Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    sysconf - pobiera informacje o konfiguracji

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

OPIS

    POSIX pozwala aplikacji testować w czasie kompilowania lub działania,
    czy pewne opcje są wspierane lub  jakie  są  wartości  pewnych
    konfigurowalnych stałych lub limitów.

    W czasie kompilacjie jest to robione przez zainkludowanie <unistd.h>
    i/lub <limits.h> i testowanie wartości pewnych makr.

    W czasie działania programu, można odpytać o wartości liczbowe,
    używająć obecnej funkcji sysconf(). Wartości liczbowe dotyczące systemu
    plików w którym jest umieszczony dany plik można uzyskać wywołując
    funkcje fpathconf(3) i pathconf(3). Wartości będące łańcuchami znaków
    zwraca funkcja confstr(3)

    Wartości zwracane przez te funkcje są stałymi dotyczącymi konfiguracji
    systemu, które nie zmienią się przez cały czas życia procesu.

    Dla  opcji  zazwyczaj istnieje stała _POSIX_COŚ, która może być
    zdefiniowana w <unistd.h>. Jeżeli nie jest zdefiniowana, można uzyskać
    jej wartość w czasie działania programu. Jeżeli wartością jest -1, to
    dana opcja nie jest wspierana  w systemie. Wartość 0 oznacza, że
    istnieją odpowiednie funkcje i pliki nagłówkowe, ale należy sprawdzić w
    czasie działania, w jakim stopniu dana opcja jest wspierana. Wartość
    inna niż -1 i 0 oznacza, że dana opcja jest wspierana. Zazwyczaj
    wartości (takie jak 200112L) oznaczają rok i miesiąc rewizji standardu
    POSIX opisującej tę opcję. Dopóki odpowiedni standard POSIX opisujący
    opcję nie zostanie opublikowany, glibc używa  wartości  1,  aby
    zasygnalizować, że opcja jest wspierana. Odpowiednim argumentem funkcji
    sysconf() będzie _SC_COŚ. Listę opcji można znaleźć w posixoptions(7).

    Dla zmiennych lub limitów zazwyczaj istnieje stała _COŚ definiowana w
    <limits.h>lub _POSIX_COŚ definiowana w <unistd.h>. Stała nie będzie
    zdefiniowana, jeżeli limit nie jest określony. Jeżeli stała jest
    zdefiniowana, to określa gwarantowany limit, ale w rzeczywistości może
    być wspierane więcej niż wynosi wartość tej stałej. Jeśli aplikacja
    chce zrobić użytek ze zmiennych, których wartości mogą się różnić w
    zależności od systemu, może wywołać funkcję sysconf(). Argumentem
    funkcji sysconf() będzie _SC_COŚ.

ZMIENNE POSIX.1

    Podajemy nazwę zmiennej,nazwę parametru funkcji sysconf(), używanego do
    odpytania o jej wartość, oraz krótki opis.

    Najpierw wartości zgodne z POSIX.1.

    ARG_MAX - _SC_ARG_MAX
       Maksymalna długość argumentów funkcji z rodziny exec(). Nie może
       być mniejsza niż _POSIX_ARG_MAX (4096).

    CHILD_MAX - _SC_CHILD_MAX
       Maksymalna liczba równoczesnych procesów jednego użytkownika.
       Nie może być mniejsza niż _POSIX_CHILD_MAX (25).

    HOST_NAME_MAX - _SC_HOST_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy hosta, pomijając końcowy bajt NUL,
       zwracana przez gethostname(2). Nie może być mniejsza  niż
       _POSIX_HOST_NAME_MAX (255).

    LOGIN_NAME_MAX - _SC_LOGIN_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy użytkownika, łącznie z końcowym znakiem
       NUL. Nie może być mniejsza niż _POSIX_LOGIN_NAME_MAX (9).

    tyknięcia zegara - _SC_CLK_TCK
       Liczba tyknięć zegara na sekundę. Odpowiadająca jej zmienna jest
       przestarzała, a była oczywiście nazwana CLK_TCK. (Uwaga: makro
       CLOCKS_PER_SEC nie dostarcza informacji: jego wartość musi być
       równa 1000000).

    OPEN_MAX - _SC_OPEN_MAX
       Maksymalna liczba plików, które proces może mieć otwarte w
       dowolnym czasie. Nie może być mniejsza niż _POSIX_OPEN__MAX
       (20).

    PAGESIZE - _SC_PAGESIZE
       Rozmiar strony w bajtach. Nie może być mniejsza niż 1. (Niektóre
       systemy używają zamiast tego PAGE_SIZE).

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Liczba powtórzonych wystąpień BRE dopuszczalnych w regexec(3)
       i regcomp(3). Nie może być mniejsza niż _POSIX2_RE_DUP_MAX
       (255).

    STREAM_MAX - _SC_STREAM_MAX
       Maksymalna liczba strumieni, którą proces może otworzyć w
       dowolnym czasie. Jeśli jest zdefiniowana, to ma taką samą
       wartość jak standardowe makro FOPEN_MAX w C. Nie może być
       mniejsza niż _POSIX_STREAM_MAX (8).

