Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji

STRESZCZENIE

    #include <curses.h>

OPIS

    Funkcje biblioteki curses dają użytkownikowi niezależne od terminala
    metody obsługiwania ekranów znakowych z sensowną optymalizacją. Ta
    implementacja to ,,nowe curses'' (ncurses). Jest ona zatwierdzonym
    zamiennikiem dla klasycznych curses z  4.4BSD,  których  rozwoju
    zaprzestano.

    Funkcje ncurses emulują bibliotekę curses(3X) Systemu Vr4, a także
    standard XPG4 (XSI curses), lecz biblioteka ncurses jest wolnodostępna
    w postaci źródłowej. Różnice między curses z SVr4 podsumowano w
    sekcjach ROZSZERZENIA i BŁĘDY, występujących poniżej, a  opisano
    szczegółowo w takich samych sekcjach stron podręcznika systemowego
    poświęconych poszczególnym funkcjom.

    Program, który korzysta z tych funkcji, musi być skonsolidowany z opcją
    -lncurses (lub jeśli został wygenerowany) z biblioteką debuggową
    -lncurses_g. Biblioteka ncurses_g generuje logi śledzenia (plik o
    nazwie 'trace', w bieżącym katalogu), które opisują akcje curses.

    Pakiet ncurses obsługuje: działanie na ekranie, oknach i padach;
    wyjście do okien i padów; odczytywanie wejścia z terminala; sterowanie
    terminalem  oraz  opcje  wejścia/wyjścia  curses; funkcje zapytań
    środowiskowych; działanie na kolorach; używanie klawiszy o miękkich
    etykietach; właściwości terminfo; i dostęp do niskopoziomowych funkcji
    obsługi terminala.

    Aby zainicjalizować pakiet, należy na samym początku wywołać funkcję
    initscr, lub newterm. Przed wyjściem należy wywołać funkcję endwin. Aby
    uzyskać wejście znakowe znak-po-znaku bez echa (większość interaktywnie
    zorientowanych programów tego chce), powinno się użyć następującej
    sekwencji:

       initscr(); cbreak(); noecho();

    Większość programów chętnie wykorzystuje też sekwencje:

       nonl();
       intrflush(stdscr, FALSE);
       keypad(stdscr, TRUE);

    Przed uruchomieniem programu curses, należy ustawić <tab  stops>
    (pozycje tabulacji) terminala, oraz wysłać doń łańcuchy inicjujące.
    Można tego dokonać, wywołując polecenie tput init po  uprzednim
    wyeksportowaniu zmiennej środowiskowej TERM. Odpowiedzialny za to jest
    tset(1). [Szczegóły - zobacz terminfo(5).]

    Biblioteka curses zezwala na działanie  na  strukturach  danych,
    nazywanych  oknami, o których można myśleć jak o dwuwymiarowych
    tablicach znaków, reprezentujących część lub całość ekranu  CRT.
    Dostarczane jest domyślne okno, o nazwie stdscr, którego wymiary
    odpowiadają ekranowi terminala. Inne okna można utworzyć przy użyciu
    funkcji newwin.

    Zauważ, że curses nie obsługuje zachodzących okien - jest to robione
    przez bibliotekę panels(3x). Znaczy to, że możesz albo używać stdscr,
    albo podzielić ekran na okna i nie używać stdscr w ogóle. Łączenie tych
    dwóch spowoduje niepraktyczne i niepożądane efekty.

    Do okien można odnosić się poprzez zmienne zadeklarowane jako WINDOW *.
    Działań na tych strukturach dokonuje się funkcjami opisanymi na tej
    stronie oraz w innych miejscach stron podręcznika ncurses. Najbardziej
    podstawowymi funkcjami są move i addch. Ogólniejsze wersje tych funkcji
    figurują pod nazwami zaczynającymi się od w i umożliwiają podanie okna.
    Funkcje nie zaczynające się od w działają na stdscr.

    Po  użyciu funkcji działania na oknie, wywoływany jest refresh,
    nakazujący curses, by ekran CRT zaczął wyglądać tak jak stdscr.  Znaki
    okna są właściwie typu chtype (znak i dane atrybutu), więc dane o znaku
    można przechowywać w nim samym.

    Można też operować szczególnymi oknami, padami. Okna te nie są
    ograniczone rozmiarami ekranu, a ich zawartość nie musi być w całości
    wyświetlana. Więcej szczegółów znajdziesz w curs_pad(3X).

