Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, endhostent, herror, hstrerror
    - zwróć wpis sieciowy komputera

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);

    #include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
    struct hostent *gethostbyaddr(const char *adres,
     int dlug, int typ);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

    const char *hstrerror(int err);

    /* rozszerzenia GNU */
    struct hostent *gethostbyname2(const char *nazwa, int af);

    int gethostbyname_r (const char *nazwa,
     struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
     struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname2_r (const char *nazwa, int af,
     struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
     struct hostent **result, int *h_errnop);

OPIS

    Funkcja gethostbyname() dla danego komputera nazwa  zwraca strukturę
    typu hostent. Nazwa jest tutaj albo nazwą komputera, albo adresem IPv4
    w standardowej notacji z kropkami, albo adresem IPv6 w notacji ze
    średnikami (i być może kropkami). (Proszę przeczytać RFC 1984, aby
    uzyskać opis adresów IPv6). Jeżeli nazwa jest adresem Ipv4 lub IPv6,
    to gethostbyname() nie wykonuje żadnych sprawdzeń i po prostu kopiuje
    nazw do pola h_name oraz jej odpowiednik struct in_addr do pola
    h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent. Jeżeli nazwa nie kończy
    się kropką oraz ustawiono zmienną środowiskową  HOSTALIASES,  to
    wyszukiwanie nazwy zacznie się od pliku z aliasami, wskazywanego przez
    HOSTALIASES. (format tego pliku opisany jest w hostname(7)).  Bieżąca
    domenta i jej domeny nadrzędne są przeszukiwane, chyba że nazwa kończy
    się kropką.

    Funkcja gethostbyaddr() zwraca strukturę  typu hostent dla zadanego
    adresu adres o długości dlug i typie adresu typ. Obecnie jedynym
    poprawnym typem adresu jest AF_INET.

    Funkcja sethostent() określa, jeżeli stayopen jest prawdziwe (1), że do
    odpytywania serwera nazw będzie użyte połączenie TCP i to połączenie
    będzie otwarte podczas kolejnych zapytań. W przeciwnym wypadku serwer
    nazw będzie odpytywany przy użyciu datagramów UDP.

    Funkcja endhostent() kończy połączenie TCP odpytywania serwera nazw.

    (Przestarzała) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjście błędów
    komunikat błędu przypisany do bieżącej wartości zmiennej h_errno.

    (Przestarzała) funkcja hstrerror() dla przekazanego numeru  błędu
    (zazwyczaj h_errno) zwraca odpowiadający mu komunikat błędu.

    Funkcje  gethostbyname() i gethostbyaddr() używają do odpytywania
    serwera kombinacji któregokolwiek bądź wszystkich  serwerów  nazw
    named(8), wydzielonych linii z /etc/hosts, oraz Systemu Informacji
    Sieciowej (Network Information Service - NIS lub YP), w zależności od
    zawartości linii order w pliku /etc/host.conf. (Proszę przeczytać
    resolv+(8)). Domyślnie najpierw odpytywane są serwery named(8), a
    następnie przeglądany jest /etc/hosts.

    Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

       struct hostent {
           char  *h_name;    /* oficjalna nazwa komputera */
           char  **h_aliases;  /* lista aliasów */
           int   h_addrtype;   /* typ adresu komputera */
           int   h_length;    /* długość adresu */
           char  **h_addr_list; /* lista adresów */
       }
       #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodności */
                       /* z wcześniejszymi wersjami */

    Struktra hostent składa się z:

    h_name Oficjalna nazwa komputera.

    h_aliases
       Zakończona zerem tablica alternatywnych nazw komputera.

    h_addrtype
       Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET.

    h_length
       Długość adresu w bajtach.

    h_addr_list
       Zakończona  zerem  tablica  adresów sieciowych komputera w
       sieciowym porządku bajtów (network byte order).

    h_addr Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodności ze
       wcześniejszymi wersjami

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracają strukturę hostent
    lub wskaźnik NULL w przypadku błędu. W razie błędu, zmienna h_errno
    przechowuje numer błędu.

BŁĘDY

    Zmienna h_errno może przyjmować następujące wartości:

    HOST_NOT_FOUND
       Podany komputer jest nieznany.

    NO_ADDRESS lub NO_DATA
       Żądana nazwa jest poprawna, ale nie ma adresu IP.

    NO_RECOVERY
       Wystąpił trwały błąd serwera nazw.

    TRY_AGAIN
       Autorytatywny  serwer nazw zwrócił tymczasowy błąd. Proszę
       spróbować ponownie później.

PLIKI

    /etc/host.conf
       plik konfiguracyjny resolver configuration file

    /etc/hosts
       plik bazy danych komputerów

ZGODNE Z

    BSD 4.3.

UWAGI

    Standard SUS-v2 jest błędny  i  określa  parametr  len  funkcji
    gethostbyaddr() jako mający typ size_t.  (No nie jest właściwe,
    ponieważ musi to być typ int, którym size_t nie jest. POSIX 1003.1-2001
    używa socklen_t, co jest OK)

    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mogą zwracać wskaźniki do
    danych statycznych, które mogą być nadpisane przez kolejne wywołania.
    Kopiowanie struct hostent nie wystarcza, ponieważ zawiera ona wskaźniki
    - wymagane jest skopiowanie wszystkiego.

    Glibc2 ma  także  funkcję  gethostbyname2(),  która  działa  jak
    gethostbyname(), ale pozwala określić rodzinę adresów, do której musi
    należeć zadany adres.

    Glibc2  ma  także  wielowątkowe  wersje  gethostbyname_r()  i
    gethostbyname2_r().  Zwracają one 0 w przypadku powodzenia i niezero w
    razie błędu. Wynik funkcji jest przechowywany w strukturze o adresie
    ret.  Po wywołaniu funkcji *result będzie NULL w razie błędu albo
    wskaźnikiem do wyniku, gdy funkcja zakończy się powodzeniem. Pomocnicze
    dane są przechowywane w buforze buf o długości buflen. (Jeżeli bufor
    jest za mały, to funkcje te zwrócą ERANGE.) Globalna zmienna h_errno
    nie jest modyfikowana, ale numer błędu jest przekazywany w zmiennej,
    której adres został podany w h_errnop.

    POSIX 1003.1-2001 traktuje gethostbyaddr() i gethostbyname() jako
    spuściznę i wprowadza

    struct hostent *getipnodebyaddr (const void *restrict addr,
     socklen_t len, int type, int *restrict error_num);

    struct hostent *getipnodebyname (const char *name,
     int type, int flags, int *error_num);

ZOBACZ TAKŻE

    resolver(3), hosts(5), hostname(7), resolv+(8), named(8)