Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

    size_t fwrite( const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE
    *stream);

OPIS

    Funkcja fread odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size
    bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci
    wskazywanego przez ptr.

    Funkcja fwrite zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size
    bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z
    miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje fread oraz fwrite zwracają ilość faktycznie zapisanych lub
    odczytanych elementów (nie liczbę znaków). Jeśli wystąpi błąd, lub
    osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jst zmniejszona liczba
    elementów (lub zero).

    Funkcja fread nie odróżnia pomiędzy końcem pliku i błędem, należy w tym
    celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fread oraz fwrite są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)