Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    keytables - opisy tabeli klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

OPIS

    Pliki  te  są używane przez loadkeys(1) do modyfikowania tablic
    translacji używanych przez sterownik klawiatury.  Pliki te mogą być
    generowane na podstawie tych tabel przez program dumpkeys(1).

    Format tych plików jest dośc podobny do formatu xmodmap(1). Plik
    składa się z linii charsetu, definicji  klawiszy  lub  napisów,
    przeplecionych komentarzami.

    Komentarze rozpoczynają się od znaków ! lub # i trwają do końca linii.
    Wszystko co następuje za tymi znakami jest ignorowane. Zauważ, że
    komentarze  nie  muszą zaczynać się w pierwszej kolumnie jak w
    xmodmap(1).

    Składnia tablicy klawiszy jest  zorientowana  liniowo;  całkowita
    definicja musi zmieścić się w pojedynczej linii logicznej. Jednak linie
    logiczne mogą dzielić się na wiele linii fizycznych dzięki zastosowaniu
    znaku odwrotnego ukośnika (\).

    Linia definiująca zestaw znaków (charset) ma postać:

       charset "iso-8859-x"

    Definiuje w jaki sposób interpretować następujące keysymy.

    Każda kompletna definicja linii ma postać:

       keycode keynumber = keysym keysym keysym...

    keynumber jest wewnętrznym numerem identyfikującym klawisz, mniej
    więcej odpowiadającym jego kodowi scancode.  keynumber może zostać
    podany w postaci dziesiętnej, ósemkowej lub szesnastkowej. Postać
    ósemkowa jest poprzedzona zerem, a szesnastkowa prefiksem 0x.

    Każdy z keysymw reprezentuje akcję klawiaturową, z których do 256
    można podwiązać do pojedynczego klawisza. Dostępne akcje zawierają kody
    znaków Latin1 lub sekwencje znakowe, przełączanie konsol lub keymap,
    bootowanie maszyny, itd. (kompletną listę można uzyskać z dumpkeys(1)
    przez wydanie komendy dumpkeys -l .)

    Każdy keysym może zostać poprzedzony znakiem '+' (plus), w którym
    wypadku keysym jest traktowany jako "litera", czyli znak dotknięty
    przez "CapsLock" w ten sam sposób jak przez "Shift" (aby być dokładnym,
    CapsLock odwraca stan Shift).  Znaki ASCII ('a'-'z' i 'A'-'Z') są
    domyślnie CapsLock'owalne. Jesli Shift+CapsLock nie powinny produkować
    "małych" liter, użyj linii o następującej semantyce

       keycode 30 = +a A

    w pliku z mapą.

    To, która z akcji dla danego klawisza jest wybierana podczas jego
    wciśnięcia zależy od modyfikatorów, które są czynne w danej chwili.
    Sterownik klawiatury wspiera 8 modyfikatorów. Modyfikatory te są
    oznaczone (zdecydowanie arbitralnie) jako Shift, AltGr, Controlm Alt,
    ShiftL, ShiftR, CtrlL, CtrlR. Każdy z tych modyfikatorów ma związaną
    wagę, która jest potegą dwójki, wg następującej tabeli:

       modyfikator       waga

       Shift           1
       AltGr           2
       Control          4
       Alt            8
       ShiftL          16
       ShiftR          32
       CtrlL          64
       CtrlR          128

    Efektywna akcja klawisza jest znajdywana przez dodawanie wag wszystkich
    modyfikatorów. Domyślnie żaden z nich nie jest używany, więc podczas
    naciskania lub opuszczania klawisza pobierana jest np. akcja numer
    zero; ta w pierwszej kolumnie linii definicji klawisza. Gdy użyto np.
    klawiszy Shift+Alt, użyta zostaje akcja numer 9 (z 10 kolumny).

    Zmiana stanu tego, które modyfikatory jak działają może być dokonana
    przez powiązanie odpowiednich akcji klawiszowych z żądanymi klawiszami.
    Np. przywiązywanie symbolu Shift do klawisza ustawia modyfikator Shift
    podczas naciskania klawisza i unieważnia działanie tego modyfikatora
    podczas zwolnienia klawisza. Przywiązanie AltGr_Lock do  klawisza
    ustawia AltGr po naciśnięciu tego klawisza, a anuluje to po ponownym
    naciśnięciu. (Domyślnie, Shift, AltGr, Control i Alt są przywiązane do
    klawiszy, które noszą podobną etykietę; AltGr może oznacać prawy
    klawisz Alt.)

