Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    calloc, malloc, free, realloc - przydziela i zwalnia pamięć dynamiczną

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
    void *malloc(size_t size);
    void free(void *ptr);
    void *realloc(void *ptr, size_t size);

OPIS

    calloc() przydziela pamięć dla tablicy zawierającej nmemb elementów,
    każdy o rozmiarze size bajtów i zwraca wskaźnik do przydzielonej
    pamięci. Pamięć jest zerowana.

    malloc() przydziela size bajtów i zwraca wskaźnik do przydzielonej
    pamięci. Pamięć nie jest czyszczona.

    free() zwalnia obszar pamięci wskazywany przez ptr, który został
    wcześniej przydzielony za pomocą wywołania malloc(), calloc() lub
    realloc(). W przeciwnym przypadku, lub gdy free(ptr) zostało już
    wcześniej wywołane, funkcja zachowa się w sposób nieokreślony. Jeśli
    ptr jest równe NULL, nie zostanie wykonana żadna operacja.

    realloc() zmienia rozmiar bloku pamięci wskazywanego przez ptr na size
    bajtów. Zawartość nie zostanie zmieniona w zakresie poniżej minimum ze
    starego i nowego rozmiaru; nowo przydzielona pamięć nie zostanie
    zainicjalizowana.  Jeśli ptr jest równe NULL, to wywołanie jest
    równoważne malloc(size); jeśli size jest równe zeru, to wywołanie jest
    równoważne free(ptr).  O ile ptr nie jest równe NULL, musi ono być
    zwrócone przez wcześniejsze wywołanie malloc(), calloc() lub realloc().

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Dla  calloc()  i malloc(), zwracana wartość jest wskaźnikiem do
    przydzielonej pamięci, który jest właściwie wyrównany dla dowolnego
    rodzaju zmiennej, lub NULL gdy żądanie zakończyło się niepowodzeniem.

    free() nie zwraca żadnej wartości.

    realloc() zwraca wskaźnik do nowoprzydzielonej pamięci, który jest
    właściwie wyrównany dla dowolnego rodzaju zmiennej i może być różny od
    ptr, lub NULL gdy żądanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli rozmiar
    był równy 0, zwracane jest NULL lub wskaźnik odpowiedni do przekazania
    go  funkcji  free().  Gdy realloc() zakończy się niepowodzeniem,
    pierwotny blok zostaje nienaruszony - nie jest on ani zwalniany ani
    przesuwany.

ZGODNE Z

    ANSI-C

ZOBACZ TAKŻE

    brk(2), posix_memalign(3)

UWAGI

    Standard  Unix98 wymaga, by malloc(), calloc() i realloc() przy
    wystąpieniu błędu nadawały errno wartość ENOMEM. Glibc zakłada, że tak
    się dzieje (a wersje tych funkcji zawarte w glibc rzeczywiście to
    robią). Jeśli wykorzystuje się własną implementację malloc, która nie
    ustawia  errno,  to pewne funkcje biblioteczne mogą zawieść bez
    przekazania przyczyny w errno.

    Załamania się w malloc(), free() czy realloc() są niemal zawsze
    związane z uszkodzeniami sterty, takimi jak przekroczenia rozmiaru
    przydzielonego fragmentu lub  dwukrotne  zwolnienie  tego  samego
    wskaźnika.

    Nowe wersje linuksowej biblioteki libc (późniejsze niż 5.4.23) i GNU
    libc (2.x) zawierają implementację malloc, którą można dostrajać za
    pośrednictwem  zmiennych  środowiskowych. Przy ustawionej zmiennej
    MALLOC_CHECK_ stosowana jest specjalna (mniej wydajna) implementacja.
    Zgodnie z zamierzeniami, powinna być bardziej odporna na proste błędy,
    jak podwójne wywołania free() z tym samym argumentem czy przekroczenia
    o  pojedynczy bajt (błędy off-by-one).  Nie chroni jednak przed
    wszystkimi tego rodzaju błędami, w wyniku których mogą powstać wycieki
    pamięci.  Jeśli MALLOC_CHECK_ ma wartość 0, jakiekolwiek wykryte
    uszkodzenie sterty zostanie milcząco zignorowane; jeśli ma wartość 1,
    na stderr wypisywany będzie komunikat diagnostyczny; jeśli ma wartość
    2, to natychmiast zostanie wywołane abort(). Może się to przydać, gdyż
    w przeciwnym razie załamanie się mogłoby wystąpić dużo później, a
    prawdziwa przyczyna kłopotów byłaby  wówczas  bardzo  trudna  do
    wyśledzenia.

    Linux stosuje optymistyczną strategię przydzielania pamięci. Oznacza
    to, że gdy malloc() zwraca wartość różną od NULL, nie ma gwarancji, iż
    pamięć faktycznie jest dostępna. Jeśli okaże się, że systemowi brakło
    pamięci, niesławny zabójca OOM zabije jeden lub więcej procesów.