Provided by: manpages-pl_20060617-1_all bug

NAZWA

    proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS

    proc jest pseudosystemem plików, który służy jako lepszy interfejs do
    struktur jądra. Zazwyczaj jest montowany w katalogu /proc. Jest on w
    większości  przeznaczony  tylko  do odczytu, lecz niektóre pliki
    umożliwiają modyfikacje zmiennych jądra.

    Następujący szkic ukazuje w szybki sposób hierarchię /proc.

    /proc/[numer]
       Każdemu działającemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej
       nazwie; nazwą tą jest identyfikator procesu. Każdy z tych
       katalogów zawiera następujące pseudopliki i podkatalogi:

    /proc/[numer]/cmdline
       Zawiera pełną linię polecenia wydanego  przy  uruchamianiu
       procesu, chyba że cały proces uległ wymianie lub jest to
       proces-duch (zombie). W obu tych przypadkach plik będzie pusty,
       tzn. odczyt tego pliku zwróci zawsze 0 znaków. Argumenty linii
       poleceń występują w tym pliku rozdzielone znakami NUL, z
       dodatkowym znakiem NUL po ostatnim łańcuchu.

    /proc/[numer]/cwd
       Jest dowiązaniem do bieżącego katalogu roboczego procesu. Aby
       dowiedzieć się, jaki jest katalog roboczy procesu, na przykład,
       20, można wydać następujące polecenia:

       cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Należy  zauważyć, że polecenie pwd jest często wbudowanym
       poleceniem powłoki i może nie działać w tym kontekście w sposób
       właściwy. W bashu można użyć pwd -P.

       W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie
       jest dostępna, jeżeli  wątek  główny  już  się  zakończył
       (najprawdopodobniej wywołując pthread_exit(3)).

    /proc/[numer]/environ
       Plik ten zawiera środowisko procesu. Wpisy są oddzielone znakami
       NUL ('\0'), mogą także wystąpić znaki NUL na końcu. Dlatego, aby
       wypisać zmienne środowiskowe procesu 1, należy wykonać:

       (cat /proc/1/environ; echo) | tr "\000" "\n"

       (Aby dowiedzieć się, z jakiego powodu ktoś miałby chcieć coś
       takiego zrobić, zobacz lilo(8).)

    /proc/[numer]/exe
       W Linuksie 2.2 i wersjach późniejszych plik ten jest dowiązaniem
       symbolicznym zawierającym rzeczywistą nazwę ścieżki działającego
       polecenia. Dowiązaniem  symbolicznym  można  się  normalnie
       posługiwać - próba jego otwarcia otworzy plik programu. Można
       nawet wydać polecenie /proc/[numer]/exe, aby uruchomić kolejną
       kopię tego samego procesu co [numer].W procesie wielowątkowym
       zawartość tego linku symbolicznego nie jest dostępna, jeżeli
       główny  wątek  już  się  zakończył  (wywołując  zapewne
       pthread_exit(3)).

       W Linuksie 2.0 i wcześniejszych wersjach, /proc/[numer]/exe jest
       wskaźnikiem  do uruchomionego pliku binarnego i ma postać
       dowiązania symbolicznego. Wywołanie readlink(2) na tym pliku
       zwróci w Linuksie 2.0 łańcuch znakowy postaci:

       [urządzenie]:i-węzeł

       Na przykład, [0301]:1502 będzie 1502 i-węzłem na urządzeniu o
       numerze głównym 03 (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza
       partycja pierwszego dysku).

       Do zlokalizowania pliku, można posłużyć się poleceniem find(1) z
       opcją -inum.

    /proc/[numer]/fd
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdego
       otwartego przez proces pliku; nazwą tego wpisu jest deskryptor
       pliku i jest on dowiązaniem symbolicznym do rzeczywistego pliku.
       Dlatego 0 jest standardowym wejściem, 1 jest standardowym
       wyjściem, 2 jest standardową diagnostyką, itd.

       W procesie wielowątkowym zawartość tego katalogu nie jest
       dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj przez
       wywołanie pthread_exit(3)).

       Można to efektywnie wykorzystać do oszukania programów, które
       pobierają dane wejściowe z pliku, lecz nie czytają swojego
       standardowego wejścia i które zapisują do pliku, lecz nie
       wysyłają danych wyjściowych na standardowe wyjście. Zakładając,
       że opcja -i określa plik wejściowy, a opcja -o określa plik
       wyjściowy:

       foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       co daje działający filtr.

       /proc/self/fd/N jest w przybliżeniu tym samym co /dev/fd/N na
       niektórych systemach uniksowych i uniksopodobnych. Większość
       linuksowych  skryptów MAKEDEV tworzy dowiązania symboliczne
       /dev/fd do /proc/self/fd.

    /proc/[numer]/maps
       Plik zawierający aktualnie zmapowane obszary pamięci wraz z
       prawami dostępu do nich.

