Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getdate() - przekształca łańcuch w strukturę struct tm

SKŁADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE
    #define _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
    #include <time.h>

    struct tm *getdate (const char *string);

    extern int getdate_err;

    #define _GNU_SOURCE
    #include <time.h>

    int getdate_r (const char *string, struct tm *res);

OPIS

    Funkcja getdate() przekształca łańcuch wskazywany przez string w
    strukturę tm, która jest zwracana.  Zwracana struktura tm może się
    znajdować w pamięci statycznej, wobec czego zostanie nadpisana przez
    następne wywołanie funkcji.

    W odróżnieniu od strptime(3), (która posiada  argument  format),
    getdate() posługuje się formatami znajdującymi się w pliku, do którego
    pełna ścieżka jest podana w zmiennej środowiskowej DATEMSK.  Do
    konwersji stosowana jest pierwsza z linii pliku, która pasuje do
    zadanego łańcucha.

    Podczas dopasowywania ignorowana jest wielkość liter. Ignorowane są
    również  nadmiarowe  białe  znaki,  zarówno we wzorcu, jak i w
    przekształcanym łańcuchu.

    Specyfikacje przekształceń, które mogą być zawarte we wzorcu są takie
    same,  jak  dla  strptime(3).  Akceptowana jest jedna dodatkowa
    specyfikacja przekształcenia:

    %Z   Nazwa strefy czasowej.

    Gdy podano %Z, zwracana wartość jest inicjalizowana jako rozłożony czas
    bieżący w podanej strefie czasowej. W przeciwnym przypadku, jest
    inicjalizowana jako rozłożony czas odpowiadający bieżącemu czasowi
    lokalnemu.

    Gdy podany jest tylko dzień tygodnia, brany jest pierwszy taki dzień
    przypadający w dniu bieżącym lub później.

    Gdy podany jest jedynie miesiąc (bez roku), brany jest pierwszy taki
    miesiąc przypadający w miesiącu bieżącym lub po nim. Gdy nie podano
    dnia, brany jest pierwszy dzień miesiąca.

    Gdy nie podano godziny, minuty ani sekundy, brana jest bieżąca godzina,
    minuta i sekunda.

    Gdy nie podano daty, ale znana jest godzina, brana jest pierwsza taka
    godzina przypadająca w bieżącej godzinie lub później.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu funkcja ta zwraca wskaźnik do struktury struct
    tm.  W przeciwnym razie, zwraca NULL i ustawia zmienną globalną
    getdate_err. Zmiany errno nie są określone. Zdefiniowano następujące
    wartości getdate_err:

    1  Zmienna  środowiska  DATEMSK  ma wartość pustą lub nie jest
      zdefiniowana.

    2  Nie udało się otworzyć pliku wzorców w trybie do odczytu.

    3  Nie udało się pobrać informacji o stanie.

    4  Plik wzorców nie jest zwykłym plikiem.

    5  Wystąpił błąd podczas odczytu pliku wzorców.

    6  Nie udało się przydzielić pamięci (brak dostępnej pamięci).

    7  Brak w pliku linii pasującej do podanych danych.

    8  Niewłaściwa specyfikacja wejściowa.

UWAGI

    Jako że funkcja getdate() nie jest wielowejściowa ze względu na
    korzystanie z getdate_err i statycznego bufora do zwracania wyniku,
    glibc udostępnia jej wariant przystosowany do wielowątkowości. Obie
    funkcje zapewniają tę samą funkcjonalność. Wynik jest zwracany w
    buforze wskazywanym przez res, a w przypadku błędu, zwracana jest
    niezerowa wartość, taka sama jak podano powyżej dla getdate_err.

    Specyfikacja POSIX 1003.1-2001 dla strptime() zawiera specyfikacje
    przekształceń korzystające z modyfikatorów %E lub %O, podczas gdy takie
    specyfikacje nie zostały podane dla getdate(). Implementacja w glibc
    realizuje getdate() za pomocą strptime(), więc, automatycznie, obie
    funkcje wspierają te same specyfikacje przekształceń.

    Implementacja w glibc nie wspiera specyfikacji przekształcenia %Z.

ŚRODOWISKO

    DATEMSK
       Plik zawierający wzorce formatów.

    TZ, LC_TIME
       Zmienne używane przez strptime().

ZGODNE Z

    ISO 9899, POSIX 1003.1-2001

ZOBACZ TAKŻE

    localtime(3), strftime(3), strptime(3), time(3)

                 2001-12-26            GETDATE(3)