Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    keymaps - opisy tablic klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

OPIS

    Pliki  te  są używane przez loadkeys(1) do modyfikowania tablic
    translacji używanych przez sterownik klawiatury.  Pliki te mogą być
    generowane na podstawie tablic translacji przez program dumpkeys(1).

    Format tych plików jest dość podobny do formatu xmodmap(1). Plik
    składa się z linii charsetu, definicji  klawiszy  lub  napisów,
    przeplecionych komentarzami.

    Komentarze rozpoczynają się od znaków ! lub # i trwają do końca linii.
    Wszystko co następuje za tymi znakami jest ignorowane. Zauważ, że
    komentarze  nie  muszą zaczynać się w pierwszej kolumnie jak w
    xmodmap(1).

    Składnia tablicy klawiszy jest zorientowana liniowo; cała definicja
    musi zmieścić się w pojedynczej linii logicznej. Jednak linie logiczne
    mogą dzielić się na wiele linii fizycznych dzięki zastosowaniu znaku
    odwrotnego ukośnika (\).

PLIKI WŁĄCZANE

    Tablica klawiaturowa może włączać do siebie inne tablice klawiaturowe
    przy użyciu składni

       include "pathname"

DEFINICJE CHARSETÓW

    Linia definiująca zestaw znaków (charset) ma postać:

       charset "iso-8859-x"

    Definiuje ona w jaki sposób interpretować następujące po niej symbole
    akcji klawiaturowych (keysym). Na przykład w iso-8859-1 symbol mu (lub
    micro) ma kod 0265, podczas gdy w iso-8859-7 litera mu ma kod 0354.

PEŁNE DEFINICJE KODÓW KLAWISZY

    Pełna linii definicji kodów klawisza ma postać:

       keycode keynumber = keysym keysym keysym...

    keynumber jest wewnętrznym numerem identyfikującym klawisz, na ogół
    odpowiadającym jego kodowi scancode. keynumber może zostać podany w
    postaci dziesiętnej, ósemkowej lub szesnastkowej. Postać ósemkowa jest
    poprzedzona zerem, a szesnastkowa prefiksem 0x.

    Każdy z symboli keysym reprezentuje akcję klawiaturową. Do pojedynczego
    klawisza można podwiązać do 256 takich akcji. Dostępne akcje zawierają
    kody znaków Latin1 lub ciągi znaków, przełączanie konsol lub tablic
    klawiaturowych, bootowanie maszyny, itd. (pełną listę można uzyskać z
    dumpkeys(1) przez wydanie polecenia dumpkeys -l.)

    Każdy z symboli keysym może zostać poprzedzony znakiem '+' (plus). W
    tym wypadku keysym jest traktowany jako "litera", i na jego wartość
    "CapsLock" wpływa w ten sam sposób jak "Shift" (dokładniej, CapsLock
    odwraca stan Shift). Znaki ASCII ('a'-'z' i 'A'-'Z') są domyślnie
    CapsLock'owalne. Jeśli Shift+CapsLock nie powinny produkować "małych"
    liter, należy użyć linii o następującej semantyce

       keycode 30 = +a A

    w pliku z taplicą.

    To, która z akcji dla danego klawisza jest wybierana podczas jego
    wciśnięcia zależy od modyfikatorów, które są czynne w danej chwili.
    Sterownik klawiatury wspiera 8 modyfikatorów. Modyfikatory te są
    oznaczone (zdecydowanie arbitralnie) jako Shift, AltGr, Control Alt,
    ShiftL, ShiftR, CtrlL, CtrlR. Z każdym z tych modyfikatorów związana
    jest waga będąca potegą dwójki, wg następującej tabeli:

       modyfikator       waga

       Shift           1
       AltGr           2
       Control          4
       Alt            8
       ShiftL          16
       ShiftR          32
       CtrlL          64
       CtrlR          128

    Efektywna akcja klawisza jest znajdywana przez dodawanie wag wszystkich
    modyfikatorów. Domyślnie żaden z nich nie jest używany, więc podczas
    naciskania lub zwalniania klawisza pobierana jest akcja numer zero,
    czyli ta w pierwszej kolumnie linii definicji klawisza. Gdy użyto np.
    klawiszy Shift+Alt, użyta zostaje akcja numer 9 (z 10 kolumny).

    Zmiana  stanu  używanych modyfikatorów może być osiągnięta przez
    powiązanie odpowiednich akcji klawiszowych z odpowiednimi klawiszami.
    Np. przypisanie symbolu Shift do klawisza ustawia modyfikator Shift
    podczas naciskania tego klawisza  i  unieważnia  działanie  tego
    modyfikatora podczas zwolnienia klawisza. Przypisanie AltGr_Lock do
    klawisza ustawia AltGr po naciśnięciu tego klawisza, a anuluje po
    ponownym jego naciśnięciu. (Domyślnie, Shift, AltGr, Control i Alt są
    przypisane do klawiszy, które mają podobne oznaczenia; AltGr może
    oznaczać prawy klawisz Alt.)

