Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-substvars - zmienne podstawiania źródłowych pakietów Debiana

SKŁADNIA

    substvars

OPIS

    Zanim dpkg-source, dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges zapiszą swoje
    informacje kontrolne (do źródłowego pliku .dsc w wypadku dpkg-source i
    na standardowe wyjście w wypadku dpkg-gencontrol i dpkg-genchanges),
    wykonują podstawienia pewnych zmiennych na pliku wyjściowym.

    Podstawienie zmiennej ma postać ${nazwa-zmiennej}. Nazwy zmiennych
    składają się ze znaków alfanumerycznych, myślników oraz dwukropków i
    zaczynają się od znaku alfanumerycznego. Podstawienia zmiennych są
    powtarzane dopóty, aż nie będzie nic do podstawienia; pełen tekst pola
    po podstawieniu jest ponownie skanowany w poszukiwaniu kolejnych
    podstawień.

    Po dokonaniu wszystkich podstawień, każde wystąpienie łańcucha ${}
    (który nie jest poprawnym podstawieniem) jest zastępowane przez znak $.

    Zmienne można ustawić za pomocą opcji -V. Można je także podać w pliku
    debian/substvars (lub jakimkolwiek innym pliku wskazanym opcją -T).
    Plik ten składa się z linii w postaci nazwa=warto. Końcowe spacje w
    każdej linii, linie puste oraz linie zaczynające się od znaku # (czyli
    komentarze) są ignorowane.

    Dodatkowo dostępne są następujące standardowe zmienne:

    Arch  Bieżąca architektura budowania (z dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Wersja pakietu źródłowego

    source:Upstream-Version
       Oryginalna wersja autora pakietu źródłowego, włączając wersję
       epoki Debiana jeśli jest.

    binary:Version
       Wersja pakietu binarnego (może się różnić od source:Version na
       przykład w przypadku binNMU).

    Source-Version
       Wersja pakietu źródłowego (z dziennika zmian). Ta zmienna jest
       obecnie przestarzała, jako że jej znaczenie jest inne niż jej
       funkcjonalność.   Prosimy   używać   source:Version  lub
       binary:Version, w zależności od wymagań.

    Installed-Size
       Całkowity rozmiar plików zainstalowanych przez pakiet. Wartość
       ta  jest  kopiowana  do odpowiadającego jej pola w pliku
       kontrolnym; ustawienie jej zmodyfikuje wartość tego pola. Jeśli
       nie  ustawiono  zmiennej,  to dpkg-gencontrol użyje du -k
       debian/tmp, aby znaleźć jej wartość domyślną.

    Extra-Size
       Dodatkowa przestrzeń dyskowa, używana podczas  instalowania
       pakietu. Jeśli ta zmienna jest ustawiona, to jej wartość jest
       dodawana do wartości zmiennej Installed-Size (niezależnie od
       tego, czy została otwarcie ustawiona, czy ma wartość domyślną),
       zanim zostania skopiowana  do  pola  Installed-Size  pliku
       kontrolnego.

    F:nazwa-pola
       Wartość pola wyjściowego nazwa_pola (które musi być podane z
       użyciem Notacji-Wielbłądziej). Ustawienie  takich  zmiennych
       wpływa tylko na miejsca, gdzie są one jawnie rozwijane.

    Format Wersja formatu pliku .changes wygenerowana przez tę wersję
       skryptów przygotowujących pakiety źródłowe. Ustawienie  tej
       zmiennej zmienia również zawartość pola Format w pliku .changes.

    Newline, Space, Tab
       Każda z tych zmiennych zawiera odpowiadający jej znak.

    shlibs:pole-zalenoci
       Ustawienia zmiennych w tej postaci  są  generowane  przez
       dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Oryginalna wersja dpkg, nadana przez autorów.

    dpkg:Version
       Pełna wersja programu dpkg.

    Jeżeli jest odwołanie do niezdefiniowanej zmiennej, to generowane jest
    ostrzeżenie i przyjmowana jest pusta wartość zmiennej.

PLIKI

    debian/substvars
       Lista zmiennych podstawiania i ich wartości.

BŁĘDY

    Punkt, w którym następuje nadpisywanie pól w porównaniu do pewnych
    standardowych ustawień pól wyjściowych jest dość zagmatwany.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1),  dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1), dpkg-shlibdeps(1),
    dpkg-source(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008