Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

       lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

OPIS

       Ten  plik,  domyślnie  /etc/lilo.conf,  jest  odczytywany przez program
       instalacyjny boot loadera lilo (patrz lilo(8)).

       Może on wyglądać tak jak poniżej:

              boot = /dev/hda
              delay = 40
              compact
              vga = normal
              root = /dev/hda1
              read-only
              image = /zImage-2.5.99
                      label = try
              image = /zImage-1.0.9
                      label = 1.0.9
              image = /tamu/vmlinuz
                   label = tamu
                   root = /dev/hdb2
                   vga = ask
              other = /dev/hda3
                   label = dos
                   table = /dev/hda

       Ten plik konfiguracyjny mówi, że lilo korzysta z głównego boot  rekordu
       (MBR)  na  /dev/hda  (zajrzyj  do pliku user.tex dokumentacji lilo, aby
       dowiedzieć się więcej o różnych sposobach instalacji lilo i  współpracy
       z innymi systemami operacyjnymi).

       Podczas  startu  boot  loader  poczeka  cztery sekundy (40 dziesiętnych
       sekundy)  na  naciśnięcie  klawisza  Shift.  Jeśli  tego  nie  zrobisz,
       wystartowane  zostanie  pierwsze  podane  jądro (/zImage-1.5.99). Jeśli
       naciśniesz  klawisz,  boot  loader  spyta,  którego  jądra  użyć.   Gdy
       zapomnisz  jakie  jądra  są  do  wyboru,  naciśnij  [TAB]  (lub  [?] na
       klawiaturze US) a pokaże się menu. Będziesz  mógł  wybrać  nowe  jądro,
       stare  i  zaufane,  jądro  z  całkiem innym głównym systemem plików (na
       wypadek problemów ze starym systemem plików), lub całkiem  inny  system
       operacyjny. W pliku lilo.conf można podać najwyżej 16 obrazów.

       Jak   widać   powyżej,   plik  konfiguracyjny  rozpoczyna  się  opcjami
       globalnymi (w tym przykładzie pierwszych 6 linii),  za  nimi  następują
       opcje  specyficzne  dla  konkretnych  obrazów.  Opcja  w  opisie obrazu
       nadpisuje opcję globalną dla danego obrazu.

OPCJE GLOBALNE

       Istnieje  wiele  możliwych  słów  kluczowych.  Poniższy  opis  pochodzi
       praktycznie  w  całości  z  pliku  user.tex  (jest  jedynie nieznacznie
       skrócony).

       backup=backup-file
              Kopiowanie oryginalnego boot sektora do pliku backup-file (który
              może   być   także  urządzeniem,  np.   /dev/null),  zamiast  do
              standardowego /boot/boot.NNNN.

       boot=boot-device
              Ustala nazwę urządzenia  (np.  partycji  dysku  twardego)  które
              zawiera boot sektor. Jeśli to złowo kluczowe zostanie pominięte,
              boot  sektor  jest  odczytywany  (i  zapisywany)  z   urządzenia
              aktualnie zamontowanego jako nadrzędne (root).

       change-rules
              Definiuje  zmiany  numerów  typu  partycji  podczas  startowania
              (`ukrywanie').  Zajrzyj do działu "Partition type change  rules"
              pliku user.tex aby dowiedzieć się więcej.

       compact
              Stara się połączyć żądania odczytu z sąsiednich sektorów w jedno
              żądanie.  Drastycznie zmniejsza to czas  ładowania  i  zmniejsza
              rozmiar  mapy.  Użycie opcji `compact' jest szczególnie zalecane
              podczas startu z dyskietki.

       default=name
              Wybranie podanego  obrazu  jako  domyślnego  obrazu  startowego.
              Jeśli opcja `default' zostanie pominięta, domyślnym obrazem jest
              pierwszy w pliku konfiguracyjnym.

       delay=tsecs
              Ustala ilość  dziesiętnych  części  sekundy,  jaką  boot  loader
              powinien  odczekać  przed wystartowaniem pierwszego obrazu. Jest
              to użyteczne w systemach, które od razu po włączeniu  klawiatury
              startują  z  dysku  twardego.   Boot  loader  nie  czeka,  jeśli
              ominięto opcję `delay' lub została ona ustawiona na zero.

       disk=device-name
              Definiuje niestandardowe parametry dla podanego  dysku.  Zajrzyj
              do  działu  "Disk geometry" pliku user.tex po więcej szczegółów.
              Szczególnie użyteczny jest parametr `bios='. BIOS numeruje dyski
              0x80,  0x81,  itd.  i  jest niemożliwym stwierdzenie, który dysk
              Linux odpowiada danemu  dyskowi  BIOS  (jako  że  zależy  to  od
              rodzaju  i konfiguracji BIOSu), więc jeśli dysponujesz nietypową
              konfiguracją, musisz zapisać zależność między  dyskami  Linux  a
              BIOS. Na przykład,

                  disk=/dev/sda
                          bios=0x80
                  disk=/dev/hda
                          bios=0x81

              oznacza, że dysk SCSI to pierwszy dysk BIOS, a dysk IDE (primary
              master) jest drugim dyskiem BIOS.

