Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    rand, srand - generator liczb losowych.

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int rand(void);

    void srand(unsigned int seed);

OPIS

    Funkcja rand() zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu pomiędzy
    0 a RAND_MAX.

    Funkcja srand() ustawia swój argument jako wartość początkową dla
    nowego ciągu pseudolosowych liczb całkowitych zwracanych przez rand().
    Ciągi te są powtarzalne poprzez wywołanie srand() z tą samą wartością
    początkową.

    Jeśli nie podano wartości początkowej, funkcja rand() automatycznie
    ustawia tę wartość na 1.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja rand() zwraca wartość z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX. Funkcja
    srand() nie zwraca żadnej wartości.

UWAGI

    Wersje rand() i srand() w bibliotece C Linuksa korzystają z tego samego
    generatora liczb losowych, co random() i srandom(), więc mniej znaczące
    bity powinny być tak samo losowe jak bity bardziej znaczące. Jednakże,
    w starszych implementacjach rand() bity mniej znaczące są znacznie
    mniej losowe niż bity bardziej znaczące.

    W Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (William H.
    Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling; New
    York: Cambridge University Press, 1992 (wyd. 2, str. 277)), umieszczono
    następujące komentarze:
       "Jeśli chcesz wygenerować liczbę losową spomiędzy 1 a 10,
       powinieneś zawsze robić to korzystając z bardziej znaczących
       bitów, jak w

           j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));

       a nigdy z czegoś podobnego do

           j=1+(rand() % 10);

       (co korzysta z mniej znaczących bitów)."

    Generacja liczb losowych jest złożonym zagadnieniem. Książka Numerical
    Recipes in C (patrz referencje powyżej) zawiera doskonałą dyskusję
    praktycznych wyników generacji liczb losowych w rozdziale 7 (Random
    Numbers).

    Bardziej teoretyczną dyskusję, która również szeroko omawia wiele
    praktycznych wyników można znaleźć w rozdziale 3 (Random Numbers)
    Donalda E. Knutha The Art of Computer Programming, tom 2 (Seminumerical
    Algorithms), wyd. 2; Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing
    Company, 1981.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

    random(3), srandom(3), initstate(3), setstate(3)