Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime - konwersja daty i czasu do
    postaci czasu rozłożonego lub ASCII

SKŁADNIA

    #include <time.h>

    char *asctime(const struct tm *tm);
    char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);

    char *ctime(const time_t *timep);
    char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf);

    struct tm *gmtime(const time_t *timep);
    struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    struct tm *localtime(const time_t *timep);
    struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    time_t mktime(struct tm *tm);

OPIS

    Funkcje ctime(), gmtime() oraz localtime() przyjmują argument typu
    time_t,  reprezentujący  czas  kalendarzowy.  Zinterpretowany jako
    bezwzględna wartość czasu, określa on ilość sekund, jakie upłynęły od
    godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal Time
    (UTC).

    Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmują jako argument czas rozłożony,
    który jest reprezentacją podzieloną na rok, miesiąc, dzień itd.

    Czas rozłożony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w
    <time.h> następująco:

       struct tm {
           int   tm_sec;     /* sekundy */
           int   tm_min;     /* minuty */
           int   tm_hour;    /* godziny */
           int   tm_mday;    /* dzień miesiąca */
           int   tm_mon;     /* miesiąc */
           int   tm_year;    /* rok */
           int   tm_wday;    /* dzień tygodnia */
           int   tm_yday;    /* dzień roku */
           int   tm_isdst;    /* sezonowa zmiana czasu */
       };

    Elementy struktury tm to:

    tm_sec Liczba sekund po pełnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do 59,
       ale może wynosić nawet do 61, aby umożliwić sekundy przestępne.

    tm_min Liczba minut po pełnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.

    tm_hour
       Liczba godzin po północy, z zakresu od 0 do 23.

    tm_mday
       Dzień tygodnia, z zakresu od 1 do 31.

    tm_mon Liczba miesięcy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.

    tm_year
       Liczba lat od 1900.

    tm_wday
       Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.

    tm_yday
       Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.

    tm_isdst
       Znacznik, który wskazuje, czy dla podanego czasu  została
       przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeśli wartość ta jest
       dodatnia, to zmiana czasu została przeprowadzona, jeśli wynosi
       zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeśli jest ujemna - oznacza
       to, że informacja dotycząca zmiany czasu nie jest dostępna.

    Wywołanie ctime(t) jest równoważne asctime(localtime(t)). Przekształca
    ono czas kalendarzowy t na łańcuch o postaci

       "śro sty 30 21:49:08 1993\n"

    Skróty dni tygodnia to `nie', `pon', `wto', `śro', `czw', `pią' i
    `sob'. Skróty miesięcy to `sty', `lut', `mar', `kwi', `maj', `cze',
    `lip', `sie', `wrz', `paź', `lis' i `gru'. Zwracany jest wskaźnik do
    statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy
    kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje
    również informacje na temat aktualnej strefy czasowej do zewnętrznej
    zmiennej tzname (patrz tzset(3)). Wielowejściowa wersja tej funkcji,
    ctime_r(), robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym  przez
    użytkownika buforze o długości co najmniej 26. Nie musi ona ustawiać
    tzname.

    Funkcja gmtime() przekształca czas kalendarzowy  timep  na  czas
    rozłożony, wyrażony w Coordinated Universal Time (UTC). Może ona
    zwrócić wartość NULL, jeśli rok nie daje się zapisać jako liczba
    całkowita. Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która to
    struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej
    funkcji daty i czasu. Funkcja gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje
    dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona ustawiać
    tzname.

    Funkcja localtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas
    rozłożony, wyrażony względem wybranej  przez  użytkownika  strefy
    czasowej. Funkcja działa tak, jakby wywoływała tzset(3) i wpisywała do
    zewnętrznej zmiennej tzname informacje na temat aktualnej strefy
    czasowej, do timezone - różnicę w sekundach pomiędzy Coordinated
    Universal Time (UTC) a lokalnym czasem standardowym, a do daylight -
    wartość niezerową jeśli przez jakąś część roku obowiązuje inny czas niż
    podany (zimowy/letni). Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury,
    która to struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu
    dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja localtime_r() robi to samo, ale
    zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona
    ustawiać tzname.

    Funkcja asctime() przekształca czas rozłożony tm na łańcuch tego samego
    formatu, co ctime(). Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha,
    który to łańcuch może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej
    funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r() robi to samo, ale zapisuje
    łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o długości co najmniej 26.

    Funkcja mktime() przekształca strukturę czasu rozłożonego, wyrażoną w
    czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje wartości
    elementów tm_wday i tm_yday i oblicza je ponownie na podstawie innych
    informacji ze struktury czasu rozłożonego. Jeśli elementy struktury
    mają  wartości spoza zakresu wartości dopuszczalnych, to zostana
    znormalizowane (w taki sposób, że np. 40 października  zostanie
    zamieniony na 9 listopada).  Wywołanie mktime() zapisuje również
    informacje na temat aktualnej strefy czasowej do zewnętrznej zmiennej
    tzname. Jeśli podany czas rozłożony nie może zostać przedstawiony jako
    czas kalendarzowy (liczba sekund od początku epoki), mktime() zwraca
    wartość (time_t)(-1) i nie zmienia wartości elementów tm_wday i tm_yday
    struktury czasu rozłożonego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Każda z tych funkcji zwraca opisaną powyżej wartość lub NULL (-1 w
    przypadku mktime()) w razie wystąpienia błędu.

UWAGI

    Następujące cztery funkcje acstime(), ctime(), gmtime() i localtime()
    zwracają wskaźnik do statycznych danych i w związku z tym nie są
    przystosowane do wielowątkowości.  Wielowątkowe wersje acstime_r(),
    ctime_r(), gmtime_r() i localtime_r() są wymienione w SUSv2 i dostępne
    począwszy od libc 5.2.5.

    Wersja struktury tm zawarta w glibc posiada dodatkowe pola

       long tm_gmtoff;      /* Sekundy na wschód od UTC */
       const char *tm_tm_zone;  /* Skrót strefy czasowej */

    zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed włączeniem <time.h>.
    Jest to rozszerzenie BSD, obecnie w 4.3BSD-Reno.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    date(1), gettimeofday(2), newctime(3), time(2), utime(2), clock(3),
    difftime(3), strftime(3), strptime(3), tzset(3)

                 2001-12-13             CTIME(3)