       Format pliku jest następujący:

    address      perms offset  dev  inode   pathname
    08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
    40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
    bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

       gdzie address jest przestrzenią adresemową procesu, który ją
       zajmuje, perms jest zbiorem uprawnień:

          r = odczyt
          w = zapis
          x = wykonywanie
          s = wspólne
          p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

       offset jest przesunięciem w pliku/czymkolwiek, dev zawiera
       numeru (główny:poboczny) urządzenia, a inode jest i-węzłem na
       tym urządzeniu. 0 wskazuje, że nie istnieje i-węzeł związany z
       tym obszarem pamięci, jak to ma miejsce z bss.

       W Linuksie 2.0 nie ma pola pathname podającego nazwę ścieżki.

    /proc/[numer]/mem
       Za pośrednictwem tego pliku można korzystając z open(2), read(2)
       i fseek(3) uzyskać dostęp do stron pamięci procesu.

    /proc/[numer]/root
       UNIX i Linux wspierają pomysł określonego dla każdego procesu
       osobno katalogu głównego systemu plików, ustawianego przez
       wywołanie systemowe chroot(2). Plik ten wskazuje na katalog
       główny systemu plików i zachowuje się jak exe, fd/*, itp.

       W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie
       jest dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj
       przez wywołanie pthread_exit(3)).

    /proc/[numer]/smaps (od wersji Linuksa 2.6.14)
       Plik ten pokazuje zużycie pamięci dla każdego mapowania procesu.
       Dla każdego takiego mapowania pokazana jest lista następujących
       linii:

        08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
        Size:        464 kB
        Rss:        424 kB
        Shared_Clean:    424 kB
        Shared_Dirty:     0 kB
        Private_Clean:    0 kB
        Private_Dirty:    0 kB

       Pierwsza z tych linii pokazuje te same informacje o mapowaniach,
       co w /proc/[numer]/maps. Pozostałe linie zawierają rozmiar
       mapowania, ilość mapowań obecnych w RAM, liczbę czystych i
       brudnych stron współdzielonych w mapowaniu oraz liczbę czystych
       i brudnych prywatnych stron w mapowaniu.

       Ten plik istnieje tylko jeśli podczas kompilacji jądra włączono
       opcję CONFIG_MMU.

    /proc/[numer]/stat
       Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). Są one
       zdefiniowane w /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Kolejne pola i ich właściwe specyfikatory formatu scanf(3) to:

       pid %d Identyfikator procesu (PID).

       comm %s
           Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. Widać, czy plik
           jest uległ wymianie.

       state %c
           Jeden znak spośród "RSDZTW", gdzie R oznacza proces
           działający,  S  -  proces  uśpiony  w  oczekiwaniu
           przerywalnym, D  -  proces  uśpiony  w  oczekiwaniu
           nieprzerywalnym, Z - proces duch (zombie), T - śledzony
           lub zatrzymany (przez sygnał), a W - którego strony
           zastąpiono.

       ppid %d
           PID procesu macierzystego.

       pgrp %d
           Identyfikator grupy procesów danego procesu.

       session %d
           Identyfikator sesji procesu.

       tty_nr %d
           Terminal (tty), z którego proces korzysta.

       tpgid %d
           Identyfikator grupy procesów, do której należy proces
           będący właścicielem terminala (tty), do którego dany
           proces jest podłączony.

       flags %lu
           Słowo  flag  jądra  dla  danego  procesu. Znaczenie
           poszczególnych bitów określają definicje PF_* w pliku
           <linux/sched.h>. Szczegóły zależą od wersji jądra.

       minflt %lu
           Liczba drobnych błędów, które popełnił proces, a które
           nie wymagały załadowania strony pamięci z dysku.

       cminflt %lu
           Liczba drobnych błędów procesów potomnych.

       majflt %lu
           Liczba głównych błędów, które popełnił proces, a które
           wymagały załadowania strony pamięci z dysku.

       cmajflt %lu
           Liczba głównych błędów procesów potomnych.

       utime %lu
           Liczba jiffies (przerwań zegarowych), podczas których
           proces był kolejkowany w trybie użytkownika.

       stime %lu
           Liczba jiffies, podczas których proces był kolejkowany w
           trybie jądra.

       cutime %ld
           Liczba jiffies, podczas których procesy potomne były
           kolejkowane  w  trybie  użytkownika.  (Zobacz  także
           times(2)).

       cstime %ld
           Liczba jiffies, podczas których procesy potomne były
           kolejkowane w trybie jądra.

       priority %ld
           Standardowa wartość nice plus piętnaście. Wartość w
           jądrze jest zawsze nieujemna.

       nice %ld
           Wartość nice znajduje się w zakresie od 19 (najmilszy) do
           -19 (niemiły dla innych).

