Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-control - format głównego pliku pakietu Debiana

SKŁADNIA

    control

OPIS

    Każdy pakiet Debiana zawiera główny plik "control", składający się z
    pewnej liczby pól lub linii komentarza, czyli linii zaczynających się
    znakiem "#". Każde pole zaczyna się od identyfikatora, takiego jak
    Package lub Version (wielkość liter nie ma znaczenia), po którym
    następują dwukropek oraz wartość pola. Pola są rozdzielane od siebie
    identyfikatorami pól. Innymi słowy, tekst pola może się składać z wielu
    linii,  jednakże narzędzia instalacyjne połączą te linie podczas
    przetwarzania wartości pola (z wyjątkiem pola Description, patrz
    niżej).

POLA WYMAGANE

    Package: <nazwa pakietu>
       Wartość tego pola określa nazwę pakietu i przez większość
       narzędzi instalacyjnych jest używana do generowania nazw plików.

    Version: <oznaczenie wersji>
       Zazwyczaj jest to oryginalna wersja pakietu w takiej postaci,
       jakiej używa autor pakietu. Może także zwierać wersję zmian
       pakietu Debiana (dla pakietów nienatywnych). Dokładny format i
       algorytm sortowania są opisane w deb-version(5).

    Maintainer: <pełna-nazwa e-mail>
       Powinna być w formacie "Jan Nowak <jnowak@foo.com>" i zazwyczaj
       oznacza osobę, która utworzyła pakiet (a nie osobę, która jest
       autorem programu).

    Description: <krótki opis>
        <długi opis>
       Format opisu pakietu jest następujący: pierwsza linia (zaraz po
       polu "Description") zawiera krótkie podsumowanie. Kolejne linie
       powinny zawierać dłuższy, bardziej szczegółowy opis. Każda linia
       długiego opisu musi być poprzedzona znakiem spacji, a linie,
       które mają być puste, powinny zawierać pojedynczą kropkę (".")
       poprzedzoną znakiem spacji.

POLA NIEWYMAGANE

    Section: <sekcja>
       Jest to ogólne pole zawierające kategorię pakietu bazowaną na
       oprogramowaniu, które zawiera. Niektóre częściej występujące
       sekcje to: "utils", "net", "mail", "text", "x11" itp.

    Priority: <priorytet>
       Ustawia  ważność  pakietu  w  stosunku do całego systemu.
       Najczęściej używane priorytety to:  "required"  (wymagany),
       "standard" (standardowy) , "optional" (opcjonalny), "extra"
       (dodatkowy) itp.

    W Debianie pola Section i Pririty mają ściśle zdefiniowany zbiór
    akceptowalnych wartości opisany w Zasadach Polityki Debiana. Listę tych
    wartości można znaleźć w najnowszej wersji pakietu debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       To pole jest użyteczne tylko, gdy jego wartością jest "yes".
       Oznacza ono, że pakiet jest niezbędny do poprawnego działania
       systemu. Ani dpkg, ani żadne inne narzędzie instalacyjne nie
       pozwolą usunąć pakietu oznaczonego jako Essential (chyba, że
       użyje się specjalnej opcji wymuszającej usunięcie  takiego
       pakietu).

    Architecture: <architektura|all>
       Architektura określa, dla jakiego typu maszyn pakiet został
       skompilowany. Zwyczajowe architektury  to  "i386",  "m68k",
       "sparc", "alpha", "powerpc" itp. Uwaga: opcja all oznacza, że
       pakiet jest niezależny od architektury - na przykład zawiera
       tylko skrypty powłoki lub Perla albo dokumentację.

    Origin: <nazwa>
       Nazwa dystrybucji, z której pochodzi pakiet.

    Bugs: <url>
       URL systemu zgłaszania błędów dla tego pakietu. Obecnie używanym
       formatem  jest  is  <typ_bts>://<adres_bts>,  na  przykład:
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL do strony domowej projektu.

    Tag: <lista znaczników>
       Lista  znaczników opisujących cechy pakietu. Opis i listę
       obsługiwanych znaczników można znaleźć w pakiecie debtags.

    Source: <nazwa źródła>
       Nazwa pakietu źródłowego, na podstawie którego został utworzony
       dany pakiet binarny, jeżeli jest różna od nazwy tego pakietu
       binarnego.

