Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
    long ftell(FILE *stream);
    void rewind(FILE *stream);
    int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
    int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

OPIS

    Funkcja  fseek  ustawia  wskaźnik  pozycji  pliku dla strumienia
    wskazywanego prez stream. Nową pozycję, określoną w bajtach, otrzymuje
    się dodając offset bajtów do pozycji określonej przez whence. Gdy
    whence jest ustawine na SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END, ofset jest
    określany, odpowiednio, względem początku pliku, wskaźnika bieżącej
    pozycji, lub końca plku. Pomyślne wywołanie funkcji fseek powoduje
    wyczyszczenie sygnalizatora końca pliku dla strumienia i wycofuje
    wszelkie efekty funkcji ungetc(3) dla tego samego strumienia.

    Funkcja ftell pobiera bieżącą wartość wskaźnika pozycji pliku dla
    strumienia wskazywanego przez stream.

    Funkcja  rewind  ustawia  wskaźnik  pozycji pliku dla strumienia
    wskazywanego przez stream na początku pliku. Jest równoważna:

       (void)fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

    z tą różnicą, że jest również czyszczony wskaźnik błędu dla tego
    strumienia (zobacz clearerr(3)).

    Funkcje fgetpos i fsetpos stanowią alternatywne interfejsy rownoważne
    ftell i fseek (z whence ustawionym na SEEK_SET), służące odpowiednio,
    do zachowania bieżącej wartości ofsetu pliku w obiekcie wskazywanym
    przez pos, i do ustawienia tej wartości na podstawie podanego obiektu.
    W niektórych systemach nieuniksowych obiekt fpos_t może być złożonym
    obiektem i powyższe funkcje mogą routines dawać jedyną przenośną
    możliwość zmiany pozycji strumienia tekstowego.

RETURN VALUE

    Funkcja  rewind nie zwraca wartości. Przy pomyślnym zakończeniu,
    fgetpos, fseek i fsetpos zwracają 0, a ftell zwraca bieżący ofset. W
    przeciwnym przyoadku zwracane jest -1, a rodzaj błędu jest określony
    poprzez ustawienie zmiennej globalnej errno.

BŁĘDY

    EBADF Podanego strumienia stream nie można pozycjonować.

    EINVAL Argument fseek whence nie jest jednym z SEEK_SET, SEEK_END lub
       SEEK_CUR.

    Funkcje  fgetpos,  fseek, fsetpos, i ftell mogą również zawieść
    ustawiając w errno dowolny z błędów określonych dla funkcji fflush(3),
    fstat(2), lseek(2) i malloc(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fgetpos, fsetpos, fseek, ftell i rewind spełniają wymogi ANSI
    X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE

    lseek(2), fseeko(3)