Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAZWA

    deb-version - format numerów wersji pakietów Debiana

SKŁADNIA

    [ epoka:] wersja_upstream [-rewizja_debiana ]

OPIS

    Numery wersji używane dla binarnych i źródłowych pakietów Debiana
    składają się z trzech części. Są to:

    epoka Jest to pojedyncza (typowo niewielka), liczba całkowita bez
       znaku. Może być pominięta, w takim przypadku jest przyjmowana
       jako zero. Jeśli jest pominięta, wtedy wersja_upstream nie może
       zawierać żadnego dwukropka.

       Jest używana aby można było pozbyć się pomyłek w numerach wersji
       starszych wersji pakietów, oraz poradzić sobie ze  zmianą
       poprzednich schematów numerowania wersji.

    wersja_upstream (wersja nadana przez autora)
       Główna  część numeru wersji. Zwykle jest to numer wersji
       oryginalnego ("upstream") pakietu, na podstawie którego powstał
       plik .deb, o ile jest to możliwe. Typowo jest w tym samym
       formacie jaki został użyty przez autora(ów) pakietu. Może jednak
       zostać przeformatowana aby lepiej pasować do formatu i schematu
       porównywania  wersji  używanego  przez  system  zarządzania
       pakietami.

       Poniżej opisane jest zachowanie systemu zarządzania pakietami
       podczas porównywania uwzględniającego wersj_upstream. Część
       wersja_upstream numeru wersji pakietu jest wymagana.

       wersja_upstream  może zawierać jedynie znaki alfanumeryczne
       ("A-Za-z0-9") oraz znaki . + - : ~ (kropkę, plus, myślnik,
       dwukropek, tyldę) i powinna zaczynać się od cyfry. Jeśli nie
       jest używana rewizja_debiana, wtedy nie są dozwolone myślniki;
       jeśli zaś nie jest używana epoka, wtedy nie są dozwolone
       dwukropki.

    rewizja_debiana
       Ta część numeru wersji określa wersję pakietu Debiana bazującego
       na tej samej wersji upstream. Może zawierać jedynie znaki
       alfanumeryczne oraz znaki + . (plus, kropkę, tyldę) i jest
       porównywana w ten sam sposób co wersja_upstream.

       Jest  to część opcjonalna. Jeśli nie jest używana, wtedy
       wersja_upstream nie może zawierać dwukropka.  Taki  format
       odpowiada przypadkowi, gdzie oprogramowanie było tworzone z
       myślą o zamianie go w pakiet Debiana, więc jest tylko jedna jego
       "debianizacja" i dlatego wskazywanie rewizji nie jest potrzebne.

       Powszechnie przyjęte jest rozpoczynanie rewizji_debiana od 1 za
       każdym razem, gdy wersja_upstream się zwiększa.

       Dpkg dzieli numer wersji na części względem ostatniego myślnika
       w napisie (jeśli taki jest), aby określić wersj upstream oraz
       rewizj_debiana. Przy porównywaniu brakująca rewizja_debiana
       poprzedza każde jej wystąpienie (jednak warto pamiętać, że jest
       to najmniej znacząca część wumeru wersji).

  Algorytm sortowania
    System  zarządzania  pakietami  porównuje  wersj_upstream  oraz
    rewizj_debiana używając tego samego algorytmu:

    Napisy są porównywane od lewej do prawej.

    Najpierw określane są początkowe części każdego napisu, składające się
    wyłącznie ze znaków nie będących cyframi. Te dwie części (z których
    jedna może być pusta) są porównywane leksykalnie. Jeśli zostanie
    znaleziona różnica, jest ona zwracana. Porównanie leksykalne jest
    porównaniem wartości ASCII zmodyfikowanych tak, że wszystkie litery
    poprzedzają wszystkie inne znaki nie będące literami, a dodatkowo tylda
    poprzedza wszystko, nawet koniec części. W następującym przykładzie
    części występują w kolejności posortowanej: "~~", "~~a", "~", część
    pusta, "a".

    Następnie określane są początki pozostałych części z każdego napisu,
    składające się wyłącznie z samych cyfr. Wartości liczbowe tych dwóch
    części są porównywane i jeśli zostanie znaleziona różnica, jest ona
    zwracana jako wynik porównania. Pusty ciąg znaków (który może się
    pojawić jedynie na końcu jednego lub obu porównywanych napisów) jest
    przy tym liczony jako zero.

    Te dwa kroki (porównywanie i usuwanie początkowych napisów bez cyfr
    oraz początkowych napisów z samymi cyframi) są powtarzane, aż zostanie
    znaleziona różnica lub oba ciągi zostaną wyczerpane.

    Należy zauważyć, że celem epok jest umożliwienie pozbycia się pomyłek w
    numerach wersji pakietów, jak również poradzenie sobie ze zmianą
    schematu numerowania wersji. Nie są one natomiast przeznaczone do
    radzenia sobie z numerami wersji zawierających ciągi znaków, których
    system zarządzania pakietami nie może zinterpretować (jak np. "ALPHA"
    lub "pre-"), czy z inną dziwną kolejnością.

OSTRZEŻENIA

    Znak tyldy oraz jego specyficzny sposób sortowania zostały wprowadzone
    w wersji 1.10 dpkg, zaś niektóre inne elementy dpkg-dev uzyskały
    odpowiednie wsparcie dopiero później w serii 1.10.x.

ZOBACZ TAKŻE

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

AUTORZY

    Copyright (C) 1996,1997,1998 Ian Jackson i Christian Schwarz
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008