Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);

OPIS

    Podstawową dla tej funkcji jest sytuacja gdy s jest różne od NULL i pwc
    jest różne od NULL. W tym przypadku, funkcja mbtowc sprawdza co
    najwyżej n bajtów ciągu wielobajtowego, zaczynając od s, wydziela
    następny pełny znak wielobajtowy, przetwarza go na znak szeroki i
    umieszcza w *pwc. Aktualizuje ona wewnętrzny, znany tylko funkcji
    mbtowc, stan przesunięty. Jeśli s nie wskazuje na bajt '\0', funkcja
    zwraca liczbę bajtów s, które zostały zużyte; w pozostałych przypadkach
    zwracane jest 0.

    Jeśli n bajtów, poczynając od  s  nie  zawiera  pełnego  znaku
    wielobajtowego, lub jeśli zawierają one niepoprawny ciąg wielobajtowy,
    mbtowc zwraca -1. Może się to zdarzyć nawet gdy n >= MB_CUR_MAX, jeśli
    wielobajtowy łańcuch zawiera nadmiarowe ciągi przesunięć.

    Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest różne od NULL, ale pwc jest równe
    NULL. Wówczas funkcja mbtowc zachowuje się jak powyżej, z  tym
    wyjątkiem,  że nie przechowuje przetworzonego znaku szerokiego w
    pamięci.

    Trzecia sytuacja występuje, gdy s jest równe NULL. Wówczas pwc i n są
    ignorowane. Funkcja mbtowc sprowadza stan przesunięty, znany tylko tej
    funkcji, do stanu wyjściowego i zwraca wartość różną od zera gdy
    kodowanie  posiada  nietrywialne stany przesunięte, a zero jeśli
    kodowanie jest bezstanowe.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli s jest różne od NULL, funkcja mbtowc zwraca liczbę zużytych
    bajtów, poczynając od s, a 0 jeśli s wskazuje na bajt null, lub -1 w
    przypadku błędu.

    Jeśli s jest równe NULL, funkcja mbtowc zwraca wartość różną od zera
    gdy kodowanie posiada nietrywialne stany przesunięte, a zero gdy
    kodowanie jest bezstanowe.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    mbrtowc(3), mbstowcs(3), MB_CUR_MAX(3)

UWAGI

    Zachowanie mbtowc zależy od kategorii LC_CTYPE bieżącego locale.

    Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowątkowości. Funkcja mbrtowc
    zapewnia lepszy interfejs przy tym samym działaniu.