Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int fwide(FILE *stream, int mode);

OPIS

    Gdy  mode  jest zerem, funkcja fwide podaje aktualną orientację
    strumienia stream. Zwraca ona wartość > 0, gdy stream jest zorientowany
    szerokoznakowo, tzn. gdy we/wy dla szerokich znaków jest dozwolone, a
    we/wy dla znaków typu char nie jest dozwolone. Wartość < 0 zwraca, gdy
    stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy we/wy dla znaków typu char
    jest dozwolone, a we/wy dla szerokich znaków nie jest dozwolone.  Zero
    jest zwracane, gdy strumień stream nie posiada jeszcze orienatcji; w
    tym przypadku następna operacja we/wy może zmienić orientację (na
    bajtową, jeśli będzie to operacja we/wy dla znaków typu char, a na
    szerokoznakową, jeśli będzie to operacja we/wy dla szerokich znaków).

    Raz uzyskana przez strumień orientacja nie może zostać zmieniona aż do
    zamknięcia strumienia.

    Gdy mode jest różne od zera, to funkcja fwide najpierw próbuje ustawić
    orientację strumienia stream (na szerokoznakową, gdy mode > 0, a na
    bajtową, gdy mode < 0). Następnie zwraca wartość określającą aktualną
    orientację, jak powyżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fwide zwraca orientację strumienia, po jej ewentualnej zmianie.
    Zwrócenie wartości > 0 oznacza orientację szerokoznakową. Zwrócenie
    wartości < 0 oznacza orientację bajtową. Zwrócenie wartości zero
    oznacza orientację nieokreśloną.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    fprintf(3), fwprintf(3)

UWAGI

    Wyprowadzanie szerokich znaków do zorientowanego bajtowo strumienia
    może być wykonane za pomocą funkcji fprintf przy użyciu dyrektyw %lc i
    %ls.

    Wyprowadzanie zorientowane na znakoi typu char do zorientowanego
    szerokoznakowo strumienia może być wykonane za pomocą funkcji fwprintf
    przy użyciu dyrektyw %c i %s.