       disktab=disktab-file
              Ustala nazwę  pliku  parametrów  dysku.  Jeśli  pominięto  opcję
              `disktab',    instalator    mapy   szuka   pliku   /etc/disktab.
              Korzystanie z plików disktab nie jest zalecane.

       fix-table
              Ta opcja pozwala lilo dostoswać adrasy 3D  w  tablicy  partycji.
              Każdy    wpis   w   tablicy   partycji   zawiera   trójwymiarowy
              (sektor/głowica/cylinder)   i   liniowy   adres   pierwszego   i
              ostatniego  sektora partycji. Jeśli partycja nie jest ułożona na
              granicy ścieżki i  jeśli  pewne  inne  systemy  operacyjne  (np.
              PC/MS-DOS lub OS/2) korzystają z tego samego dysku, mogą zmienić
              adres  3D.   lilo  może  zapisać  swój  boot  sektor  tylko   na
              partycjach,  których  oba  adresy odpowiadają sobie. Jeśli opcja
              `fix-table'  jest  ustawiona,   lilo   dostosowuje   niepoprawne
              startowe adresy 3D.

              UWAGA:  Nie  gwarantuje  to, że inne systemy operacyjne nie będą
              starały się zmienić tego adresu później. Jest także możliwe,  że
              zmiana   ta  będzie  miała  inne,  niepożądane  efekty  uboczne.
              Sposobem na  to  jest  ponowne  przepartycjonowanie  dysku  przy
              użyciu  programu,  który  układa  partycje na granicy ścieżek. W
              pewnych warunkach na  niektórych  dyskach  (np.  pewnych  dużych
              dyskach   EIDE   z   włączoną   translacją  adresów),  istnienie
              konfliktowych  wpisów  w  tablicy  partycji  może   okazać   się
              niezapobiegalne.

       force-backup=backup-file
              Tak  jak  `backup',  ale  zmusza do nadpisania istniejącej kopii
              zapasowej.

       ignore-table
              Każe lilo ignorować błędne tablice partycji.

       install=boot-sector
              Instaluje podany plik jako nowy  boot  sektor.  Jeśli  pominięto
              opcję `install', plik /boot/boot.b jest używany jako domyślny.

       linear Generowanie      liniowych      adresów      zamiast     adresów
              sektora/głowicy/cylindra.  Adresy  liniowe  są  tłumaczone  przy
              starcie  systemu,  i  nie  zależą od geometrii dysku. Zauważ, że
              dyskietki startowe mogą stać się  nieprzenośne,  jeśli  zostanie
              użyta opcja `linear', ponieważ usługa BIOS sprawdzania geometrii
              dysku nie działa  całkiem  poprawnie  dla  stacji  dysków.  Przy
              użyciu   opcji  `linear'  na  dużych  dyskach,  /sbin/lilo  może
              wygenerować odwołania do niedostępnych obszarów dysku,  ponieważ
              przed przeładowaniem systemu nieznane są adresy 3D sektora.

       lock   Włącza  automatyczne  zapisywanie  startowej  linii poleceń jako
              domyślnej przy następnym starcie. W  ten  sposób  lilo  sugeruje
              wybór, dopóki nie zostanie on ręcznie zmieniony.

       map=map-file
              Ustala  położenie  pliku  mapy.  Jeśli  pominięto  opcję  `map',
              używany jest plik /boot/map.

       message=message-file
              Ustala plik zawierający komunikat,  który  zostanie  wyświetlony
              przed  znakiem  zachęty  lilo.  Wiadomość  nie  jest wyświetlana
              podczas oczekiwania na naciśnięcie klawisza po napisie "LILO  ".
              W  wiadomości  znak  FF  ([Ctrl  L]) czyści ekran. Rozmiar pliku
              wiadomości jest ograniczony do 65535  bajtów.   Jeśli  wiadomość
              zostanie   zmieniona   lub   przeniesiona,   mapa   musi  zostać
              odbudowana.

       nowarn Wyłącza ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach.

       optional
              Jak specyficzna dla obrazu opcja `optional' (patrz  dalej),  ale
              dotyczy wszystkich obrazów.

       password=password
              Jak  specyficzna  dla obrazu opcja `password=...' (patrz dalej),
              ale dotyczy wszystkich obrazów.

