie zwracane jest 0. W przeciwnym
    przypadku zwracana jest wartość EOF, a zmienna globalna errno przyjmuje
    wartość określającą rodzaj błędu.

BŁĘDY

    EBADF Strumień stream nie jest otwarty lub nie jest otwarty do zapisu.

    Funkcja fflush() może także zawieść i ustawić wartość errno na dowolny
    błąd wymieniony w opisie funkcji write(2).

UWAGI

    Należy zauważyć, że fflush opróżnia jedynie bufory w przestrzeni
    użytkownika obsługiwane przez bibliotekę C. Aby upewnić się, że dane
    zostały fizycznie zapisane na dysku, należy zrzucić rownież bufory
    jądra, np. za pomocą sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

    Funkcja fflush() jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

ZOBACZ TAKŻE

    fsync(2),  sync(2),  write(2),  fclose(3),  fopen(3),  setbuf(3),
    unlocked_stdio(3)