    SYMLOOP_MAX
       Maksymalna  liczba  dowiązań  symbolicznych  w ścieżce nie
       powodująca zwrócenia ELOOP. Nie  może  być  mniejsza  niż
       _POSIX_SYMLOOP_MAX (8).

    TTY_NAME_MAX - _SC_TTY_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy urządzenia terminalowego, włączając
       końcowy znak NUL. Nie może być mniejsza niż _POSIX_TTY_NAME_MAX
       (9).

    TZNAME_MAX - _SC_TZNAME_MAX
       Maksymalna liczba bajtów w nazwie strefy czasowej. Nie może być
       mniejsza niż _POSIX_TZNAME_MAX (6).

    _POSIX_VERSION - _SC_VERSION
       określa rok i miesiąc, w formacie YYYYMML, w którym został
       zaakceptowany standard POSIX.1;  na przykład wartość 199009L
       oznacza wersję standardu z września 1990r.

ZMIENNE POSIX.2

    Następnie wartości POSIX.2 określające limity dla programów użytkowych.

    BC_BASE_MAX - _SC_BC_BASE_MAX
       określa maksymalną wartość obase akceptowaną przez program
       użytkowy bc(1).

    BC_DIM_MAX - _SC_BC_DIM_MAX
       określa maksymalną dopuszczalną liczbę elementów w tabelach w
       programie bc(1).

    BC_SCALE_MAX - _SC_BC_SCALE_MAX
       określa maksymalną wartość scale akceptowaną przez program
       użytkowy bc(1).

    BC_STRING_MAX - _SC_BC_STRING_MAX
       określa maksymalną długość łańcucha znaków akceptowanego przez
       bc(1).

    COLL_WEIGHTS_MAX - _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       określa maksymalną liczbę wag, które można przypisać do wpisu
       słowa kluczowego LC_COLLATE order w pliku definicji ustawień
       regionalnych.

    EXPR_NEST_MAX - _SC_EXPR_NEST_MAX
       określa maksymalną liczbę wyrażeń zagnieżdżonych w nawiasach,
       akceptowaną przez program expr(1).

    LINE_MAX - _SC_LINE_MAX
       Maksymalna długość linii wejściowej (łącznie ze znakiem końca
       linii) programu użytkowego pochodzącej albo ze standardowego
       wejścia, albo z pliku.

    RE_DUP_MAX - _SC_RE_DUP_MAX
       Maksymalna liczna powtórzonych wystąpień wyrażenia regularnego,
       jeżeli jest używana notacja \{m,n\}.

    POSIX2_VERSION - _SC_2_VERSION
       określa wersję standardu POSIX.2 w formacie YYYYMML.

    POSIX2_C_DEV - _SC_2_C_DEV
       określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania w języku C.

    POSIX2_FORT_DEV - _SC_2_FORT_DEV
       określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania w Fortranie.

    POSIX2_FORT_RUN - _SC_2_FORT_RUN
       określa, czy są wspierane programy użytkowe POSIX.2, służące do
       uruchamia programów w FORTRANIE.

    _POSIX2_LOCALEDEF - _SC_2_LOCALEDEF
       określa, czy jest wspierane tworzenie ustawień regionalnych
       POSIX.2 przez localedef(1) .

    POSIX2_SW_DEV - _SC_2_SW_DEV
       określa, czy są wspierane użytki zgodne z POSIX.2 służące do
       rozwijania oprogramowania.

    Te wartości także istnieją, ale może nie być ich w standardzie.

    - _SC_PHYS_PAGES
       Liczba stron pamięci fizycznej. Proszę zauważyć, że nie jest
       możliwe, aby iloczyn tej wartości z _SC_PAGE_SIZE przekroczył
       dopuszczalny zakres wartości liczbowych (overflow)

    - _SC_AVPHYS_PAGES
       Liczba obecnie dostępnych stron fizycznej pamięci.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeżeli argument name jest niepoprawny, to zwracane jest -1, a errno
    jest ustawiane na EINVAL. W przeciwnym wypadku wartością zwracaną jest
    wartość zasobu systemowego, a wartość errno nie jst zmieniana. W
    przypadku opcji zwracana jest wartość dodatnia, jeśli opcja jest
    dostępna, a -1, jeśli nie jest. W przypadku limitów -1 oznacza, że
    limit nie został określony.

ZGODNE Z

    POSIX.1.

BŁĘDY

    Użycie ARG_MAX jest skomplikowane, ponieważ nie jest określone, jak
    dużo przestrzeni argumentów funkcji exec() jest zabierana przez zmienne
    środowiskowe użytkownika.

    Niektóre zwracane wartości mogą być duże; nie są one odpowiednie do
    przydzielania pamięci.

ZOBACZ TAKŻE

    bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3), posixoptions(7)