       prompt Wyświetla linię zachęty bez oczekiwania na naciśnięcie klawisza.
              Przeładowanie  systemu  bez udziału użytkownika jest niemożliwe,
              jeśli opcja `prompt' jest ustawiona, a `timeout' nie.

       restricted
              Jak specyficzna dla obrazu opcja `restricted' (patrz dalej), ale
              dotyczy wszystkich obrazów.

       serial=parameters
              Włącza  kontrolę  przez  łącze  szeregowe. Podany port szeregowy
              jest inicjowany i boot loader akceptuje dane wysłane niego  oraz
              z  klawiatury  PC.  Wysłanie  znaku  `break'  na linii odpowiada
              naciśnięciu klawisza shift na konsoli.  Jeśli  dostęp  szeregowy
              jest  mniej bezpieczny niż dostęp przez konsolę, wszystke obrazy
              powinne  być  zabezpieczone  hasłem,  tzn.  jeśli   linia   jest
              podłączona do modemu. Ciąg parametrów ma następującą składnię:

                  <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

              <port>:   numer portu szeregowego, rozpoczynający się od zera; 0
              odpowiada  COM1,  czyli  /dev/ttyS0  itd;  można  korzystać   ze
              wszystkich czterech portów (jeśli są obecne)

              <bps>:   ilość bodów portu szeregowego; następujące ilości bodów
              są obsługiwane: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800  oraz  9600
              bps; domyślnie jest to 2400 bps

              <parity>:   parzystość  linii  szeregowej;  boot loader ignoruje
              parzystość i obcina ósmy bit; następujące (małe lub duże)  znaki
              są  wykorzystywane do opisu parzystości: `n' brak, `e' parzysta,
              `o' nieparzysta

              <bits>:  ilość bitów danych na znak; obsługiwane jest jedynie  7
              i  8  bitów;  domyślnie jest to osiem, jeśli brak parzystości, 7
              jeśli parzysta lub nieparzysta

              Jeśli   włączono   opcję   `serial',   wartość   `delay'    jest
              automatycznie zwiększana do 20.

              Przykład:    serial=0,2400n8    inicjuje   COM1   z   domyślnymi
              parametrami.

       timeout=tsecs
              Ustala czas oczekiwania (w  dziesiątych  częściach  sekundy)  na
              naciśnięcie  klawisza. Jeśli po upływie tego czasu żaden klawisz
              nie zostanie  naciśnięty,  automatycznie  wystartowany  zostanie
              pierwszy obraz. Podobnie, jeśli użytkownik nie naciśnie klawisza
              przerywane jest oczekiwanie na hasło.  Domyślną  wartością  jest
              nieskończoność.

       verbose=level
              Włącza  informowanie  o  aktualnym  stanie.  Większa liczba daje
              więcej  informacji.  Poziom  ten  jest  także  zwiększany  przez
              podanie opcji -v w linii poleceń. Maksymalny poziom to 5.

       Dodatkowo,  parametry  konfiguracyjne jądra, takie jak append, ramdisk,
       read-only, read-write, root oraz vga, mogą zostać  ustawione  w  dziale
       opcji  globalnych.  Są one wykorzystywane jako wartości domyślne, gdyby
       nie podano ich w sekcji konfiguracji konkretnego obrazu.

DZIAŁ SPECYFICZNY DLA OBRAZU

       Dział specyficzny dla obrazu zaczyna się linią

           image=pathname

       (aby podać plik lub urządzenie zawierające obraz  jądra  Linuksa),  lub
       linią

           other=pathname

       aby oznaczyć dodatkowy system do wystartowania.

       W   pierwszym   przypadku,   gdy  linia  image  oznacza  startowanie  z
       urządzenia, należy podać zasięg mapowanych sektorów korzystając z

       range=start-end

       W  drugim  przypadku  (startowanie  innego   systemu)   istnieją   trzy
       możliwości

       loader=chain-loader
              Określa  program ładujący, który ma zostać użyty. Domyślnie jest
              to /boot/chain.b.  Program ładujący musi  zostać  podany,  jeśli
              obraz  ma  zostać  wystartowany z urządzenia innego niż pierwszy
              twardy dysk lub stacja dysków.

       table=device
              Określa urządzenie, które zawiera tablicę partycji. Boot  loader
              nie  prześle  informacji  o  partycjach  do startowanego systemu
              operacyjnego  jeśli  ta  zmienna  zostanie  pominięta  (niektóre
              systemy  operacyjne  mają  inne  sposoby na określenie, z której
              partycji zostały wystartowane,  np.  MS-DOS  zwykle  przechowuje
              dane  o  geometrii  dysku  startowego  lub partycji w swoim boot
              sektorze).  Pamiętaj,  że  /sbin/lilo  musi  zostać  uruchomiony
              ponownie,  jeśli  tablica  partycji do której odwołuje się opcja
              `table' zostanie zmieniona.

       unsafe Zapobiega dostępowi do  boot  sektora  podczas  tworzenia  mapy.
              Wyłącza  to  pewne testy, takie jak test tablicy partycji. Jeśli
              boot sektor znajduje się w  stacji  dysków  o  stałym  formacie,
              użycie  `unsafe'  zapobiega  potrzebie  wkładania  dyskietki  do
              napędu  przy  każdym  uruchomieniu  instalatora   mapy.    Opcje
              `unsafe' i `table' wykluczają się wzajemnie.