       0 %ld Trwale przypisana wartość 0; jest to wypełniacz po
           usuniętym polu.

       itrealvalue %ld
           Czas w jiffies poprzedzający wysłanie przez czasomierz do
           procesu następnego sygnału SIGALRM.

       starttime %lu
           Czas uruchomienia procesu  wyrażony  w  jiffies  od
           uruchomienia systemu.

       vsize %lu
           Rozmiar pamięci wirtualnej w bajtach.

       rss %ld
           Resident Set Size: liczba stron, które proces ma w
           rzeczywistej pamięci minus 3 dla celów administracyjnych.
           Są to po prostu strony, które obejmują segment text,
           segment data i przestrzeń stosu. Nie obejmuje to stron,
           które nie były ładowane na żądanie lub które uległy
           wymianie.

       rlim %lu
           Aktualne ograniczenie rss procesu w bajtach (zwykle
           4294967295 na i386).

       startcode %lu
           Adres, pod którym zaczyna się kod programu.

       endcode %lu
           Adres, pod którym kończy się kod programu.

       startstack %lu
           Adres początku stosu.

       kstkesp %lu
           Aktualna wartość esp (wskaźnika stosu), określona na
           podstawie strony stosu jądra dla danego procesu.

       kstkeip %lu
           Aktualny EIP (wskaźnik instrukcji).

       signal %lu
           Mapa bitowa oczekujących sygnałów.

       blocked %lu
           Mapa bitowa ignorowanych sygnałów.

       sigignore %lu
           Mapa bitowa ignorowanych sygnałów.

       sigcatch %lu
           Mapa bitowa przechwyconych sygnałów.

       wchan %lu
           Jest to "kanał", na którym oczekuje proces. Jest to adres
           funkcji systemowej i można go znaleźć na liście nazw,
           jeśli potrzebna jest nazwa tekstowa. (Gdy /etc/psdatabase
           jest aktualne, można zobaczyć działanie pola WCHAN,
           próbująć ps -l.)

       nswap %lu
           Liczba stron, które uległy wymianie (nie konserwowane).

       cnswap %lu
           Łączna wartość nswap dla  procesów  potomnych  (nie
           konserwowane).

       exit_signal %d
           Sygnał wysyłany przez ginący proces do jego procesu
           macierzystego.

       processor %d
           Numer CPU, na którym proces ostatnio działał.

       rt_priority %lu (od jądra 2.5.19)
           Priorytet  planowania  czasu  rzeczywistego  (patrz
           sched_setscheduler(2)).

       policy %lu (od wersji jądra 2.5.19)
           Polityka przydzielania zadaniom czasu procesora (patrz
           sched_setscheduler(2)).

    /proc/[numer]/statm
       Udostępnia informacje o liczbie stron pamięci w danym stanie.
       Występują następujące kolumny:
        size    łączny rozmiar programu
        resident  rozmiar części rezydentnej
        share   strony wspólne
        text    text (kod)
        lib    biblioteki
        data    dane/stos
        dt     strony nieaktualne (dirty; nieużywane w Linuksie
       2.6)

    /proc/[numer]/status
       Udostępnia  sporo  informacji  ze  /proc/[numer]/stat  i
       /proc/[numer]/statm w postaci łatwiejszej do przeanalizowania
       przez człowieka.

    /proc/[numer]/task (od wersji jądra 2.6.0-test6)
       Jest to katalog zawierający po jednym podkatalogu dla każdego
       wątku procesu. Nazwą każdego podkatalogu jest numeryczne ID
       wątku (patrz gettid(2)). Każdy z podkatalogów zawiera zbiór
       plików  o  tej  samej  nazwie  i zawartości, co katalogi
       /proc/[numer]. Dla atrybutów, które są współdzielone przez
       wszystkie wątki zawartość każdego z plików w podkatalogach
       task/[ID-wtku] będzie taka sama jak zawartość odpowiednich
       plików w nadrzędnym katalogu /proc/[numer] (np. w procesie
       wielowątkowym wszystkie pliki task/[ID-wtku/cwd będą miały taką
       samą  zawartość,  jak  plik  /proc/[numer]/cwd  w katalogu
       nadrzędnym, ponieważ wszystkie wątki procesu dzielą katalog
       bieżący). Dla atrybutów, które dla każdego wątku są różne,
       odpowiednie pliki wtask/[ID-wtku] mogą mieć różne wartości (np.
       różne pola w każdym z plików task/[ID-wtku]/status mogą być
       inne dla każdego wątku).

       W procesie wielowątkowym zawartość katalogu /proc/[numer]/task
       nie jest dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył
       (najprawdopodobniej wywołując pthread_exit(3)).

    /proc/apm
       Wersja APM (Zaawansowane zarządzanie energią) oraz informacja o
       akumulatorach,  gdy  CONFIG_APM  było  zdefiniowane podczas
       kompilacji jądra.

    /proc/bus
       Zawiera podkatalogi odpowiadające zainstalowanym magistralom.

    /proc/bus/pccard
       Podkatalog dla urządzeń  pcmcia,  gdy  CONFIG_PCMCIA  było
       zdefiniowane podczas kompilacji jądra.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Zawiera różne podkatalogi magistral oraz pseudopliki zawierające
       informacje o magistralach PCI, zainstalowanych urządzeniach oraz
       sterownikach urządzeń. Niektóre z tych plików nie są w postaci
       ASCII.

    /proc/bus/pci/devices
       Informacje o urządzeniach PCI. Dostęp do nich może się odbywać
       poprzez lspci(8) i setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty przekazane jądru Linuksa podczas startu systemu.
       Zazwyczaj odbywa się to poprzez zarządcę startu systemu, takiego
       jak lilo(1).