    Zauważ, że powinieneś być bardzo ostrożnym podczas przywiązywania
    klawiszy modyfikujących. W przeciwnym wypadku może się to skończyć
    bezużyteczną mapą klawiatury. Jeśli na przykład zdefiniujesz Control w
    jego pierwszej kolumnie i zostawisz resztę kolumn jako PusteSymbole
    (VoidSymbols), to masz problem. Dlatego, że naciskanie klawisza włącza
    modyfikator Control, a następne akcje będą podglądane w piątej kolumnie
    (zobacz tabelę powyżej). Tak więc, jeśli puścisz klawisz, pobierana
    będzie akcja z piątej kolumny. Ma ona na sobie PustySymbol, więc nic
    się nie dzieje. Znaczy to, że modyfikator Control wciąż pracuje,
    chociaż puściłeś klawisz. Ponowne naciskanie i opuszczanie klawisza nie
    daje rezultatów. Aby temu zapobiec, powinieneś zawsze definiować
    wszystkie kolumny tak, aby miały ten sam symbol modyfikujący. Istnieje
    dla tego poręczna notacja short-hand, o której niżej.

    keysymy mogą być  podawane  w  notacji  dziesiętnej,  ósemkowej,
    szesnastkowej, lub symbolicznej. Numeryczne notacje używają tego samego
    formatu co keynumber.  Notacja symboliczna jest podobna do tej z
    xmodmap(1). Zauważalnymi różnicami są symbole numeryczne. Symbole '0',
    ..., '9' w xmodmap(1) są zamieniane na odpowiadające słowa 'zero',
    'one',  ...,  'nine' aby zapobiec niejednoznacznościom z notacją
    numeryczną.

    Powinno się zaznaczyć, że używanie notacji numerycznej dla keysymw
    jest mocno nieportowalne, jako że numery akcji klawiszy mogą się różnić
    z jednej wersji jądra na drugą, z czego wynika powyższe. Notacja ta
    może być używana tylko jeśli wiesz, że istnieje określona akcja
    klawiaturowa w twoim jądrze, dla której twoja wersja loadkeys(1) nie
    posiada nazwy symbolicznej.

    Jest wiele notacji short-hand, poprawiających czytelność i redukujących
    pracę i prawdopodobieństwo błędów przy wpisywaniu.

    Przede wszystkim, możesz podać linię specyfikacji mapy w postaci

       keymaps 0-2,4-5,8,12

    aby wskazać, że te linie mapy klawiaturowej nie będą wyszczególniały
    wszystkich 256 kolumn, lecz tylko jedną ze wskazanych. (Np: sam Shift,
    AltGr, Control, Control+Shift, Alt i Control+Alt, czyli 7 zamiast 256
    kolumn.)  Jeśli nie poda się takiej linii, mapy klawiaturowe 0-M będą
    zdefiniowane. M+1 to maksymalna ilość wpisów linii definicyjnej.

    Następnie, możesz porzucić wszelkie końcowe wpisy PustychSymboli z
    definicji klawisza. PustySymbol oznacza akcję klawiaturową, która nie
    powoduje efektu. Np. aby zdefiniować klawisz numer 30 do wyprowadzania
    'a' bez shiftu i 'A' z shiftem, niczego zaś przy wciśniętym AltGr i
    innych modyfikatorach, możesz napisać

       keycode 30 = a   A

    zamiast bardziej "gadatliwego"

       keycode 30 = a   A  VoidSymbol   VoidSymbol \
            VoidSymbol VoidSymbol VoidSymbol ...

    Zwykle możesz użyć jeszcze innych definicji. Jeśli wprowadzisz linię
    definicji klawisza z tylko jednym kodem akcji po znaku równości, to ma
    to specjalne znaczenie. Jeśli kod (numeryczny lub symboliczny) nie jest
    literą ASCII, znaczy to, że kod jest wyjątkowo replikowany na wszystkie
    zdefiniowane kolumny. Jeśli, z drugiej strony, kod jest znakiem ASCII w
    zasięgu 'a', ..., 'z' lub 'A', ..., 'Z', to robione są następujące
    definicje dla różnych kombinacji modyfikatorów. (Tabela listuje dwa
    możliwe przypadki: zarówno z pojedynczym kodem akcji dla małej litery,
    oznaczonej przez 'x', jak i dla dużej litery, oznaczonej przez 'Y'.)