       W obu przypadkach możliwe są poniższe opcje.

       label=name
              Boot  loader  aby  zidentyfikować  obraz  używa nazwy pliku (bez
              ścieżki) tego obrazu.  Odmienna  nazwa  może  zostać  podana  za
              pomocą opcji `label'.

       alias=name
              Druga  nazwa  dla  tego samego obrazu może zostać podana poprzez
              ustalenie aliasu.

       lock   (Patrz wcześniej).

       optional
              Ominięcie obrazu jeśli nie jest on  dostępny  podczas  tworzenia
              mapy.  Ta  opcja  jest  przydatna  do testowania jąder które nie
              zawsze są obecne.

       password=password
              Ochrona obrazu hasłem.

       restricted
              Hasło jest wymagane  jedynie  jeśli  podano  parametry  w  linii
              poleceń (np.  single).

OPCJE JĄDRA

       Jeśli  startowanym  obrazem  jest  jądro Linux, można do niego przesłać
       parametry.

       append=string
              Dołącza podane opcje do linii parametrów przekazywanej do jądra.
              Na  ogół jest to używne do podania parametrów sprzętu, które nie
              mogą zostać wykryte automatycznie, lub których  wykrywanie  może
              być niebezpieczne. Na przykład:

                   append = "hd=64,32,202"

       literal=string
              Jak  `append',  ale anuluje wszystkie inne opcje (np. ustawienia
              nadrzędnego urządzenia). Ponieważ przy  użyciu  opcji  `literal'
              przypadkowo  mogą zostać usunięte ważne opcje, ta opcja nie może
              znaleźć się w dziale opcji globalnych.

       ramdisk=size
              Ta opcja określa rozmiar  opcjonalnego  ramdysku.  Wartość  zero
              oznacza,  że  ramdysk  nie powinien być tworzony. Jeśli ta opcja
              zostanie pominięta, używany jest  rozmiar  ramdysku  zapisany  w
              obrazie.

       read-only
              Określa,  że główny system plików powinien być zamontowany tylko
              do odczytu.  Na ogół procedura startowa systemu później ponownie
              montuje  główny  system  plików do odczytu i zapisu (np. po jego
              sprawdzeniu).

       read-write
              Określa, że główny system plików powinien zostać zamontowany  do
              odczytu i zapisu.

       root=root-device
              Określa   urządzenie,  które  powinno  zostać  zamontowane  jako
              katalog nadrzędny (root). Jeśli użyta zostanie  specjalna  nazwa
              current,  nadrzędnym  urządzeniem  zostanie  urządzenie, którego
              główny system plików jest aktualnie zamontowany.  Jeśli  katalog
              nadrządny   zostanie   zmieniony   za   pomocą  -r,  odpowiednie
              urządzenie zostanie użyte. Jeśli pominięto opcję  `root',  użyte
              zostanie główne urządzenie ustalone przez jądro (i które zostało
              określone przy kompilacji za pomocą zmiennej ROOT_DEV w Makefile
              jądra, lub zmienione przez program rdev(8)).

       vga=mode
              Określa  tryb  tekstowy  VGA  który powinien zostać wybrany przy
              starcie systemu. Rozpoznawane są następujące  wartości  (rozmiar
              liter jest nieistotny).:

              normal: standardowy tryb tekstowy 80x25

              extended (lub ext): tryb tekstowy 80x50

              ask: zapytanie użytkownika podczas startu systemu

              <number>:    użycie   odpowiedniego   trybu   tekstowego;  liste
              dostępnych  trybów  można  otrzymać  startując  system  z  opcją
              vga=ask i naciskając [Enter].

              Jeśli  pominięto  tę  opcję,  użyty  zostanie tryb graficzny VGA
              ustalony przez jądro (i który został określony  przy  kompilacji
              za  pomocą  zmiennej  SVGA_MODE  w Makefile jądra, lub zmieniony
              przez program rdev(8)).

PATRZ TAKŻE

       lilo(8), rdev(8).
       Dystrybucja   lilo   jest   rozpowszechniana   z   bardzo   szczegółową
       dokumentacją, której powyższy dokument jest jedynie małym wycinkiem.

                                28 Lipiec 1995                    LILO.CONF(5)