    Depends: <lista pakietów>
       Lista pakietów potrzebnych temu pakietowi, aby mógł dostarczyć
       znaczącą część swojej funkcjonalności. Narzędzia do zarządzania
       pakietami nie pozwolą na zainstalowanie pakietu (o ile nie użyje
       się  opcji typu --force), zanim nie zostaną zainstalowane
       wszystkie pakiety wymienione w polu Depends. Podczas instalacji
       skrypty poinstalacyjne pakietów wymienionych w polu Depends: są
       uruchamiane przed skryptami pakietów, które od nich zależą.
       Podczas usuwania, skrypty przedusuwające pakietu są uruchamiane
       przed skryptami pakietów wymienionych w polu Depends:.

    Pre-Depends: <lista pakietów>
       Lista  pakietów,  które  muszą  być  zainstalowane  oraz
       skonfigurowane zanim ten pakiet będzie mógł być zainstalowany.
       Zazwyczaj jest używane w przypadku gdy pakiet wymaga innego
       pakietu do uruchomienia swoich skryptów preinstalacyjnych.

    Recommends: <lista pakietów>
       Lista pakietów, które powinny się znaleźć razem we wszystkich
       instalacjach poza tymi bardzo niestandardowymi. Narzędzia do
       zarządzania pakietami ostrzegą użytkownika, podczas instalacji
       pakietu bez  instalowania  pakietów  wymienionych  w  polu
       Recommends.

    Suggests: <lista pakietów>
       Lista pakietów powiązanych z tym pakietem, które mogą zwiększyć
       jego użyteczność, ale bez których pakiet może się obejść.

    Wartością pól Depends, Pre-Depends, Recommends i Suggests jest lista
    grup  alternatywnych  pakietów.  Każda grupa jest listą pakietów
    oddzielonych symbolami pionowej kreski ("|"). Grupy oddzielone są od
    siebie przecinkami. Przecinki mają znaczenie "I" (koniunkcja), a kreski
    - "LUB" (alternatywa), przy czym priorytet jest koniunkcji jest
    wyższy.Po każdej nawie pakietu może opcjonalnie występować numer wersji
    podany w nawiasach.

    Numer wersji może zaczynać się od ">>", co oznacza, że każda późniejsza
    wersja pakietu będzie odpowiednia; można także podawać lub pomijać
    wersję zmian Debiana (po znaku myślnika). Akceptowalne relacje są
    następujące: ">>" - większy niż, "<<" - mniejszy niż, ">=" - większy
    lub równy, "<=" - mniejszy lub równy oraz "=" - równy.

    Breaks: <lista pakietów>
       Lista pakietów psutych przez dany pakiet, na przykład przez
       ujawnianie się błędów, kiedy dany pakiet zależy od tego.
       Narzędzia  do  zarządzania  pakietami  nie  pozwolą  na
       skonfigurowanie takich zepsutych pakietów; rozwiązaniem tego
       problemu jest aktualizacja pakietu wymienionego w polu Breaks.

    Conflicts: <lista pakietów>
       Lista pakietów, które są w konflikcie z danym pakietem, na
       przykład zawierają plik o tej samej nazwie, Narzędzia do
       zarządzania pakietami nie pozwolą na zainstalowanie pakietów
       będących w konflikcie w tym samym czasie. Każdy z pakietów
       będących w konflikcie  powinien  zawierać  pole  Conflicts
       wskazujące na drugi pakiet.

    Replaces: <lista pakietów>
       Lista pakietów, które są zastępowane przez dany pakiet. Pozwala
       to na to, aby pakiet mógł nadpisać pliki znajdujące się w innym
       pakiecie  i  zazwyczaj  jest używane równocześnie z polem
       Conflicts, żeby wymusić usunięcie innego pakietu, jeżeli zawiera
       on pliki o takich samych nazwach.

    Provides: <lista pakietów>
       Jest to lista pakietów wirtualnych dostarczanych przez ten
       pakiet. Zazwyczaj jest to używane w przypadku, gdy kilka
       pakietów dostarcza tej samej usługi. Na przykład sendmail i exim
       są serwerami poczty, dlatego dostarczają wspólnego pakietu
       ("mail-transport-agent"), od którego inne pakiety mogą zależeć.
       Pozwala to zarówno sendmailowi, jak i eximowi spełnić tę
       zależność. Ponadto w ten sposób pakiety, które zależą od serwera
       poczty, nie muszą znać nazw wszystkich pakietów dostarczających
       tej usługi ani używać "|" do rozdzielenia listy takich pakietów.

    Pola Conflicts, Replaces i Provides zawierają listę nazw pakietów,
    rozdzieloną od siebie przecinkami (i opcjonalnie białymi znakami). W
    polu Conflicts przecinek oznacza "LUB". Opcjonalnie w polach Conflicts
    i Replaces można podać numery wersji pakietów, używając składni
    opisanej wyżej.

PRZYKŁAD

    # Komentarz
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however).

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008