    /proc/cpuinfo
       Jest to zbiór elementów zależnych od CPU i architektury systemu;
       dla każdej wspieranej architektury jest inna  lista.  Dwa
       popularne wpisy to: processor, który udostępnia numer CPU oraz
       bogomips;  jest  to  stała  systemowa,  wyliczona  podczas
       inicjalizacji jądra. Maszyny SMP zawierają informacje o każdym z
       procesorów.

    /proc/devices
       Listing tekstowy numerów głównych oraz grup urządzeń. Może to
       służyć skryptom MAKEDEV do zachowania spójności z jądrem.

    /proc/diskstats (od wersji Linuksa 2.5.69)
       Plik zawiera statystyki operacji wejścia/wyjścia dla każdego
       urządzenia dyskowego. Dalsze informacje można znaleźć w pliku
       Documentation/iostats.txt w źródłach jądra.

    /proc/dma
       Jest listą zarejestrowanych i używanych kanałów DMA (direct
       memory access) szyny ISA.

    /proc/driver
       Pusty podkatalog.

    /proc/execdomains
       Lista domen uruchamiania (wcieleń ABI [Application  Binary
       Interface - przyp. tłum.]).

    /proc/fb
       Informacje o framebuferze, o ile podczas kompilacji jądra
       zdefiniowano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Listing tekstowy wkompilowanych w jądro  systemów  plików.
       Przypadkowo, informacje te są wykorzystywane przez mount(1) do
       kolejnego próbowania różnych systemów plików, gdy żadnego nie
       podano.

    /proc/fs
       Pusty podkatalog.

    /proc/ide
       Katalog ten istnieje w systemach zawierających magistralę IDE.
       Zawiera po jednym katalogu dla każdego kanału IDE oraz dla
       przyłączonych urządzeń. Wśród plików są:

       cache       rozmiar bufora w KB
       capacity      liczba sektorów
       driver       wersja sterownika
       geometry      geometria fizyczna i logiczna
       identify      szesnastkowo
       media       rodzaj nośnika
       model       numer modelu producenta
       settings      ustawienia napędu
       smart_thresholds  szesnastkowo
       smart_values    szesnastkowo

       Dostęp do tych informacji w przyjaznym formacie umożliwia
       program narzędziowy hdparm(8).

    /proc/interrupts
       Służy do zapamiętania liczby przerwań dla każdego IRQ  w
       (przynajmniej)  architekturze  i386.  Łatwe  do  odczytu
       formatowanie, zrobione w ASCII.

    /proc/iomem
       Odwzorowanie portów we/wy w pamięci w Linuksie 2.4.

    /proc/ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i używanych obszarów
       portów we/wy.

    /proc/kallsyms (od wersji Linuksa 2.5.71)
       Zawiera wyeksportowane przez jądro definicje symboli, które są
       używane przez narzędzia modules(X) do dynamicznego podłączania
       ładowanych  modułów.  W  wersji  jądra  Linuksa  2.5.47 i
       wcześniejszych podobny plik z troszkę odmienną zawartością był
       nazwany ksyms.

    /proc/kcore
       Plik ten reprezentuje pamięć fizyczną systemu i jest zachowany w
       formacie pliku core dla ELF. Korzystając z tego pseudoplikiem
       oraz   z   niezestripowanego   binarnego  pliku  jądra
       (/usr/src/linux/vmlinux), można za pomocą GDB testować aktualny
       stan dowolnej struktury danych jądra.

       Całkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamięci (RAM)
       plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Plik ten może służyć do odczytu komunikatów jądra, zamiast
       funkcji systemowej syslog(2). Aby odczytać ten plik, proces musi
       mieć uprawnienia superużytkownika i tylko jeden proces powinien
       dokonywać jego odczytu. Pliku tego nie należy czytać, gdy działa
       proces syslog, korzystający z funkcji systemowej syslog(2) do
       rejestrowania komunikatów jądra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Patrz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Pierwsze trzy pola w tym pliku zawierają średnie obciążenie
       (loadavg) podając  informację  o  średniej  liczbie  zadań
       uruchomionych (stan R) oraz czekających na dyskowe operacje
       wejścia/wyjścia (stan D) w ciągu ostatnich 1, 5 i 15 minut. Są
       to te same wartości średniego obciążenia, które podaje uptime(1)
       i inne programy. Czwarte pole zawiera dwie liczby oddzielone od
       siebie znakiem ukośnika (/). Pierwsza z nich jest liczbą obecnie
       uruchomionych zadań (procesów, wątków); wartość ta  będzie
       mniejsza lub równa liczbie CPU. Wartość za ukośnikiem jest
       liczbą zadań, obecnych w systemie. Piąte pole zawiera PID
       najnowszego ostatnio utworzonego procesu w systemie.

    /proc/locks
       Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i fcntl(2))
       oraz dzierżawy (fcntl(2)).

    /proc/malloc
       Ten plik istnieje tylko jeśli podczas kompilacji zdefiniowano
       CONFIGDEBUGMALLOC.

    /proc/meminfo
       Plik ten jest używany przez free(1) do informowania o rozmiarze
       wolnej i zajętej pamięci (zarówno fizycznej, jak i wymiany) w
       systemie, a także o pamięci wspólnej i buforach używanych przez
       jądro.

       Jest on w tym samym formacie co free(1), poza tym, że podawanie
       informacji odbywa się w bajtach, a nie w KB.

