Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    popen, pclose - we/wy procesu

SKŁADNIA

    #include <stdio.h>

    FILE *popen(const char *command, const char *type);

    int pclose(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja popen() otwiera proces, tworząc łącze, rozwidlając się przez
    fork() i wywołując powłokę.  Ponieważ łącze  jest  z  definicji
    jednokierunkowe, argument type może określać tylko odczyt albo tylko
    zapis, nie oba naraz. Otrzymany w wyniku tego strumień będzie tylko do
    odczytu albo tylko do zapisu.

    Argument command jest wskaźnikiem do zakończonego znakiem NUL łańcucha,
    zawierającego wiersz poleceń powłoki. Polecenie to jest przekazywane do
    /bin/sh przy użyciu opcji -c; wszelka interpretacja jest dokonywana
    przez powłokę. Argument type jest zakończonym znakiem NUL łańcuchem,
    który musi być albo `r', albo `w' (odpowiednio dla odczytu i zapisu).

    Wartość zwracana przez popen() to normalny strumień we/wy, lecz
    powinien on być zamykany przy użyciu pclose() zamiast fclose().
    Zapisywanie do takiego strumienia powoduje pisanie na standardowe
    wejście polecenia. Standardowe wyjście polecenia jest takie samo, jak
    procesu, który wywołał popen(), chyba że zostało to zmienione przez
    polecenie. Podobnie, odczyt z tak otwartego strumienia powoduje odczyt
    ze standardowego wyjścia polecenia, a standardowe wejście polecenia
    jest wtedy tożsame z wejściem procesu, który wywołał popen().

    Należy zauważyć, że strumienie wyjściowe powstałe z popen są domyślnie
    w pełni buforowane.

    Funkcja pclose oczekuje na zakończenie stowarzyszonego procesu i zwraca
    jego kod zakończenia, podobnie jak to czyni wait4.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja popen zwraca NULL jeśli nie powiodły się wywołania fork(2) lub
    pipe(2), lub jeśli nie udało się przydzielić pamięci.

    Funkcja pclose zwraca -1 jeśli wait4 zwróci błąd lub zostały wykryte
    jakieś inne błędy.

BŁĘDY

    Funkcja popen nie ustawia errno, jeżeli nie uda się przydzielić
    pamięci. Jeżeli nie powiodą się wywoływane przez nią fork() lub pipe(),
    to errno będzie odpowiednio ustawione. Jeżeli argument mode będzie
    nieprawidłowy i zostanie to wykryte, to errno zostanie ustawione na
    EINVAL.

    Jeżeli nie będzie możliwe otrzymanie kodu zakończenia procesu potomnego
    przez pclose(), to errno zostanie ustawione na ECHILD.

ZGODNE Z

    POSIX.2

USTERKI

    Ponieważ offset standardowego wejścia polecenia otwartego dla odczytu
    jest taki sam dla tego polecenia i dla procesu, który wywołał popen(),
    więc jeśli oryginalny proces wykona buforowany odczyt, to pozycja na
    wejściu polecenia może być inna niż oczekiwano. Podobnie, wyjście
    polecenia otwartego dla zapisu może zostać wymieszane z wyjściem
    procesu oryginalnego. Temu ostatniemu można zapobiec, wołając przed
    popen funkcję fflush(3).

    Błąd w wywołaniu powłoki jest nieodróżnialny od błędu powłoki przy
    wywoływaniu polecenia, czy od natychmiastowego zakończenia polecenia.
    Jedynym śladem jest kod zakończenia równy 127.

HISTORIA

    Funkcje popen() i pclose() pojawiły się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

    fork(2), sh(1), pipe(2), wait4(2), fflush(3), fclose(3), fopen(3),
    stdio(3), system(3)