    Oprócz rysowania na ekranie znaków, mogą być obsługiwane atrybuty i
    kolory,  a więc znaki mogą pokazywać się w trybach takich jak
    podkreślenie, inwersja, lub w kolorze, o ile terminal na to pozwala.
    Można wyświetlać znaki składające się na linie. Na wejściu, ncurses
    potrafi tłumaczyć klawisze strzałek i funkcyjne, które przekazują
    sekwencje  eskejpowe,  na zwykłe wartości. Atrybuty wideo, znaki
    rysowania linii i nazwy wartości wejściowych są zdefiniowane  w
    <curses.h> i mają nazwy typu A_REVERSE, ACS_HLINE, czy KEY_LEFT.

    Jeśli ustawiono zmienne środowiskowe LINES i COLUMNS, lub jeśli program
    jest uruchomiony w środowisku okienkowym, to informacje o rozmiarze
    ekranu przesłonią dane odczytywane z terminfo.

    Jeśli zdefiniowana jest zmienna środowiskowa TERMINFO, to każdy program
    używający curses będzie szukał najpierw lokalnej definicji terminala, a
    dopiero potem zajrzy do standardowego miejsca. Np. Jeśli TERM jest
    ustawione na att4424, to wkompilowana definicja  terminala  jest
    znajdywana w

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    (a jest kopiowane z pierwszej litery att4424, aby zapobiec tworzeniu
    wielkich katalogów.) Jednak jeśli ustawiono TERMINFO, np. na wartość
    $HOME/myterms, to curses zajrzy wpierw do

       $HOME/myterms/a/att4424,

    a jeśli to zawiedzie, do

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    Jest to przydatne dla rozwijania eksperymentalnych definicji, lub gdy
    nie ma praw zapisu do /usr/lib/terminfo.

    Zmienne całkowite LINES i COLS są zdefiniowane w <curses.h> i są
    wypełniane  przez  initscr wartościami, odpowiadającymi rozmiarowi
    ekranu. Stałe TRUE i FALSE mają odpowiednio wartości 1 i 0.

    Zmienne curses definiują również zmienną WINDOW *curscr, która jest
    używana do pewnych niskopoziomowych operacji, jak np. oczyszczanie i
    odświeżanie ekranu, zawierającego śmieci. curscr może być użyte tylko w
    niektórych funkcjach.

  Nazwy funkcji i argumentów
    Wiele funkcji curses ma dwie lub więcej wersji. Zmienne, poprzedzone w,
    wymagają argumentu okna. Zmienne poprzedzone p wymagają argumentu padu.
    Funkcje bez przedrostka odnoszą się w ogólności do stdscr.

    Zmienne z przedrostkiem mv wymagają współrzędnych y i x, wskazujących
    miejsce ekranu, do którego należy się przenieść przed dokonaniem akcji.
    Funkcje te wymuszają wywołanie move przed wywołaniem innej funkcji.
    Współrzędna y zawsze odnosi się do wiersza (okna), a x do kolumny.
    Górny lewy narożnik ma współrzędne (0,0), nie (1,1).

    Funkcje z przedrostkiem mvw pobierają zarówno argument okna, jak i
    parametry współrzędnych. Argument okna jest zawsze podawany przed
    współrzędnymi.

    W każdym wypadku, win jest oknem, a pad padem, na które wpływa funkcja.
    win i pad są zawsze wskaźnikami do typu WINDOW.

    Funkcje ustawiające opcje wymagają flagi logicznej bf, której wartość
    wynosi albo TRUE, albo FALSE; bf jest zawsze typu bool. Zmienne ch i
    attrs niżej, są zawsze typu chtype.  Typy WINDOW, SCREEN, bool, i
    chtype są zdefiniowane w <curses.h>. Typ TERMINAL jest zdefiniowany w
    <term.h>. Wszystkie pozostałe argumenty są typu integer.

  Indeks nazw funkcji
    W poniższej tablicy podano każdą z funkcji curses, wskazując przy
    okazji odpowiadającą jej stronę podręcznika man. Funkcje oznaczone `*',
    są specyficzne dla ncurses, nieopisane przez XPG4 i SVr4.

