Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    core - plik zrzutu pamięci

OPIS

    Dla pewnych sygnałów domyślną akcją procesu jest zakończenie działania
    i utworzenie pliku zrzutu pamici (core), czyli pliku zawierającego
    obraz pamięci procesu w czasie, gdy został on zakończony. Listę
    sygnałów powodujących utworzenie pliku core przez proces można znaleźć
    w signal(7).

    Proces może ustawić miękki limit zasobów RLIMIT_CORE, aby ograniczyć
    maksymalny rozmiar pliku, który zostanie utworzony po otrzymaniu
    sygnału  powodującego zrzut pamięci; szczegółowe informacje można
    znaleźć w getrlimit(2).

    W następujących wypadkach plik zrzutu pamięci nie będzie utworzony:

    *   Proces nie ma uprawnień, aby zapisać plik zrzutu pamięci
       (Domyślnie plik ten nazywa się core i jest tworzony w bieżącym
       katalogu roboczym procesu. Nazwę tę można zmienić - patrz
       niżej). Zapisywanie pliku zrzutu nie powiedzie się również
       wtedy, gdy prawa katalogu, w którym ten plik miałby być
       utworzony, nie pozwalają na zapis do niego lub gdy plik o tej
       samej nazwie istnieje i nie jest zapisywalny lub nie jest
       zwykłym  plikiem  (ale  np.  katalogiem  lub  dowiązaniem
       symbolicznym).

    *   Nie istnieje katalog, w którym miałby być utworzony plik zrzutu
       pamięci.

    *   Limity zasobów RLIMIT_CORE lub RLIMIT_FSIZE dla procesu są
       ustawione na zero (patrz getrlimit(2)).

    *   Nie są ustawione uprawnienia do odczytu  pliku  binarnego
       uruchomionego przez proces.

    *   Proces uruchomił program z flagą set-user-ID (set-group-ID),
       którego właścicielem  jest  użytkownik  (grupa)  inny  niż
       rzeczywisty  użytkownik (grupa) procesu. (Jednakże patrz w
       prctl(2) opis operacji PR_SET_DUMPABLE oraz w proc(5) opis pliku
       /proc/sys/fs/suid_dumpable).

  Nazwy plików zrzutu pamięci
    Domyślnie plik zrzutu pamięci nazywa się core, jednakże w pliku
    </proc/sys/kernel/core_pattern> (wprowadzonym w Linuksie 2.5) można
    zdefiniować szablon, który będzie użyty do nazywania plików zrzutu
    pamięci. Szablon ten może zawierać specjalne znaczniki zaczynające się
    od  %,  które  podczas  tworzenia  pliku zrzutu będą zastąpione
    następującymi wartościami:

     %% pojedynczy znak %
     %p PID procesu zrzucającego pamięć
     %u rzeczywisty UID tego procesu
     %g rzeczywisty GID tego procesu
     %s numer sygnału wywołującego zrzut pamięci
     %t czas zrzutu (sekundy od północy 1 stycznia 1970)
     %h nazwa komputera (to samo co 'nodename'
       zwracane przez uname(2))
     %e nazwa pliku wykonywalnego

    Jeśli szablon kończy się pojedynczym znakiem %, to znak ten zostanie
    usunięty z nazwy pliku zrzutu. Podobnie zostaną usunięte wszelkie inne
    kombinacje % i znaku niż te, wymienione powyżej. Wszystkie inne znaki
    szablonu staną się częścią nazwy pliku zrzutu. Maksymalna długość
    wygenerowanej nazwy pliku wynosi 64 bajty. Domyślną wartością jest
    "core".   W  celu  zachowania  wstecznej  zgodności,  jeśli
    /proc/sys/kernel/core_pattern   nie   zawiera    "%p",    a
    /proc/sys/kernel/core_uses_pid (patrz niżej) ma niezerową wartość, to
    .PID będzie dołączony do nazwy pliku zrzutu.

    Linux 2.4 zamiast pliku  /proc/sys/kernel/core_pattern  dostarczał
    bardziej prymitywną metodę kontrolowania nazwy pliku zrzutu pamięci.
    Gdy plik /proc/sys/kernel/core_uses_pid zawiera wartość 0, plik zrzutu
    pamięci ma po prostu nazwę core. Gdy plik ten zawiera wartość
    niezerową, plik zrzutu pamięci będzie zawierał w swojej nazwie ID
    procesu, w postaci core.PID.

UWAGI

    Aby uzyskać zrzut pamięci działającego procesu, można użyć polecenia
    gcore programu gdb(1).

    Jeżeli pamięć zrzuca proces wielowątkowy (albo - bardziej precyzyjnie -
    proces, który dzieli swą pamięć z innym procesem utworzonym z flagą
    CLONE_VM funkcji clone(2)), to ID procesu zawsze będzie dołączone do
    nazwy pliku zrzutu, chyba że owo ID procesu już występuje w nazwie
    pliku,  ponieważ  w  pliku  /proc/sys/kernel/core_pattern  użyto
    specyfikatora %p.

ZOBACZ TAKŻE

    gdb(1),  getrlimit(2),  prctl(2),  sigaction(2),  elf(5), proc(5),
    signal(7)