    Należy zauważyć, że powinno się zachować daleko posuniętą ostrożność
    podczas przypisywania modyfikatorów do klawiszy. W przeciwnym wypadku
    może się to skończyć nieużywalną tablicą klawiaturową. Jeśli na
    przykład zdefiniuje się klawisz jako Control w pierwszej kolumnie a
    zostawi resztę kolumn jako puste symbole (VoidSymbols), pojawi się
    problem. Problem wystąpi dlatego, że naciśnięcie klawisza włącza
    modyfikator Control, a następne akcje będą pobierane z piątej kolumny
    (zobacz tabelę powyżej). Tak więc, jeśli klawisz zostanie zwolniony,
    pobierana będzie akcja z piątej kolumny. Jest ona pustym symbolem, więc
    nic się nie dzieje. Oznacza to, że modyfikator Control jest wciąż
    aktywny,  chociaż klawisz został puszczony. Ponowne naciskanie i
    zwalnianie klawisza nie daje żadnych rezultatów. Aby temu zapobiec,
    należy zawsze definiować wszystkie kolumny tak, aby miały ten sam
    symbol modyfikujący. Istnieje do tego poręczna skrótowa notacja, o
    której niżej.

    Symbole keysym mogą być podawane w notacji dziesiętnej, ósemkowej,
    szesnastkowej, lub symbolicznej. Numeryczne notacje używają tego samego
    formatu co keynumber.  Notacja symboliczna jest podobna do tej z
    xmodmap(1). Zauważalne różnicei występują dla symboli numerycznych.
    Symbole '0', ..., '9' w xmodmap(1) są zamieniane na odpowiadające słowa
    'zero', 'one', ..., 'nine' aby zapobiec niejednoznacznościom z notacją
    numeryczną.

    Powinno się zaznaczyć, że używanie notacji numerycznej dla symboli
    keysym jest wybitnie nieprzenośne, jako że numery akcji klawiszy mogą
    się różnić z jednej wersji jądra na drugą, z czego wynika powyższe.
    Notacja ta może być używana tylko jeśli wiadomo, że istnieje określona
    akcja  klawiaturowa  w używanym jądrze, dla której twoja wersja
    loadkeys(1) nie posiada nazwy symbolicznej.

    Jest  wiele  notacji  skrótowych,  poprawiających  czytelność,  a
    redukujących  pracochłonność  i  prawdopodobieństwo  błędów  przy
    wpisywaniu.

    Przede wszystkim, można podać linię specyfikacji tablicy w postaci

       keymaps 0-2,4-5,8,12

    aby wskazać, że te linie tablicy klawiaturowej nie będą wyszczególniały
    wszystkich 256 kolumn, lecz tylko jedną ze wskazanych. (Np: sam Shift,
    AltGr, Control, Control+Shift, Alt i Control+Alt, czyli 7 zamiast 256
    kolumn.)  Jeśli nie poda się takiej linii, zdefiniowane będą tablice
    klawiaturowe 0-M, gdzie M+1 to maksymalna ilość wpisów w jakiejkolwiek
    linii definicyjnej.

    Następnie, można porzucić wszelkie końcowe wpisy pustych symboli z
    definicji klawisza. Pusty symbol oznacza akcję klawiaturową, która nie
    powoduje efektu. Np. aby zdefiniować klawisz numer 30 do wyprowadzania
    'a' bez shiftu i 'A' z shiftem, niczego zaś przy wciśniętym AltGr i
    innych modyfikatorach, można napisać

       keycode 30 = a   A

    zamiast bardziej "gadatliwego"

       keycode 30 = a   A  VoidSymbol   VoidSymbol \
            VoidSymbol VoidSymbol VoidSymbol ...

    Jako  dodatkowe udogodnienie, zwykle możnz używać jeszcze innych
    definicji. Jeśli wprowadzona zostanie linia definicji klawisza z tylko
    jednym kodem akcji po znaku równości, to ma to specjalne znaczenie.
    Jeśli kod (numeryczny lub symboliczny) nie jest literą ASCII, znaczy
    to, że kod jest w drodze wyjątku powielany na wszystkie zdefiniowane
    kolumny. Jeśli, z drugiej strony, kod jest znakiem ASCII w zakresie
    'a', ..., 'z' lub 'A', ..., 'Z', to tworzone są następujące definicje
    dla różnych kombinacji modyfikatorów. (Tabela pokazuje dwa możliwe
    przypadki:  zarówno z pojedynczym kodem akcji dla małej litery,
    oznaczonej przez 'x', jak i dla dużej litery, oznaczonej przez 'Y'.)

      modyfikator       symbol

      brak          x       Y
      Shift          X       y
      AltGr          x       Y
      Shift+AltGr       X       y
      Control         Control_x   Control_y
      Shift+Control      Control_x   Control_y
      AltGr+Control      Control_x   Control_y
      Shift+AltGr+Control   Control_x   Control_y
      Alt           Meta_x     Meta_Y
      Shift+Alt        Meta_X     Meta_y
      AltGr+Alt        Meta_x     Meta_Y
      Shift+AltGr+Alt     Meta_X     Meta_y
      Control+Alt       Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      AltGr+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+AltGr+Control+Alt Meta_Control_x Meta_Control_y