    Nazwa funkcji  Nazwa strony podręcznika
    ___________________________________________
    addch         curs_addch(3X)
    addchnstr       curs_addchstr(3X)
    addchstr        curs_addchstr(3X)
    addnstr        curs_addstr(3X)
    addstr         curs_addstr(3X)
    attroff        curs_attr(3X)
    attron         curs_attr(3X)
    attrset        curs_attr(3X)
    baudrate        curs_termattrs(3X)
    beep          curs_beep(3X)
    bkgd          curs_bkgd(3X)
    bkgdset        curs_bkgd(3X)
    border         curs_border(3X)
    box          curs_border(3X)
    can_change_color    curs_color(3X)
    cbreak         curs_inopts(3X)
    clear         curs_clear(3X)
    clearok        curs_outopts(3X)
    clrtobot        curs_clear(3X)
    clrtoeol        curs_clear(3X)
    color_content     curs_color(3X)
    copywin        curs_overlay(3X)
    curs_set        curs_kernel(3X)
    def_prog_mode     curs_kernel(3X)
    def_shell_mode     curs_kernel(3X)
    del_curterm      curs_terminfo(3X)
    delay_output      curs_util(3X)
    delch         curs_delch(3X)
    deleteln        curs_deleteln(3X)
    delscreen       curs_initscr(3X)
    delwin         curs_window(3X)
    derwin         curs_window(3X)
    doupdate        curs_refresh(3X)
    dupwin         curs_window(3X)
    echo          curs_inopts(3X)
    echochar        curs_addch(3X)
    endwin         curs_initscr(3X)
    erase         curs_clear(3X)
    erasechar       curs_termattrs(3X)
    filter         curs_util(3X)
    flash         curs_beep(3X)
    flushinp        curs_util(3X)
    getbegyx        curs_getyx(3X)
    getch         curs_getch(3X)
    getmaxyx        curs_getyx(3X)
    getmouse        curs_mouse(3X)*
    getparyx        curs_getyx(3X)
    getstr         curs_getstr(3X)
    getsyx         curs_kernel(3X)
    getwin         curs_util(3X)
    getyx         curs_getyx(3X)
    halfdelay       curs_inopts(3X)
    has_colors       curs_color(3X)
    has_ic         curs_termattrs(3X)
    has_il         curs_termattrs(3X)
    hline         curs_border(3X)
    idcok         curs_outopts(3X)
    idlok         curs_outopts(3X)
    immedok        curs_outopts(3X)
    inch          curs_inch(3X)
    inchnstr        curs_inchstr(3X)
    inchstr        curs_inchstr(3X)
    init_color       curs_color(3X)
    init_pair       curs_color(3X)
    initscr        curs_initscr(3X)
    innstr         curs_instr(3X)
    insch         curs_insch(3X)
    insdelln        curs_deleteln(3X)
    insertln        curs_deleteln(3X)
    insnstr        curs_insstr(3X)
    insstr         curs_insstr(3X)
    instr         curs_instr(3X)
    intrflush       curs_inopts(3X)
    is_linetouched     curs_touch(3X)
    is_wintouched     curs_touch(3X)
    isendwin        curs_initscr(3X)
    keyname        curs_util(3X)
    keypad         curs_inopts(3X)
    killchar        curs_termattrs(3X)
    leaveok        curs_outopts(3X)
    longname        curs_termattrs(3X)
    meta          curs_inopts(3X)
    mouseinterval     curs_mouse(3X)*
    mousemask       curs_mouse(3X)*
    move          curs_move(3X)
    mvaddch        curs_addch(3X)
    mvaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvaddchstr       curs_addchstr(3X)
    mvaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvaddstr        curs_addstr(3X)
    mvcur         curs_terminfo(3X)
    mvdelch        curs_delch(3X)
    mvderwin        curs_window(3X)
    mvgetch        curs_getch(3X)
    mvgetstr        curs_getstr(3X)
    mvinch         curs_inch(3X)
    mvinchnstr       curs_inchstr(3X)
    mvinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvinnstr        curs_instr(3X)
    mvinsch        curs_insch(3X)
    mvinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvinsstr        curs_insstr(3X)
    mvinstr        curs_instr(3X)
    mvprintw        curs_printw(3X)
    mvscanw        curs_scanw(3X)
    mvwaddch        curs_addch(3X)
    mvwaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddchstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvwaddstr       curs_addstr(3X)
    mvwdelch        curs_delch(3X)
    mvwgetch        curs_getch(3X)
    mvwgetstr       curs_getstr(3X)
    mvwin         curs_window(3X)
    mvwinch        curs_inch(3X)
    mvwinchnstr      curs_inchstr(3X)
    mvwinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvwinnstr       curs_instr(3X)
    mvwinsch        curs_insch(3X)
    mvwinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvwinsstr       curs_insstr(3X)
    mvwinstr        curs_instr(3X)
    mvwprintw       curs_printw(3X)
    mvwscanw        curs_scanw(3X)
    napms         curs_kernel(3X)
    newpad         curs_pad(3X)
    newterm        curs_initscr(3X)
    newwin         curs_window(3X)
    nl           curs_outopts(3X)