    /proc/mounts
       Jest to lista wszystkich systemów plików obecnie zamontowanych w
       systemie. Format tego pliku jest udokumentowany w fstab(5). Od
       wersji 2.6.15 jądra Linuksa, ten plik może być użyty w wywołaniu
       funkcji poll(): po otwarciu tego pliku do odczytu, zmiana w nim
       (np. montowanie lub odmontowanie systemu plików) powoduje, że
       select(2) oznaczy deskryptor jako możliwy do odczytu, a poll(2)
       i epoll_wait(2) zaznaczą, że w pliku wystąpił błąd.

    /proc/modules
       Tekstowa lista modułów, które załadowano w systemie. Zobacz
       także lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. Szczegóły  można  znaleźć  w
       /usr/src/linux/Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       Różne sieciowe pseudopliki, z których wszystkie podają stan
       pewnej części warstwy sieciowej. Plik ten zawiera struktury
       ASCII i dlatego nadaje się do odczytu za pomocą cat. Jednak
       standardowy pakiet netstat(8) daje dużo czystszy dostęp do tych
       plików.

    /proc/net/arp
       Zawiera  zrzut tabeli ARP jądra używanej do rozwiązywania
       adresów, w czytelnej postaci ASCII. Pokazane zostaną zarówno
       wyuczone dynamicznie, jak i wstępnie zaprogramowane wpisy w
       tabeli ARP. Format jest następujący:

    IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie 'IP address' jest adresem IPv4 maszyny, a 'HW type' jest
       rodzajem sprzętu wg RFC 826. 'Flags' są to wewnętrzne znaczniki
       struktury ARP (zdefiniowane w /usr/include/linux/if_arp.h), a
       'HW address' jest odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej,
       jeśli jest ono określone.

    /proc/net/dev
       Pseudoplik dev  zawiera  informacje  o  stanie  urządzenia
       sieciowego.  Zawierają  one liczbę otrzymanych i wysłanych
       pakietów, liczbę błędów i kolizji  oraz  inne  podstawowe
       statystyki.  Informacje te są wykorzystywane przez program
       ifconfig(8) do informowania o stanie urządzenia. Format jest
       następujący:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internetowy  Protokół  Zarządzania  Grupami. Zdefiniowany w
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualną bazę
       odwrotnych odwzorowań, używaną do udostępniania usług odwrotnego
       poszukiwania adresów rarp(8). Jeśli RARP nie jest skonfigurowane
       w jądrze, to plik ten nie będzie istniał.

    /proc/net/raw
       Zawiera zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). Większość informacji
       nie jest przeznaczona do użytku innego niż odpluskwiania.
       Wartość ,,sl" jest slotem mieszania jądra dla gniazda, ,,local
       address" jest parą składającą się z lokalnego adresu i numeru
       protokołu. ,,st" jest stanem wewnętrznym gniazda. ,,tx_queue" i
       ,,rx_queue" są kolejkami danych przychodzących i wychodzących, w
       sensie  zużycia  pamięci jądra. Pola ,,tr", ,,tm->when" i
       ,,rexmits" nie są używane przez gniazda surowe. Pole ,,uid"
       zawiera efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/snmp
       Ten  plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta snmp
       zarządzającym informacjami o IP, ICMP, TCP i UDP.

    /proc/net/tcp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje
       się do użytku poza odpluskwianiem. Wartość "sl" jest slotem
       mieszania jądra dla gniazda, "local  address"  jest  parą
       składającą się z lokalnego adresu i numeru portu. "remote
       addres" jest parą składającą się ze zdalnego adresu i numeru
       portu  (jeśli gniazdo jest podłączone). ,,st" jest stanem
       wewnętrznym gniazda. ,,tx_queue" i ,,rx_queue" są kolejkami
       danych przychodzących i wychodzących w sensie zużycia pamięci
       jądra. Pola ,,tr", ,,tm-when" i ,,rexmits" zawierają wewnętrzne
       informacje o stanie gniazda w jądrze i są przydatne tylko do
       odpluskwiania. Pole ,,uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/udp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje
       się do użytku poza odpluskwianiem. Wartość ,,sl" jest slotem
       mieszania  jądra  dla gniazda, ,,local address" jest parą
       składającą się z lokalnego adresu i numeru portu. ,,remote
       addres" jest parą składającą się ze zdalnego adresu i numeru
       portu (jeśli gniazdo jest podłączone). ,,st" jest  stanem
       wewnętrznym gniazda. ,,tx_queue" i ,,rx_queue" są kolejkami
       danych przychodzących i wychodzących w sensie zużycia pamięci
       jądra. Pola ,,tr", ,,tm-when" i ,,rexmits" nie są używane w
       gniazdach UDP. Pole ,,uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda.
       Format jest następujący:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan.
       Format jest następujący:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       Gdzie ,,Num" jest numerem wpisu w tablicy jądra, ,,RefCount"
       jest liczbą użytkowników gniazda, ,,Protocol" obecnie jest
       zawsze zerem, ,,Flags" reprezentuje wewnętrzne znaczniki jądra,
       określające stan gniazda. ,,Type" jest zawsze równe ,,1" (Nie ma
       na razie w jądrze wsparcia dla gniazd datagramowych domeny
       UNIX). ,,St" jest wewnętrznym stanem gniazda, a ścieżka jest
       ścieżką (jeśli istnieje) związaną z gniazdem.

