Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
    FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
    FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fopen otwiera plik, którego nazwę wskazuje path i wiąże z nim
    strumień.

    Argument mode wskazuje na łańcuch rozpoczynający się  jednym  z
    poniższych ciągów (mogą po nich występować dodatkowe znaki):

    r   Otwarcie pliku tekstowego do odczytu. Strumień wskazuje początek
       pliku.

    r+   Otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Strumień wskazuje początek
       pliku.

    w   Usunięcie  zawartości  pliku  lub  utworzenie nowego pliku
       tekstowego do zapisu. Strumień wskazuje początek pliku.

    w+   Otwarcie do odczytu i zapisu. Jeśli plik nie istnieje, zostaje
       utworzony, w przeciwnym wypadku jego zawartość zostaje usunięta.
       Strumień wskazuje początek pliku.

    a   Otwarcie do dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie
       istnieje, zostaje utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.

    a+   Otwarcie do odczytu i dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli
       plik nie istnieje, zostaje utworzony. Strumień wskazuje na
       koniec pliku.

    Łańcuch mode może także zawierać literę ``b'' zarówno jak ostatni znak
    jak też jako znak umeszczony pomiędzy znakami dowolnego dwuznakowego
    łańcucha opisanego powyżej.  Służy to wyłącznie zgodności z ANSI
    X3.159-1989 (``ANSI C'') i nie powoduje żadnego efektu, ``b'' jest
    ignorowane we wszystkich systemach zgodnych z POSIX, włączając Linuksa.
    (Inne systemy mogą różnie traktować pliki tekstowe i pliki binarne.
    Dodanie ``b'' może być dobrym pomysłem, jeśli wykonywane są operacje
    I/O dla pliku binarnego a przewidywane jest przeniesienie programu do
    środowisk nieuniksowych.)

    Wszystkie   pliki   będą   tworzone   z    uprawnieniami
    S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH (0666), zmodyfikowanymi
    przez wartość umask procesu (patrz umask(2)).

    Odczyt i zapis może występować w strumieniu do zapisu/odczytu w
    dowolnej kolejności. Należy zauważyć, że ANSI C wymaga interwencji
    funkcji ustalającej pozycję pliku pomiędzy zapisem i odczytem, chyba że
    operacja odczytu napotka koniec pliku. (Jeśli ten warunek nie jest
    spełniony, operacja odczytu może zwrócić wynik innego zapisu niż
    ostatni.)  Tak więc dobrą zasadą (i czasami konieczną pod Linuksem)
    jest wstawianie funkcji fseek lub fgetpos pomiędzy operacjami zapisu i
    odczytu na takim strumieniu. Ta operacja może być pozornym rozkazem
    pustym, no-op, (tak jak w fseek(..., 0L, SEEK_CUR) wywoływanym w celu
    wykorzystania ubocznych skutków synchronizujących.

    Otwarcie pliku w trybie dopisywania (a jako pierwszy znak mode)
    powoduje, że wszystkie późniejsze operacje zapisu do tego strumienia
    wystąpią na końcu pliku, tak jakby były poprzedzone wywołaniem
       fseek(stream,0,SEEK_END);

    Funkcja fdopen wiąże strumień z istniejącym deskryptorem pliku, fildes.
    Łańcuch mode strumienia (jeden z "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") musi
    być zgodny z trybem otwarcia deskryptora pliku.  Pozycja nowego
    strumienia jest taka sama, jak pozycja deskryptora fildes, a znaczniki
    błędu i końca pliku są wyłączane. Tryby "w" oraz "w+" nie powodują
    usunięcia zawartości pliku. Deskryptor pliku nie jest powielany i
    zozstanie zamknięty w chwili zamknięcia strumienia utworzonego za
    pomocą fdopen. Rezultat wywołania funkcji fdopen dla obiektu pamięci
    dzielonej jest niezdefiniowany.

    Funkcja freopen otwiera plik, którego nazwa jest zawarta w łańcuchu
    wskazywanym przez path i wiąże z nim strumień wskazywany przez stream.
    Pierwotny strumień jest zamykany (jeśli istnieje). Argument mode ma
    takie samo znaczenie jak w przypadku  funkcji  fopen.  Głównym
    zastosowaniem  funkcji  freopen jest zamiana pliku związanego ze
    standardowym strumieniem tekstowym (stderr, stdin lub stdout).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli funkcja fopen, fdopen czy freopen zakończy się pomyślnie, zwraca
    wskaźnik do struktury FILE.  W przeciwnym wypadku zwraca NULL a
    zmiennej globalnej errno nadawana jest wartość określającą rodzaj
    błędu.

BŁĘDY

    EINVAL Argument mode podany dla fopen, fdopen, lub freopen jest
       nieprawidłowy.

    Funkcje fopen, fdopen i freopen mogą także zakończyć się niepowodzeniem
    i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji
    malloc(3).

    Funkcja fopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość
    errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja fdopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić
    wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja freopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić
    wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2),
    fclose(3) i fflush(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fopen oraz freopen są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
    Funkcja fdopen jest zgodna z IEEE Std1003.1-1988 (``POSIX.1'').

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), fclose(3), fileno(3)