Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname -
    dostęp do wpisów pliku utmp

SKŁADNIA

    #include <utmp.h>

    struct utmp *getutent(void);
    struct utmp *getutid(struct utmp *ut);
    struct utmp *getutline(struct utmp *ut);

    struct utmp *pututline(struct utmp *ut);

    void setutent(void);
    void endutent(void);

    void utmpname(const char *file);

OPIS

    utmpname() ustawia nazwę pliku w formacie utmp, który będzie używany
    przez pozostałe funkcje utmp. Jeżeli nie użyto utmpname() przed
    wywołaniem innych funkcji, to używają one domyślnej nazwy _PATH_UTMP,
    zdefiniowanej w <paths.h>.

    setutent() przesuwa wskaźnik pliku z powrotem na początek pliku utmp.
    Funkcja ta powinna zostać wywołana przed wywołaniem którejkolwiek z
    pozostałych funkcji.

    endutent() zamyka plik utmp. Powinna być wywołana, gdy program już
    zakończył używanie tego pliku przy pomocy innych funkcji.

    getutent() odczytuje linię z pliku utmp, zaczynając od bieżącej pozycji
    w tym pliku. Zwraca wskaźnik do struktury zawierającej pola linii.

    getutid() przeszukuje plik w przód, zaczynając od bieżącej pozycji,
    biorąc poduwagę parametr ut. Jeżeli ut->ut_type jest jednym z RUN_LVL,
    BOOT_TIME, NEW_TIME lub OLD_TIME, to  getutid() wyszuka pierwszy
    rekord, którego pole ut_type odpowiada ut->ut_type. Jeżeli ut->ut_type
    jednym z INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS lub DEAD_PROCESS, to
    getutid() wyszuka pierwszy wpis, którego pole ut_id  pasuje  do
    ut->ut_id.

    getutline() przeszukuje plik utmp w przód, zaczynając od bieżącej
    pozycji w pliku. Sprawdza wpisy,  których  ut_type  jest  równe
    USER_PROCESS lub LOGIN_PROCESS, i zwraca pierwszy z nich, którego pole
    ut_line odpowiada ut->ut_line.

    pututline() zapisuje strukturę ut do pliku utmp. Używa getutid(), aby
    znaleźć odpowiednie miejsce do dodania nowego rekordu. Jeśli go nie
    znajdzie, to pututline() doda nowy wpis na końcu pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getutent(), getutid(), getutline() i pututline() zwracają
    wskaźnik do struct utmp, jeśli zakończą się powodzeniem, lub NULL w
    razie wystąpienia błędu. Ta struct utmp jest zaalokowana w statycznej
    przestrzeni danych i może zostać nadpisana przez kolejne wywołania
    funkcji.

WERSJE BEZPIECZNE DLA WĄTKÓW

    Powyższe funkcje nie są bezpieczne dla wątków. Glibc dodaje wersje
    wielobieżne:

    #define _GNU_SOURCE /* lub _SVID_SOURCE, lub _BSD_SOURCE */
    #include <utmp.h>

    int getutent_r(struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutid_r(struct utmp *ut,
    struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutline_r(struct utmp *ut,
    struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    Te funkcje są rozszerzeniami GNU, analogicznymi do funkcji o tych
    samych nazwach, ale bez przyrostka _r. Parametr ubuf określa miejsce,
    do którego te funkcje powinny zwrócić wynik. Jeśli zakończą się
    powodzeniem, to zwracają 0, a wskaźnik do wyniku jest zapisywany w
    *ubufp. W razie błędu funkcje zwracają -1.

PRZYKŁAD

    Następujący przykład dodaje i usuwa rekord utmp, przy założeniu, że
    zostanie uruchomiony  z pseudoterminalu.  Użycie  w  rzeczywistej
    aplikacji wymagałoby sprawdzenia wartości zwracanych przez getpwuid()
    i ttyname().

    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <pwd.h>
    #include <unistd.h>
    #include <utmp.h>

    int main(int argc, char *argv[])
    {
     struct utmp entry;

     system("echo przed dodaniem wpisu:;who");

     entry.ut_type=USER_PROCESS;
     entry.ut_pid=getpid();
     strcpy(entry.ut_line,ttyname(0)+strlen("/dev/"));
     /* poprawne tylko dla terminali nazwanych /dev/tty[pqr][0-9a-z] */
     strcpy(entry.ut_id,ttyname(0)+strlen("/dev/tty"));
     time(&entry.ut_time);
     strcpy(entry.ut_user,getpwuid(getuid())->pw_name);
     memset(entry.ut_host,0,UT_HOSTSIZE);
     entry.ut_addr=0;
     setutent();
     pututline(&entry);

     system("echo po dodaniu wpisu:;who");

     entry.ut_type=DEAD_PROCESS;
     memset(entry.ut_line,0,UT_LINESIZE);
     entry.ut_time=0;
     memset(entry.ut_user,0,UT_NAMESIZE);
     setutent();
     pututline(&entry);

     system("echo po usunięciu wpisu:;who");

     endutent();
     return 0;
    }

PLIKI

    /var/run/utmp baza danych obecnie zalogowanych użytkowników
    /var/log/wtmp baza danych poprzednich logowań użytkowników

ZGODNE Z

    XPG 2, SVID 2, Linux FSSTND 1.2

    W dokumentacji XPG2 i SVID2 funkcja pututline() zwraca void, i to jest
    to, co ona rzeczywiście zwraca na wielu systemach (AIX, HPUX, Linux
    libc5). HPUX wprowadza nową funkcję _pututline() o prototypie podanym
    powyżej dla pututline() (funkcja ta znajduje się również w libc5
    Linuksa).

    Wszystkie te funkcje są przestarzałe na systemach nielinuksowych. POSIX
    1003.1-2001, naśladując XPG4.2, nie zawiera żadnej z tych funkcji, ale
    zamiast nich używa

    #include <utmpx.h>

    struct utmpx *getutxent(void);
    struct utmpx *getutxid(const struct utmpx *);
    struct utmpx *getutxline(const struct utmpx *);
    struct utmpx *pututxline(const struct utmpx *);
    void setutxent(void);
    void endutxent(void);

    Struktura utmpx jest rozszerzeniem struktury utmp o dodatkowe pola i o
    większe wersje istniejących pól. Odpowiadającymi plikami są często
    /var/*/utmpx oraz /var/*/wtmpx.

    Z drugiej strony linuksowe glibc nie używa utmpx, ponieważ jego
    struktura utmp jest już wystarczjąco duża. Funkcje getutxent itp. są
    aliasami funkcji getutent itp.

ZOBACZ TAKŻE

    utmp(5)

                 1996-07-25            GETUTENT(3)