Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    nfs - format nfs fstab i opcje

SKŁADNIA

    /etc/fstab

OPIS

    Plik fstab zawiera informacje o tym, który system plików gdzie
    podmontować i z jakimi opcjami. W przypadku NFS, zawiera on nazwę
    serwera i montowany katalog eksportowany, lokalny katalog montowania
    (mount point) i specyficzne opcje NFS dotyczące sposobu podmontowania
    systemu plików.

    Przykład wpisu NFS z pliku /etc/fstab.

    server:/usr/local/pub  /pub  nfs  rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

  Opcje
    rsize=n    Ilość bajtów używanych przez NFS podczas odczytywania
           plików z serwera NFS. Domyślna wartość zależy od wersji
           jądra, aktualnie 1024 bajty. (Jednakże przepustowość
           znacznie się polepsza po zażądaniu rsize=8192.)

    wsize=n    Ilość bajtów używanych przez NFS podczas zapisywania
           plików na serwer NFS. Domyślna wartość zależy od wersji
           jądra, aktualnie 1024 bajty.  (Jednakże przepustowość
           znacznie się polepsza po zażądaniu wsize=8192.)

    timeo=n    Wartość  w  dziesiętnych  sekundy  określająca czas
           poprzedzający  wysłanie  retransmisji  po  czasie
           oczekiwania RPC. Domyślnie 7 dziesiętnych sekundy. Po
           pierwszym czasie oczekiwania, czas oczekiwania jest
           podwajany po każdym kolejnym oczekiwaniu aż osiągnie 60
           sekund, lub nastąpi dość retransmisji do spowodowania
           głównego czasu oczekiwania. Wtedy, jeżeli system plików
           jest podmontowany na stałe, każda nowa kaskada czasów
           oczekiwania  restartuje  przy podwojonej początkowej
           wartości poprzedniej kaskady, ponownie dublując przy
           każdej retransmisji. Maksymalny czas oczekiwania zawsze
           wynosi 60 sekund. Poprzez zwiększenie tego parametru
           można  osiągnąć  większą  ogólną  wydajność podczas
           poruszania się w obciążonej sieci, do wolnego serwera,
           czy przez wiele routerów i bramek.

    retrans=n   Ilość podrzędnych czasów oczekiwania i retransmisji,
           które muszą wystąpić przed wystąpieniem głównego czasu
           oczekiwania. Domyślna wartość to 3 czasy oczekiwania.
           Jeśli wystąpi główny  czas  oczekiwania,  to  albo
           przerywana jest operacja na plikach albo na konsoli jest
           wyświetlana wiadomość "server not responding".

    acregmin=n   Minimalny czas w sekundach, przez który powinny być
           przechowywane atrybuty zwykłych plików przed zażądaniem
           świeżych informacji z serwera. Domyślnie 3 sekundy.

    acregmax=n   Maksymalny czas w sekundach, przez który mogą być
           przechowywane atrybuty zwykłych plików przed zażądaniem
           świeżych informacji z serwera. Domyślnie 60 sekund.

    acdirmin=n   Minimalny czas w sekundach, przez który powinny być
           przechowywane  atrybuty  katalogu  przed  zażądaniem
           świeżych informacji z serwera. Domyślnie 30 sekund.

    acdirmax=n   Maksymalny czas w sekundach, przez który mogą być
           przechowywane  atrybuty  katalogu  przed  zażądaniem
           świeżych informacji z serwera. Domyślnie 60 sekund.

    actimeo=n   Użycie actimeo ustawia acregmin, acregmax, acdirmin, i
           acdirmax na tą samą wartość. Nie ma wartości domyślnej.

    retry=n    Czas w minutach do ponowienia operacji montowania NFS na
           pierwszym  planie  lub w tle przed zrezygnowaniem.
           Domyślna wartość to 10000 minut, która wynosi ok.
           tygodnia.

    namlen=n    Jeśli serwer NFS nie obsługuje drugiej wersji protokołu
           montowania RPC, ta opcja może zostać użyta do określenia
           maksymalnej długości nazwy pliku, obsługiwanej przez
           system zdalny. Opcja ta jest używana  do  obsługi
           POSIXowych funkcji pathconf. Domyślnie 255 znaków.

    port=n     Numer portu, do którego mamy się podłączyć na serwerze
           NFS. Jeśli wartość ta jest równa 0 (domyślnie), wtedy o
           numer portu, jaki ma być zastosowany będzie odpytany
           portmapper zdalnego hosta.  Jeśli demon NFS zdalnego
           hosta nie jest zarejestrowany z portmapperem, zostanie
           użyty standardowy port NFS (2049).

