Provided by: manpages-pl-dev_20060617-1_all bug

NAZWA

    wcrtomb - konwertuje szerokie znaki na sekwencje wielobajtowe

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcrtomb(char *s, wchar_t wc, mbstate_t *ps);

OPIS

    Podstawowym zastosowaniem tej funkcji jest to, gdy s nie jest NULL i wc
    nie jest L'\0'. W tym przypadku, funkcja ta konwertuje szeroki znak wc
    na jego wielobajtową reprezentację i zachowuje ją na początku tablicy
    znakowej, wskazywanej przez s. Aktualizuje stan przesunięcia *ps i
    zwraca długość reprezentacji wielobajtowej, tj. ilość bitów zapisanych
    do s.

    Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy s również nie jest NULL, lecz wc
    jest L'\0'. W tym przypadku, funkcja ta zachowuje w s sekwencję
    przesunięcia, wymaganą do przeniesienia *ps z powrotem do stanu
    początkowego. Za sekwencją doklejony będzie bajt '\0'. Aktualizuje
    stan przesunięcia *ps (tj. przenosi go do stanu początkowego) i zwraca
    długość sekwencji przesunięcia plus jeden, tj. liczbę bajtów zapisanych
    do s.

    Trzecim przypadkiem jest gdy s jest NULL. W tym przypadku, wc jest
    ignorowane, a funkcja zwraca wcrtomb(buf,L'\0',ps), gdzie buf jest
    wewnętrznym anonimowym buforem.

    We wszystkich powyższych przypadkach, jeśli ps jest wskaźnikiem NULL, w
    jego miejscu używany jest anonimowy stan, znany tylko funkcji wcrtomb.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcrtomb zwraca liczbę bajtów, które zostały (lub zostałyby)
    zapisane do tablicy bajtowej s. Jeśli wc nie może być reprezentowane w
    sekwencji wielobajtowej (według obecnych locale),  zwracane  jest
    (size_t)(-1) i errno jest ustawiane na EILSEQ.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

    wcsrtombs(3)

UWAGI

    Zachowanie tej funkcji zależy od kategorii LC_CTYPE aktualnych ustawień
    locale.

    Podawanie NULL jako ps nie jest bezpieczne w trybie wielowątkowym.