    /proc/partitions
       Zawiera liczby główne i poboczne każdej z partycji oraz liczby
       bloków i nazwy partycji.

    /proc/pci
       Listing  wszystkich  urządzeń  PCI  znalezionych  podczas
       inicjalizacji jądra i ich konfiguracja.

    /proc/scsi
       Katalog z pseudoplikiem scsi na pośrednim poziomie i różnymi
       podkatalogami niskopoziomowych sterowników SCSI, zawierającymi
       po jednym pliku dla każdego kontrolera SCSI w danym systemie;
       każdy z nich podaje stan jakiejś części podsystemu we/wy SCSI.
       Pliki te zawierają struktury ASCII i dlatego nadaje się do
       odczytu za pomocą cat.

       Możliwy jest też zapis do niektórych z tych plików, w celu
       rekonfiguracji podsystemu, lub przełączania różnych parametrów.

    /proc/scsi/scsi
       Jest listingiem wszystkich znanych jądru urządzeń SCSI. Listing
       jest podobny do widzianego podczas ładowania systemu. scsi
       wspiera obecnie tylko polecenie add-single-device umożliwiające
       rootowi dodanie do listy znanych urządzeń urządzenia włączonego
       na gorąco.

       Polecenie  echo  'scsi  add-single-device  1  0  5  0' >
       /proc/scsi/scsi spowoduje, że kontroler scsi1  przeprowadzi
       skanowanie kanału SCSI 0 w poszukiwaniu urządzenia o ID 5 i LUN
       0. Jeśli już istnieje urządzenie o takim adresie, lub adres jest
       nieprawidłowy, zostanie zwrócony błąd.

    /proc/scsi/[drivername]
       [drivername] może obecnie być jednym z: NCR53c7xx, aha152x,
       aha1542, aha1740, aic7xxx,  buslogic,  eata_dma,  eata_pio,
       fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128,
       u15-24f, ultrastore, or wd7000. Ukazują się te z katalogów, dla
       których odpowiednie sterowniki zarejestrowały przynajmniej jeden
       kontroler SCSI. Każdy katalog zawiera jeden plik dla każdego
       zarejestrowanego kontrolera. Każdy z plików kontrolera ma nazwę
       odpowiadającą numerowi kontrolera, przyznanemu podczas jego
       inicjacji.

       Czytanie tych plików zwykle pokaże konfigurację sterownika i
       kontrolera, statystyki itp.

       Pisanie do tych plików umożliwia różne operacje na różnych
       kontrolerach. Na przykład za pomocą poleceń latency i nolatency
       root może uaktywniać lub deaktywować  kod  pomiaru  czasu
       oczekiwania dla poleceń (command latency) w sterowniku eata_dma.
       Za pomocą poleceń lockup i unlock root może sterować symulowanym
       przez sterownik scsi_debug blokowaniem magistrali.

    /proc/self
       Ten katalog odnosi się do procesu korzystającego z systemu
       plików /proc i jest identyczny z katalogiem o nazwie będącej
       jego PID-em.

    /proc/slabinfo
       Informacje  dotyczące  buforów  (cache)  jądra.  Występują
       następujące kolumny:
       cache-name
       num-active-objs
       total-objs
       object-size
       num-active-slabs
       total-slabs
       num-pages-per-slab
       Szczegóły można znaleźć w slabinfo(5).

    /proc/stat
       statystyki jądra/systemu. Różnią się pomiędzy architekturami.
       Wśród wspólnych wpisów są:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Ilość czasu, wyrażona w USER_HZ (jedna setna sekundy na
           większości architektur), które system spędził w trybie
           użytkownika, trybie użytkownika o obniżonym priorytecie
           (nice), trybie systemowym i w zadaniu idle. Ostatnia
           wartość powinna być równa iloczynowi wartości USER_HZ z
           drugim wpisem w pseudopliku uptime.

           W Linuksie 2.6 linia  ta  zawiera  trzy  dodatkowe
           kolumny:iowait - czas oczekiwania na zakończenie operacji
           I/O (od wersji 2.5.41); irq - czas obsługiwania przerwań
           (od 2.6.0-test4); softirq - cxzas obsługiwania miękkich
           przerwań (softirqs) (od 2.6.0-test4).

       page 5741 1808
           Liczba stron, które system wstronicował i liczba tych,
           które wystronicował (z dysku).

       swap 1 0
           Liczba stron wymiany, które wniesiono i wyniesiono.

       intr 1462898
           Linia ta pokazuje licznik przerwań obsłużonych od czasu
           uruchomienia  dla  każdego  możliwego  przerwania
           systemowego. Pierwsza kolumna określa całkowitą liczbę
           wszystkich obsłużonych przerwań, każda następna określa
           całkowitą wartość dla danego przerwania.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,minor):(noinfo,    read_io_ops,   blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (tylko Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Liczba przełączeń kontekstu, które przeszedł system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach, od epoki (1
           stycznia 1970).

       processes 86031
           Liczba rozwidleń procesów od uruchomienia systemu.

       procs_running 6
           Liczba  procesów w stanie runnable (Linux 2.5.45 i
           późniejsze).

       procs_blocked 2
           Liczba procesów oczekujących na zakończenie operacji
           wejścia/wyjścia (Linux 2.5.45 i późniejsze).

