Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    flockfile, ftrylockfile, funlockfile - blokowanie strumienia FILE dla
    stdio

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    void flockfile(FILE *filehandle);
    int ftrylockfile(FILE *filehandle);
    void funlockfile(FILE *filehandle);

OPIS

    Powyższe funkcje stdio są przystosowane do pracy  wielowątkowej.
    Uzyskuje się to poprzez przypisanie każdemu z obiektów FILE licznika
    blokad oraz (dla niezerowej wartości licznika) wątku będącego jego
    właścicielem.  Przy każdym wywołaniu funkcji bibliotecznej funkcje te
    czekają aż obiekt FILE nie będzie już blokowany przez inny wątek, a
    następnie go blokują, wykonują żądane operacje we/wy i odblokowują
    obiekt ponownie.

    (Uwaga: blokowanie to nie ma nic wspólnego z blokowaniem plików za
    pomocą funkcji w rodzaju flock(2) i lockf(3).)

    Wszystko to dzieje się w sposób niewidoczny dla programisty C, jednak
    mogą pojawić się dwa powody wymagające bardziej szczegółowej kontroli.
    Z jednej strony, szereg operacji we/wy wykonywanych w jednym wątku może
    stanowić całość, która nie może zostać przerwana przez operację we/wy
    innego wątku. Z drugiej strony, może istnieć potrzeba uniknięcia
    narzutu wywołanego przez pojedyncze blokady w celu uzyskania większej
    wydajności.

    W takich sytuacjach wątek może jawnie zablokować obiekt FILE, wykonać
    szereg operacji we/wy i odblokować go. Uniemożliwia to innym wątkom
    przeszkadzanie w międzyczasie. Jeśli powodem założenia blokady ma być
    osiągnięcie większej wydajności, wykonuje się operacje we/wy za pomocą
    nieblokujących wersji funkcji stdio: getc_unlocked() i putc_unlocked()
    zamiast getc() i putc().

    Funkcja flockfile() czeka aż *filehandle nie będzie zablokowany przez
    inny wątek, a następnie czyni bieżący wątek właścicielem *filehandle i
    zwiększa o jeden licznik blokad.

    Funkcja funlockfile() zminiejsza licznik blokad o jeden.

    Funkcja ftrylockfile() jest nieblokującą wersją flockfile(). Nie robi
    ona nic gdy inny wątek jest właścicielem *filehandle, a w przeciwnym
    przypadku przejmuje własność i zwiększa o jeden licznik blokad.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja ftrylockfile() zwraca zero w przypadku sukcesu (blokada została
    założona), a wartość niezerową w razie niepowodzenia.

BŁĘDY

    Brak.

DOSTĘPNOŚĆ

    Funkcje   te   są   dostępne,   gdy   zdefiniowane   jest
    _POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS. Znajdują się one w libc począwszy od
    libc 5.1.1 oraz w glibc począwszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

    POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

    unlocked_stdio(3)

                 2001-10-18            LOCKFILE(3)