Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getline, getdelim - wprowadzanie łańcuchów rozgraniczonych

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>

    ssize_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);
    ssize_t getdelim(char **lineptr, size_t *n, int delim, FILE *stream);

OPIS

    getline() odczytuje całą linię ze strumienia stream, przechowując adres
    bufora zawierającego tekst w *lineptr. Bufor jest zakończony znakiem
    null i zawiera znak nowej linii, jeśli go napotkano.

    Gdy *lineptr jest równe NULL, to funkcja getline() przydziela bufor dla
    umieszczenia w nim zawartości linii, który to bufor musi zostać
    zwolniony przez program użytkownika. Alternatywnie, przed wywołaniem
    getline() *lineptr może zawierać wskaźnik do bufora przydzielonego za
    pomocą malloc() o rozmiarze *n bajtów. Gdy rozmiar bufora nie jest
    wystarczający do umieszczenia w nim odczytanej linii,  getline()
    rozszerzy  bufor  do odpowiedniego rozmiaru za pomocą realloc(),
    modyfikując *lineptr i *n, jeśli będzie to potrzebne. W każdym razie,
    po pomyślnym wywołaniu *lineptr i *n będą zaktualizowane tak, aby
    odzwierciedlić, odpowiednio, adres i rozmiar bufora.

    getdelim() działa jak getline(), z tym wyjątkiem że jako argument
    delimiter można podać ogranicznik linii inny niż znak nowej linii.
    Podobnie jak dla getline(), znak ogranicznika nie jest dodawany, gdy
    nie występował w danych wejściowych przed osiągnięciem końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, getline() i getdelim() zwracają liczbę
    odczytanych znaków, łącznie ze znakiem ogranicznika, ale nie włączając
    kończącego bajtu null. Wartość ta może służyć to wychwycenia znaków
    nullzawartych w odczytanej linii.

    Obie funkcje zwracają -1, gdy nie uda się odczytać linii (włączając w
    to próbę czytania na końcu pliku).

BŁĘDY

    EINVAL Błędne wartości parametrów (n lub lineptr równe NULL, lub
       nieprawidłowy stream ).

PRZYKŁAD

    #define _GNU_SOURCE
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    int main(void)
    {
      FILE * fp;
      char * line = NULL;
      size_t len = 0;
      ssize_t read;
      fp = fopen("/etc/motd", "r");
      if (fp == NULL)
         exit(EXIT_FAILURE);
      while ((read = getline(&line, &len, fp)) != -1) {
         printf("Odczytano linię o długości %zu :\n", read);
         printf("%s", line);
      }
      if (line)
         free(line);
      return EXIT_SUCCESS;
    }

ZGODNE Z

    Zarówno getline(), jak i getdelim() są rozszerzeniami GNU. Są one
    dostępne od libc 4.6.27.

ZOBACZ TAKŻE

    read(2), fgets(3), fopen(3), fread(3), gets(3), scanf(3)