    /proc/swaps
       Używane obszary wymiany. Zobacz także swapon(8).

    /proc/sys
       Katalog  ten  (obecny  od 1.3.57) zawiera wiele plików i
       podkatalogów odpowiadających zmiennym jądra. Zmienne te mogą być
       odczytywane i czasem modyfikowane za pośrednictwem systemu
       plików proc, jak też przy wykorzystaniu funkcji systemowej
       sysctl(2). Istnieją w nim aktualnie podkatalogi abi, debug, dev,
       fs, kernel, net, proc, rxrpc, sunrpc i vm, z których każdy
       zawiera więcej plików i podkatalogów.

    /proc/sys/abi
       Ten  katalog  może zawierać pliki z binarną informacją o
       aplikacji. W niektórych systemach nie występuje.

    /proc/sys/debug
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/dev
       Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych
       urządzeń. (np. dev/cdrom/info). W niektórych systemach może być
       pusty.

    /proc/sys/fs
       Zawiera podkatalogi binfmt_misc, inotify, and mqueue oraz pliki
       dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max, file-nr,
       inode-max,   inode-nr,   inode-state,   lease-break-time,
       leases-enable,  overflowgid,  overflowuid,  suid_dumpable,
       super-max i super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentacja plików z tego katalogu znajduje się w źródłach
       jądra w Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state
       Zawiera sześć liczb: nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w
       sekundach), want_pages (strony, których zażądał system) oraz
       dwie wartości nieużywane. nr_dentry wydaje się być cały czas
       równe 0. nr_unused wydaje się oznaczać liczbę nieużywanych
       dentry. age_limit jest wyrażonym w sekundach wiekiem dentry, po
       osiągnięciu którego wpisy w cache'u  dentry  mogą  zostać
       odzyskane,  gdy  brakuje  pamięci i want_pages ma wartość
       niezerową, podczas gdy jądro wywołało shrink_dcache_pages() oraz
       cache dentry nie został jeszcze wyczyszczony.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Plik ten może służyć do wyłączania lub włączania interfejsu
       dnotify opisanego w fcntl(2) dla całego systemu. Wartość 0 w tym
       pliku wyłącza interfejs, a wartość 1 go włącza.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Zawiera maksymalną liczbę buforowanych wpisów kwot dyskowych. W
       niektórych (2.4) systemach nie występuje. Gdy liczba wolnych
       zbuforowanych  kwot  dyskowych  jest  bardzo mała, a jest
       przerażająca liczba jednoczesnych użytkowników systemu, może
       istnieć potrzeba zwiększenia tego ograniczenia.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Zawiera liczbę przydzielonych wpisów kwot dyskowych oraz liczbę
       wolnych wpisów kwot dyskowych.

    /proc/sys/fs/file-max
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie liczby plików otwartych
       przez wszystkie procesy. (Zobacz także setrlimit(2), które może
       służyć procesom do ustawiania  ograniczenia  dla  procesu,
       RLIMIT_NOFILE, jako liczby plików, które proces może otworzyć).
       Gdy otrzymuje się mnóstwo komunikatów o przekroczeniu liczby
       uchwytów plików (file handles), to można spróbować zwiększyć tę
       wartość:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Stała jądra NR_OPEN narzuca górne ograniczenie wartości, która
       może zostać umieszczona w file-max.

       Gdy  zwiększa się /proc/sys/fs/file-max, należy pamiętać o
       zwiększeniu /proc/sys/fs/inode-max do wartości 3-4 razy większej
       niż nowa wartość /proc/sys/fs/file-max lub należy się liczyć z
       tym, że zabraknie i-węzłów.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Ten (tylko do odczytu) plik określa liczbę aktualnie otwartych
       plików. Zawiera on trzy liczby: liczbę przydzielonych uchwytów
       plików, liczbę wolnych uchwytów plików oraz maksymalną liczbę
       uchwytów plików. Jądro przydziela uchwyty plików dynamicznie,
       ale ich później nie zwalnia. Gdy liczba przydzielonych uchwytów
       plików zbliża się do

       maksimum, należy rozważyć zwiększenie tego maksimum. Gdy jest
       duża liczba wolnych uchwytów plików, oznacza to, że wystąpiło
       przesilenie w wykorzystaniu uchwytów plików i, prawdopodobnie,
       niema potrzeby zwiększania maksimum.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Ten plik zawiera maksymalną liczbę i-węzłów w pamięci. W
       niektórych (2.4) systemach może nie występować. Wartość ta
       powinna być 3-4 razy większa niż wartość w file-max, gdyż stdin,
       stdout i gniazda sieciowe również potrzebują i-węzłów, aby można
       było na nich operować. Gdy systematycznie brakuje i-węzłów,
       istnieje potrzeba zwiększenia tej wartości.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Zawiera dwie pierwsze wartości z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink i
       cztery wartości nieużywane. nr_inodes jest liczbą przydzielonych
       w systemie i-węzłów. Może ona być nieco większa niż inode-max,
       gdyż Linux przydziela je pełnymi stronami.  nr_free_inodes
       przedstawia liczbę wolnych i-węzłów. preshrink jest niezerowe,
       gdy nr_inodes > inode-max oraz w systemie występuje potrzeba
       wyczyszczenia listy i-węzłów zamiast przydzielania nowych.