    nocbreak        curs_inopts(3X)
    nodelay        curs_inopts(3X)
    noecho         curs_inopts(3X)
    nonl          curs_outopts(3X)
    noqiflush       curs_inopts(3X)
    noraw         curs_inopts(3X)
    notimeout       curs_inopts(3X)
    overlay        curs_overlay(3X)
    overwrite       curs_overlay(3X)
    pair_content      curs_color(3X)
    pechochar       curs_pad(3X)
    pnoutrefresh      curs_pad(3X)
    prefresh        curs_pad(3X)
    printw         curs_printw(3X)
    putp          curs_terminfo(3X)
    putwin         curs_util(3X)
    qiflush        curs_inopts(3X)
    raw          curs_inopts(3X)
    redrawwin       curs_refresh(3X)
    refresh        curs_refresh(3X)
    reset_prog_mode    curs_kernel(3X)
    reset_shell_mode    curs_kernel(3X)
    resetty        curs_kernel(3X)
    restartterm      curs_terminfo(3X)
    ripoffline       curs_kernel(3X)
    savetty        curs_kernel(3X)
    scanw         curs_scanw(3X)
    scr_dump        curs_scr_dump(3X)
    scr_init        curs_scr_dump(3X)
    scr_restore      curs_scr_dump(3X)
    scr_set        curs_scr_dump(3X)
    scrl          curs_scroll(3X)
    scroll         curs_scroll(3X)
    scrollok        curs_outopts(3X)
    set_curterm      curs_terminfo(3X)
    set_term        curs_initscr(3X)
    setscrreg       curs_outopts(3X)
    setsyx         curs_kernel(3X)
    setterm        curs_terminfo(3X)
    setupterm       curs_terminfo(3X)
    slk_attroff      curs_slk(3X)
    slk_attron       curs_slk(3X)
    slk_attrset      curs_slk(3X)
    slk_clear       curs_slk(3X)
    slk_init        curs_slk(3X)
    slk_label       curs_slk(3X)
    slk_noutrefresh    curs_slk(3X)
    slk_refresh      curs_slk(3X)
    slk_restore      curs_slk(3X)
    slk_set        curs_slk(3X)
    slk_touch       curs_slk(3X)
    standend        curs_attr(3X)
    standout        curs_attr(3X)
    start_color      curs_color(3X)
    subpad         curs_pad(3X)
    subwin         curs_window(3X)
    syncok         curs_window(3X)
    termattrs       curs_termattrs(3X)
    termname        curs_termattrs(3X)
    tgetent        curs_termcap(3X)
    tgetflag        curs_termcap(3X)
    tgetnum        curs_termcap(3X)
    tgetstr        curs_termcap(3X)
    tgoto         curs_termcap(3X)
    tigetflag       curs_terminfo(3X)
    tigetnum        curs_terminfo(3X)
    tigetstr        curs_terminfo(3X)
    timeout        curs_inopts(3X)
    touchline       curs_touch(3X)
    touchwin        curs_touch(3X)
    tparm         curs_terminfo(3X)
    tputs         curs_termcap(3X)
    tputs         curs_terminfo(3X)
    typeahead       curs_inopts(3X)
    unctrl         curs_util(3X)
    ungetch        curs_getch(3X)
    ungetmouse       curs_mouse(3X)*
    untouchwin       curs_touch(3X)
    use_env        curs_util(3X)
    vidattr        curs_terminfo(3X)
    vidputs        curs_terminfo(3X)
    vline         curs_border(3X)
    vwprintw        curs_printw(3X)
    vwscanw        curs_scanw(3X)
    waddch         curs_addch(3X)
    waddchnstr       curs_addchstr(3X)
    waddchstr       curs_addchstr(3X)
    waddnstr        curs_addstr(3X)
    waddstr        curs_addstr(3X)
    wattroff        curs_attr(3X)
    wattron        curs_attr(3X)
    wattrset        curs_attr(3X)
    wbkgd         curs_bkgd(3X)
    wbkgdset        curs_bkgd(3X)
    wborder        curs_border(3X)
    wclear         curs_clear(3X)
    wclrtobot       curs_clear(3X)
    wclrtoeol       curs_clear(3X)
    wcursyncup       curs_window(3X)
    wdelch         curs_delch(3X)
    wdeleteln       curs_deleteln(3X)
    wechochar       curs_addch(3X)
    wenclose        curs_mouse(3X)*
    werase         curs_clear(3X)
    wgetch         curs_getch(3X)
    wgetnstr        curs_getstr(3X)
    wgetstr        curs_getstr(3X)
    whline         curs_border(3X)
    winch         curs_inch(3X)
    winchnstr       curs_inchstr(3X)
    winchstr        curs_inchstr(3X)
    winnstr        curs_instr(3X)
    winsch         curs_insch(3X)
    winsdelln       curs_deleteln(3X)
    winsertln       curs_deleteln(3X)
    winsnstr        curs_insstr(3X)
    winsstr        curs_insstr(3X)
    winstr         curs_instr(3X)
    wmove         curs_move(3X)
    wnoutrefresh      curs_refresh(3X)
    wprintw        curs_printw(3X)
    wredrawln       curs_refresh(3X)
    wrefresh        curs_refresh(3X)
    wresize        curs_resize(3x)*
    wscanw         curs_scanw(3X)
    wscrl         curs_scroll(3X)
    wsetscrreg       curs_outopts(3X)
    wstandend       curs_attr(3X)
    wstandout       curs_attr(3X)
    wsyncdown       curs_window(3X)
    wsyncup        curs_window(3X)
    wtimeout        curs_inopts(3X)
    wtouchln        curs_touch(3X)
    wvline         curs_border(3X)