    mountport=n  Numer portu mountd .

    mounthost=name Nazwa hosta, na którym chodzi mountd .

    mountprog=n  Używa  alternatywnego  numeru  programu  podczas
           kontaktowania  się z demonem montowania na zdalnym
           hoście. Opcja ta przydaje się dla hostów, na których
           pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie 100005, będące
           standardowym numerem demona montowania RPC.

    mountvers=n  Używa  alternatywnego  numeru  wersji  RPC  podczas
           kontaktowania  się z demonem montowania na zdalnym
           hoście. Opcja przydaje się dla hostów, na których
           pracuje wiele serwerów NFS. Domyślnie - wersja 1.

    nfsprog=n   Używa  alternatywnego  numeru  programu RPC podczas
           kontaktowania się z demonem NFS na zdalnym hoście. Opcja
           ta przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele
           serwerów NFS. Domyślnie 100003, będące standardowym
           numerem demona NFS.

    nfsvers=n   Używa  alternatywnego  numeru  wersji  RPC  podczas
           kontaktowania się z demonem NFS na zdalnym hoście. Opcja
           ta przydaje się dla hostów, na których pracuje wiele
           serwerów NFS. Domyślnie - wersja 2.

    bg       Jeśli minie czas oczekiwania pierwszej próby montowania
           NFS, to ponawia montowanie w tle. Po umieszczeniu
           operacji montowania w tle, wszystkie dalsze montowania
           na  tym  samym serwerze NFS są umieszczane w tle
           natychmiast, bez pierwszej próby montowania. Brakujący
           punkt podmontowania (mount point) jest traktowany jako
           czas  oczekiwania,  aby  pozwolić  na  zagnieżdżone
           montowania NFS.

    fg       Jeśli czas oczekiwania pierwszej próby podmontowania
           zostanie przekroczony, to ponawia próbę na pierwszym
           planie.  Jest to uzupełnienie opcji bg oraz domyślne
           działanie.

    soft      Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, zakomunikuje błąd
           we/wy programowi wywołującemu. Domyślnie system ponawia
           operację plikową NFS w nieskończoność.

    hard      Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, wyświetla "server
           not  responding"  na konsole i ponawia operację w
           nieskończoność. To jest opcja domyślna.

    intr      Jeśli główny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, a system plików jest
           podmontowany (hard mounted), to zezwala sygnałom na
           przerwanie operacji plikowej i powoduje zwrócenie EINTR
           do programu wołającego. Domyślnie nie zezwala się na
           przerywanie operacji plikowych.

    posix     Zamontowuje system plików NFS posługując się semantyką
           POSIX. Pozwala to systemowi NFS poprawnie obsługiwać
           POSIXowe polecenie pathconf przez odpytywanie serwera
           montowania o maksymalną długość nazw plików. Do takiego
           montowania  zdalny  host  musi obsługiwać wersję 2
           protokołu montowania RPC. Wiele serwerów NSF obsługuje
           tylko wersję 1.

    nocto     Nie pobiera nowych atrybutów podczas tworzenia pliku.

    noac      Wyłącza  całkowicie  wszystkie  rodzaje  buforowania
           atrybutów. Odbywa się to kosztem wydajności serwera,
           ale pozwala dwóm różnym klientom NFS na osiągnięcie
           przyzwoitych wyników podczas wykonywania równoczesnego
           zapisu na wspólnym systemie plików serwera.

    tcp      Zamontowuje system plików NFS przy użyciu protokołu TCP
           zamiast domyślnego UDP.  Wiele  serwerów  obsługuje
           wyłącznie UDP.

    udp      Zamontowuje system plików NFS przy użyciu protokołu UDP.
           Zachowanie domyślne.

    Wszystkie opcje bez wartości posiadają odpowiadającą  im  postać
    negującą.  Na przykład, nointr oznacza zakaz przerywania operacji
    plikowych.

PLIKI

    /etc/fstab

ZOBACZ TAKŻE

    fstab(5), mount(8), umount(8), exports(5)

AUTOR

    "Rick Sladkey" <jrs@world.std.com>

BŁĘDY

    Opcje posix i nocto są przetwarzane przez mount, ale obecnie są cichcem
    ignorowane.

    Opcje tcp i namlen są zaimplementowane, lecz nie są obecnie obsługiwane
    przez jądro Linuksa.

    Polecenie umount powinno powiadomić serwer o odmontowaniu systemu
    plików NFS.