Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    glob,  globfree  -  znalezienie ścieżek odpowiadających wzorcowi,
    zwolnienie pamięć z glob()

SKŁADNIA

    #include <glob.h>

    int glob(const char *pattern, int flags,
        int errfunc(const char *epath, int eerrno),
        glob_t *pglob);
    void globfree(glob_t *pglob);

OPIS

    Funkcja glob() przeszukuje wszystkie ścieżki odpowiadające wzorcowi
    pattern, stosując przy tym reguły takie, jakich użyłaby powłoka (zobacz
    glob(7)). Nie jest dokonywane rozwinięcie tyldy ani podstawienie
    parametrów. Jeśli są one potrzebne, to należy użyć wordexp(3).

    Funkcja globfree() zwalnia obszar pamięci zaalokowany dynamicznie przez
    wcześniejsze wywołanie funkcji glob().

    W wyniku wywołania glob() tworzona jest struktura, na którą wskazuje
    pglob, będący typu glob_t zadeklarowanego w <glob.h> i zawierającego
    następujące elementy zdefiniowane przez POSIX.2 (mogą też występować
    dodatkowe, ale jako rozszerzenie):

     typedef struct
     {
         size_t gl_pathc;  /* Liczba odpowiadających dotąd ścieżek */
         char **gl_pathv;  /* Lista odpowiadających ścieżek. */
         size_t gl_offs;   /* Sloty do rezerwowania w `gl_pathv'. */
     } glob_t;

    Wyniki są zachowywane w dynamicznie przydzielanym obszarze pamięci.

    Parametr flags tworzy bitowe OR zera lub więcej następujących symboli
    stałych modyfikujących zachowanie glob():

    GLOB_ERR
       oznacza, że należy powrócić po błędzie odczytu (np. gdy katalog
       nie ma praw odczytu),

    GLOB_MARK
       oznacza dodawanie ukośnika do każdej ścieżki, która odpowiada
       katalogowi,

    GLOB_NOSORT
       oznacza, że zwracane ścieżki nie mają być sortowane (domyślnie
       są),

    GLOB_DOOFFS
       oznacza, że sloty pglob->gl_offs będą rezerwowane na początku
       listy napisów w pglob->pathv,

    GLOB_NOCHECK
       oznacza, że jeśli żaden wzorzec nie odpowiada, zwracany jest
       wzorzec oryginalny,

    GLOB_APPEND
       oznacza, że należy doklejać wyniki do wyników poprzedniego
       wywołania. Nie należy ustawiać tej flagi  przy  pierwszym
       wywołaniu glob().

    GLOB_NOESCAPE
       oznacza,  że  metaznaki  nie mogą być cytowane odwrotnymi
       ukośnikami,

    Parametr flags może również zawierać następujące znaczniki, będące
    rozszerzeniami GNU nie definiowanymi przez POSIX.2:

    GLOB_PERIOD
       oznacza, że początkowa kropka może być dopasowana metaznakiem,

    GLOB_ALTDIRFUNC oznacza, że przy dostępie do systemy plików zamiast
    zwykłych funkcji bibliotecznych używane są  funkcje  alternatywne
    pglob->gl_closedir,    pglob->gl_readdir,    pglob->gl_opendir,
    pglob->gl_lstati pglob->gl_stat,

    GLOB_BRACE
       oznacza, że rozwijane są wyrażenia nawiasowe {a,b} w stylu
       csh(1),

    GLOB_NOMAGIC
       oznacza, że wzorzec jest zwracany, gdy nie zawiera metaznaków,

    GLOB_TILDE
       oznacza, że przeprowadzane rozwinięcie tyldy, a

    GLOB_ONLYDIR
       oznacza, że dopasowywane są wyłącznie katalogi.

    Jeśli errfunc nie jest równe NULL, to w wypadku błędu będzie ono
    wywołane z argumentami epath, czyli wskaźnikiem do ścieżki, na której
    coś się nie powiodło i z eerrno, przechowującym wartość errno, zwróconą
    przez wywołanie do opendir(), readdir() lub stat().  Jeśli errfunc
    zwraca wartość niezerową lub jeśli ustawiony jest znacznik GLOB_ERR,
    glob() zakończy działanie po wywołaniu funkcji errfunc.

    Po pomyślnym zakończeniu, pglob->gl_pathc zawiera liczbę pasujących
    ścieżek, a pglob->gl_pathv wskaźnik do listy trafionych ścieżek.
    Pierwszy wskaźnik za ostatnią ścieżką ma wartość NULL.

    Możliwe jest wywoływanie glob() wielokrotnie. W takim wypadku, należy w
    następnych wywołaniach ustawić w flags znacznik GLOB_APPEND.

    Jako rozszerzenie GNU, pglob->gl_flags jest ustawiane jako or podanych
    znaczników i GLOB_MAGCHAR, gdy występują metaznaki.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu glob() zwraca zero. Inne możliwe wartości to:

    GLOB_NOSPACE
       przy braku pamięci,

    GLOB_ABORTED
       przy błędzie odczytu i

    GLOB_NOMATCH
       gdy niczego nie dopasowano.

PRZYKŁADY

    Jednym z przykładów użycia jest następujący kod, emulujący wpisanie ls
    -l *.c ../*.c w powłoce.

     glob_t globbuf;

     globbuf.gl_offs = 2;
     glob("*.c", GLOB_DOOFFS, NULL, &globbuf);
     glob("../*.c", GLOB_DOOFFS | GLOB_APPEND, NULL, &globbuf);
     globbuf.gl_pathv[0] = "ls";
     globbuf.gl_pathv[1] = "-l";
     execvp("ls", &globbuf.gl_pathv[0]);

ZGODNE Z

    POSIX.2

BŁĘDY

    Funkcja glob() może zawieść z powodu błędu wywołanych przez nią
    funkcji, takich jak malloc() czy opendir(). Wywołania te zapiszą kod
    błędu w errno.

UWAGI

    Elementy gl_pathc i gl_offs struktury są w glibc 2.1 zadeklarowane jako
    size_t, jak powinno być zgodnie z POSIX.2, ale są zadeklarowane jako
    int w libc4, libc5 i glibc 2.0.

ZOBACZ TAKŻE

    ls(1), sh(1), stat(2), exec(3), malloc(3), opendir(3), readdir(3),
    wordexp(3), glob(7)