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje, które zwracają integer, zwracają ERR w wypadku błędu, a po
    sukcesie dowolny inny integer. (chyba że zaznaczono inaczej w opisie
    funkcji).

    Wszystkie makra zwracają wartość wersji w, poza setscrreg, wsetscrreg,
    getyx, getbegyx, getmaxyx.  Wartości zwracane setscrreg, wsetscrreg,
    getyx, getbegyx, i getmaxyx są niezdefiniowane (np. nie powinny być
    używane jako instrukcje prawej strony przypisań).

    Funkcje, które zwracają wskaźniki, po błędzie zwracają NULL.

ZOBACZ TAKŻE

    terminfo(5) oraz strony 3X , których nazwa zaczyna się od "curs_".

ROZSZERZENIA

    Biblioteka curses może być skompilowana z opcją (-DTERMCAP_FILE), która
    powoduje skok wstecz, do starodawnego pliku /etc/termcap, jeśli nie ma
    odpowiedniego wpisu w terminfo. Użycie tej właściwości nie jest
    zalecane, gdyż w zasadzie włącza ona do kodu startowego curses cały
    kompilator termcapa.

    Kompilowanie  z  -DTERMCAP_FILE  zmienia  sekwencję  inicjalizacji
    biblioteki, na sposób podobny do 4.4BSD curses. Jeśli nie ma żadnego
    terminfo, opowiadającego TERM, to biblioteka zaczyna szukać wpisów
    termcap. Robi to w następujących miejscach: (1) jeśli TERMINFO nie jest
    zdefiniowane, w pliku o nazwie TERMCAP_FILE; (2) jeśli zdefiniowano
    TERMINFO, i nazwa zaczyna się od ukośnika, to jest interpretowane jako
    nazwa pliku termcap, w którym należy szukać TERM; (3) gdy TERMINFO ma
    napis prowadzący, który wygląda jak lista wpisów nazw terminala i
    odpowiada TERM, to zawartość TERMINFO jest interpretowana jako termcap;
    (4) jeśli terminfo wygląda jak termcap, lecz nie zawiera TERM, plik
    termcap jest przeszukiwany wśród oddzielonych dwukropkami ścieżek
    TERMPATHS, o ile jest ono zdefiniowane i w ~/.termcap i ostatecznie w
    wartości plikowej TERMCAP_FILE.

    Wersje curses, skompilowane na PC, wspierają znaki PC ROM (zawierające
    znaki 0-31, których curses z SVr4 nie potrafi wyświetlić). Zobacz
    sekcje ROZSZERZENIA w curs_addch(3x) i curs_attr(3x).

