Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getpass - wczytanie hasła

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getpass( const char * prompt );

OPIS

    Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać.

    Funkcja  getpass() otwiera /dev/tty (terminal sterujący procesu),
    wyprowadza napis prompt, wyłącza echo, odczytuje jedną linię ("hasło"),
    odtwarza stan terminala i zamyka /dev/tty.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja getpass zwraca wskaźnik do statycznego bufora zawierającego
    hasło (pierwsze PASS_MAX bajtów) bez kończącego znaku nowej linii,
    zakończone  znakiem NUL.  Bufor ten może zostać nadpisany przez
    późniejsze wywołania funkcji. W przypadku błędu, odtwarzany jest stan
    terminala, odpowiednio ustawiane errno, i zwracane NULL.

BŁĘDY

    Funkcja może zakończyć się niepomyślnie, gdy

    ENXIO Proces nie posiada terminala sterującego.

UWAGI

    Dla libc4 i libc5 tekst zachęty ("prompt") nie jest wypisywany na
    /dev/tty, ale na stderr. Ponadto, jeśli nie można otworzyć /dev/tty,
    to hasło jest odczytywane z stdin. Bufor statyczny ma długość 128,
    więc zwracanych jest tylko pierwszych 127 bajtów hasła. Podczas
    odczytywania  hasła  wyłączone jest generowanie sygnałów (SIGINT,
    SIGQUIT, SIGSTOP, SIGTSTOP), a odpowiadające im znaki (zwykle control-
    C, control-\, control-Z i control-Y) są przesyłane jako część hasła.
    Począwszy od libc 5.4.19, wyłączona jest edycja linii, tak więc również
    cofanie (backspace) i jemu podobne będą widziane jako część hasła.

    Dla glibc2, jeśli nie można otworzyć /dev/tty, to tekst zachęty jest
    wypisywany na stderr, a hasło jest odczytywane z stdin.  Nie ma
    natomiast ograniczenia na długość hasła. Wyłączona jest edycja linii.

    Zgodnie z SUSv2, jeśli wartość PASS_MAX jest mniejsza niż 8, to musi
    być zdefiniowana w <limits.h>, a w każdym przypadku można ją otrzymać
    za pomocą sysconf(_SC_PASS_MAX). Jednakże, POSIX.2 odchodzi od stałych
    PASS_MAX i _SC_PASS_MAX oraz od funkcji getpass ().  Libc4 i libc5
    nigdy nie wspierały PASS_MAX ani _SC_PASS_MAX.  Glibc2 akceptuje
    _SC_PASS_MAX i zwraca BUFSIZ (np. 8192).

PLIKI

    /dev/tty

ZOBACZ TAKŻE

    crypt(3)

HISTORIA

    Funkcja getpass pojawiła się w Wersji 7 AT&T UNIX.

USTERKI

    Proces wywołujący funkcję powinien wyzerować hasło natychmiast, gdy
    tylko będzie to możliwe, aby uniknąć pozostawania jawnego hasła
    widocznym w przestrzeni adresowej procesu.