DEFINICJE POJEDYNCZYCH MODYFIKATORÓW

    Wszystkie poprzednie postacie  linii  definicji  klawiszy  zawsze
    definiowały  wszystkie  M+1  możliwych  kombinacji  modyfikatorów,
    niezależnie od tego, czy taką ilość rzeczywistych kodów akcji, czy nie.
    Istnieje jednak wariant składni definicji służący do definiowania
    pojedynczych akcji dla konkretnej kombinacji modyfikatorów klawisza.
    Jest to szczególnie przydatne, jeśli ładowana jest talica klawiaturową,
    która nie odpowiada potrzebom jedynie przy niektórych kombinacjach
    modyfikatorów,  jak  np. AltGr+klawisze funkcyjne.  Można wówczas
    utworzyć mały lokalny plik przedefiniowujący tylko te kombinacje
    modyfikatorów i ładować go po załadowaniu pliku głównego. Składnia tego
    formatu jest następująca:

    { plain | <ciąg modyfikatorów> } keycode keynumber = keysym

    n.p.,
       plain keycode 14 = BackSpace
       control alt keycode 83 = Boot
       alt keycode 105 = Decr_Console
       alt keycode 106 = Incr_Console
    Użycie "plain" zdefiniuje tylko podstawowy wpis klawisza (np. ten, przy
    którym nie są włączone żadne modyfikatory), bez dotykania powiązań
    innych kombinacji tego klawisza.

DEFINICJE ŁAŃCUCHÓW

    Oprócz komentarzy  i  linii  definicji  klawiszy,  pliki  tablic
    klawiaturowych mogą zawierać definicje napisów. Są one używane do
    definiowania kodów akcji wysyłanych przez  poszczególne  klawisze
    funkcyjne. Składnia definicji napisu to:

       łańcuch keysym = "tekst"

    tekst  może  zawierać literalne znaki, kody ósemkowe w formacie
    odwrotnego ukośnika, za którym występuje do trzech cyfr ósemkowych, a
    także trzy sekwencje eskejpowe \n, \\, i \", odpowiednio, dla nowej
    linii, odwrotnego ukośnika i cytatu.

DEFINICJE ZŁOŻONE

    Mogą również występować definicje złożone. Mają one składnię

       compose 'znak' 'znak' to 'znak'
    i opisują, w jaki sposób dwa bajty są połączone tworząc trzeci (gdy
    jest uywany samodzielny akcent lub klawisz kombinowany). Wykorzystuje
    się to do liter akcentowanych i podobnych znaków na standardowej
    klawiaturze.

SKRÓTY

    Z kbd-0.96 i późniejszymi można używać różnych skrótów. strings as
    usual Definiuje zwykłe wartości dla łańcuchów (ale nie dla klawiszy, do
    których są one przypisane.

    compose as usual for "iso-8859-1"
       Definiuje zwykłe kombinacje złożone.

    Aby znaleźć, które symbole keysym są dostępne do użytku w tablicach
    klawiaturowych, należy użyć polecenia

       dumpkeys --long-info

    Niestety, obecnie nie ma opisu, co który symbol robi. Trzeba to
    zgadywać z nazwy, wydedukowanej ze źródeł jądra.

PRZYKŁADY

    Następujący wpis zamienia lewy klawisz Control i CapsLock:

       keycode 58 = Control
       keycode 29 = Caps_Lock

    Klawisz o numerze 58 jest normalnie Caps Lockiem, a klawisz numer 29
    jest zwykle klawiszem Control.

    Następujący wpis ustawia milsze zachowanie klawiszy Shift i Caps Lock,
    jak w starych maszynach do pisania. To znaczy, wciśnięcie klawiszu Caps
    Lock jeden, lub więcej razy, włącza klawiaturę w stan CapsLock, a
    wciśnięcie dowolnego z Shiftów wyłącza go.

       keycode 42 = Uncaps_Shift
       keycode 54 = Uncaps_Shift
       keycode 58 = Caps_On

    Następujący wpis ustawia układ bloku edycyjnego na rozszerzonych
    klawiaturach, aby były bardziej podobne do terminali serii VT200:

       keycode 102 = Insert
       keycode 104 = Remove
       keycode 107 = Prior
       shift keycode 107 = Scroll_Backward
       keycode 110 = Find
       keycode 111 = Select
       control alt  keycode 111 = Boot
       control altgr keycode 111 = Boot

    Oto przykład na przypisanie napisu "du\ndf\n" do klawisza AltGr-D.
    Używamy "wolnego" kodu akcji F100, nie przypisywanego normalnie do
    żadnego klawisza.

       altgr keycode 32 = F100
       string F100 = "du\ndf\n"

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1), dumpkeys(1), showkey(1), xmodmap(1)

                24 kwietnia 1998           KEYMAPS(5)