PRZENOŚNOŚĆ

    Bibliotekę curses zaprojektowano jako zgodną ze standardem XSI Curses
    na poziomie podstawowym. Obsługiwane są pewne partie rozszerzonych XSI
    Curses  (łącznie z obsługą koloru). Nie zaimplementowano jeszcze
    następujących wywołań rozszerzonego XSI Curses, związanych z obsługą
    szerokich  (wielobajtowych) znaków: addnwstr, addwstr, mvaddnwstr,
    mvwaddnwstr, mvaddwstr, waddnwstr,  waddwstr,  add_wch,  wadd_wch,
    mvadd_wch,  mvwadd_wch,  add_wchnstr,  add_wchstr,  wadd_wchnstr,
    wadd_wchstr,   mvadd_wchnstr,   mvadd_wchstr,   mvwadd_wchnstr,
    mvwadd_wchstr,  bkgrndset, bkgrnd, getbkgrnd, wbkgrnd, wbkgrndset,
    wgetbkgrnd, border_set, wborder_set, box_set, hline_set, mvhline_set,
    mvvline_set,  mvwhline_set,  mvwvline_set,  whline_set, vhline_set,
    wvline_set, echo_wchar, wecho_wchar, erasewchar, killwchar, get_wch,
    mvget_wch,  mvwget_ch,  wget_wch, getwchtype, get_wstr, getn_wstr,
    wget_wstr,  wgetn_wstr,  mvget_wstr,  mvgetn_wstr,  mvwget_wstr,
    mvwgetn_wstr, innwstr, inwstr, winnwstr, winwstr, mvinnwstr, mvinwstr,
    mvwinnwstr, mvwinwstr, ins_nwstr, ins_wstr, mvins_nwstr, mvins_wstr,
    mvwins_nwstr, mvwins_wstr, wins_nwstr, wins_wstr, ins_wch, wins_wch,
    mvins_wch, mvwins_wch, in_wch, win_wch, mvin_wch, mvwin_wch, inwchstr,
    inwchnstr, winwchstr, winwchnstr, mvinwchstr, mvinwchnstr, mvinwchstr,
    mvwinwchnstr.

    Niewielka ilość różnic (to jest poszczególnych różnic między XSI
    Curses, a wywołaniami curses) jest opisywana w sekcjach PRZENOŚNOŚĆ
    konkretnych stron podręcznika man.

    Format terminfo, obsługiwany przez curses jest binarnie zgodny z SVr$,
    lecz nie jest zgodny z XSI curses. Jest tak, ponieważ ludzie od XSI
    Curses, w przypływie uszkodzenia mózgu, zmienili nieudokumentowaną
    właściwość SVr4 getm z napisu na wartość logiczną, zmieniając przez to
    offsety binarne wszystkich pozostałych właściwości.

    Funkcje getmouse, mousemask, ungetmouse, mouseinterval i wenclose,
    związane z myszą, nie są częścią XPG4 ani SVr$. Zobacz dla dalszych
    szczegółów curs_mouse(3X).

    Funkcja wresize nie jest częścią XPG4, i nie jest obecna w SVr4.
    Więcej szczegółów znajdziesz w curs_resize(3X).

    W historycznych wersjach curses, opóźnienia zawarte we właściwościach
    cr, ind, cub1, ff i tab uaktywniały odpowiadające im bity opóźnień w
    UNIX-owym  sterowniku  tty. W tej implementacji wypełnianie jest
    dokonywane wysłaniami znaków NUL. Metoda ta jest trochę bardziej
    kosztowna, lecz znacząco zawęża interfejs z jądrem UNIX-a i odpowiednio
    do tego polepsza przenośność pakietu.

    W standardzie XSI i w stronach podręcznika SVr4, wiele wpisów ma
    argumenty prototypopwe char *const (lub cchar_t *const, lub wchar_t
    *const, lub void *const). Zależnie od interpretacji standardu ANSI C
    (zobacz sekcję 3.5.4.1), deklaracje te są (a) bez znaczenia, lub (b)
    bez znaczenia i niedozwolone. Deklaracja const char *x to modyfikowalny
    wskaźnik  do  modyfikowalnych  danych,  lecz  char  *const x to
    niemodyfikowalny wskaźnik do modyfikowalnych danych.  Ponieważ  C
    przekazuje argumenty przez wartość, <typ> *const jako typ formalny jest
    co najmniej wątpliwy. Ta więc w tej implementacji zamieniono je
    globalnie na const <type> *.

UWAGI

    Plik nagłówkowy <curses.h> automatycznie włącza pliki <stdio.h> i
    <unctrl.h>.

    Jesli standardowe wyjście, programu curses jest przekierowywane do
    czegoś,  co nie jest tty, odświeżenia ekranu będą kierowane na
    standardowe wyjście błędu. Jest to nieudokumentowana właściwość curses
    z AT&T SVr3.

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond. Zejście z oryginalnych pcurses
    zrobił Pavel Curtis.

                               ncurses(3ncurses)