      modifier        symbol

      brak          x       Y
      Shift          X       y
      AltGr          x       Y
      Shift+AltGr       X       y
      Control         Control_x   Control_y
      Shift+Control      Control_x   Control_y
      AltGr+Control      Control_x   Control_y
      Shift+AltGr+Control   Control_x   Control_y
      Alt           Meta_x     Meta_Y
      Shift+Alt        Meta_X     Meta_y
      AltGr+Alt        Meta_x     Meta_Y
      Shift+AltGr+Alt     Meta_X     Meta_y
      Control+Alt       Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      AltGr+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+AltGr+Control+Alt Meta_Control_x Meta_Control_y

    Wszystkie poprzednie formy linii definicji klawiszy zawsze definiowały
    wszystkie M+1 możliwych kombinacji modyfikatorów, niezależnie od ilości
    rzeczywistych kodów akcji. Istnieje jednak wariacja składni definicji
    dla  definiowania  pojedynczych  akcji dla określonych kombinacji
    modyfikatora i klawisza. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli ładujesz
    talicę klawiaturową, która nie odpowiada twoim potrzebom w niektórych
    kombinacjach modyfikatorów, jak np. AltGr+klawisze funkcyjne. Możesz
    utworzyć wtedy mały lokalny plik, redefiniujący tylko te kombinacje
    modyfikatorów i ładować go po załadowaniu pliku głównego. Składnia tego
    formatu to:

    { plain | <sekwencja modyfikatorów> } keycode keynumber = keysym

    , n.p.,
       plain keycode 14 = BackSpace
       control alt keycode 83 = Boot
       alt keycode 105 = Decr_Console
       alt keycode 106 = Incr_Console
    Użycie "plain" zdefiniuje tylko podstawowy wpis klawisza (np. ten, przy
    którym nie ma włączonych modyfikatorów), bez dotykania powiązań innych
    kombinacji tego klawisza.

    Dodatkowo do komentarzy i linii definicji klawiszy, pliki tablic
    klawiaturowych mogą zawierać definicje napisów. Są one używane do
    definiowania,  co wysyła kod akcji każdego klawisza funkcyjnego.
    Składnia definicji napisu to:

       string keysym = "tekst"

    tekst może zawierać literalne znaki, kody ósemkowe  w  formacie
    odwrotnego ukośnika, za którym podąża do trzech cyfr ósemkowych, a
    także trzy sekwencje eskejpowe \n, \\, i \", odpowiednio dla nowej
    linii, odwrotnego ukośnika i cytatu.

    Aby  znaleźć,  które  keysymy  są dostępne do użytku w plikach
    klawiaturowych, użyj komendy

       dumpkeys --long-info

    Niestety, obecnie nie ma opisu, co który symbol robi. Trzeba to
    zgadywać z nazwy, wydedukowanej ze źródeł jądra.

PRZYKŁADY

    Następujący wpis wymienia ze sobą lewy klawisz Control i CapsLock:

       keycode 58 = Control
       keycode 29 = Caps_Lock

    Klawisz o numerze 58 jest normalnie Caps Lockiem, a klawisz numer 29
    jest zwykle klawiszem Control.

    Następujący wpis ustawia milsze zachowanie klawiszy Shift i Caps Lock,
    jak w starych maszynach do pisania. To znaczy, wciśnięcie klawiszu Caps
    Lock jeden, lub więcej razy, włącza klawiaturę w stan CapsLock, a
    wciśnięcie dowolnego z Shiftów wyłącza go.

       keycode 42 = Uncaps_Shift
       keycode 54 = Uncaps_Shift
       keycode 58 = Caps_On

    Następujący wpis ustawia układ bloku edycyjnego na rozszerzonych
    klawiaturach, aby były bardziej podobne do terminali serii VT200:

       keycode 102 = Insert
       keycode 104 = Remove
       keycode 107 = Prior
       shift keycode 107 = Scroll_Backward
       keycode 110 = Find
       keycode 111 = Select
       control alt  keycode 111 = Boot
       control altgr keycode 111 = Boot

    Oto przykład na przywiązanie napisu "du\ndf\n" do klawisza AltGr-D.
    Używamy "wolnego" kodu akcji F100, nie przywiązywanego normalnie do
    żadnego klawisza.

       altgr keycode 32 = F100
       string F100 = "du\ndf\n"

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1), dumpkeys(1), showkey(1), xmodmap(1)

                 30 Jan 1994           KEYTABLES(5)