    /proc/sys/fs/inotify (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Ten katalog zawiera pliki max_queued_events, max_user_instances
       i max_user_watches, których można użyć, aby ograniczyć ilość
       pamięci  jądra  używanej  przez  interfejs inotify. Więcej
       szczegółów można znaleźć w inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Określa okres ulgi, przez jaki jądro  zapewnia  procesowi
       utrzymanie dzierżawy pliku (fcntl(2)), a po którym wyśle do tego
       procesu sygnał zawiadamiający go, że inny proces oczekuje na
       otwarcie pliku. Jeśli utrzymujący dzierżawę nie usunie jej lub
       nie ograniczy swoich praw do niej w przeciągu tego czasu, jądro
       wymusi zerwanie dzierżawy.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Ten  plik  może służyć do ogólnosystemowego włączania lub
       wyłączania dzierżaw plików (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera
       wartość 0, dzierżawy są wyłączone. Wartość niezerowa włącza
       dzierżawy.

    /proc/sys/fs/mqueue (od wersji Linuksa 2.6.6)
       Ten katalog zawiera pliki msg_max, msgsize_max i queues_max,
       kontrolujące zasoby używane przez kolejki komunikatów POSIX.
       Szczegółowe informacje można znaleźć w mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid and /proc/sys/fs/overflowuid
       Te pliki umożliwiają zmianę wartości ustalonego UID-u i GID-u.
       Wartością domyślną jest 65534. Niektóre systemy plików wspierają
       jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe UID-y i
       GID-y są 32-bitowe. Gdy któryś z takich systemów plików jest
       zamontowany z możliwością zapisu, to wszystkie UID-y i GID-y
       przekraczające 65535 są zastępowane podanymi tu wartościami
       przed zapisem na dysk.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Wartość w tym pliku określa, czy pliki zrzutów pamięci są
       tworzone dla programów mających ustawiony bit set-user-ID albo
       chronionych w jakiś inny sposób. Można podać trzy różne wartości
       liczbowe:

       0 (domylny). Jest to tradycyjne zachowanie (sprzed Linuksa
       2.6.13). Zrzut pamięci nie będzie tworzony dla procesu, który
       zmienił swoje uprawnienia (wywołując seteuid(2), setgid(2) lub
       podobną funkcję albo gdy program miał ustawiony bit set-user-ID
       lub set-group-ID) albo gdy uprawnienia nadane plikowi binarnemu
       programu zabraniają jego odczytywania.

       1 ("debug"). Jeżeli jest to możliwe, to wszystkie procesy
       wykonują  zrzut  pamięci.  Właścicielem  pliku zrzutu jest
       użytkownik, którego uprawnienia do systemu plików ma proces
       wykonujący  zrzut.  Nie  są  stosowane  żadne  mechanizmy
       bezpieczeństwa. Jest to przeznaczone tylko do celów debugowania.
       Ptrace nie jest sprawdzane.

       2 ("suidsafe"). Zrzut pamięci programu, dla którego w normalnej
       sytuacji taki zrzut nie zostałby wykonany(patrz wyżej "0"), może
       być odczytany tylko przez administratora (root). Pozwala to
       użytkownikowi usunąć plik ze zrzutem, ale nie pozwala na jego
       odczytanie. Z powodów bezpieczeństwa w tym trybie pliki zrzutu
       nie nadpisują istniejących plików. Ten tryb jest odpowiedni, gdy
       administrator będzie chciał debugować problemy w naturalnym
       środowisku.

    /proc/sys/fs/super-max
       Plik steruje maksymalną liczbą superbloków, a więc i maksymalną
       liczbą systemów plików, które jądro może zamontować. Potrzeba
       zwiększenia wartości super-max występuje tylko wtedy, gdy chce
       się zamontować więcej systemów plików, niż na to pozwala
       aktualna wartość super-max.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Plik zawiera liczbę obecnie zamontowanych systemów plików.

    /proc/sys/kernel
       Ten  katalog  zawiera  pliki  acct,  cad_pid,  cap-bound,
       core_pattern,  core_uses_pid,  ctrl-alt-del,  dentry-state,
       domainname, hotplug, hostname, htab-reclaim (tylko PowerPC),
       java-appletviewer (binfmt_java, przestarzały), java-interpreter
       (binfmt_java, przestarzały), l2cr (tylko PowerPC), modprobe,
       msgmax,  msgmnb,  msgmni,  osrelease,  ostype, overflowgid,
       overflowuid, panic, panic_on_oops, pid_max, powersave-nap (tylko
       PowerPC ), printk, pty, random, real-root-dev, reboot-cmd (tylko
       SPARC), rtsig-max, rtsig-nr, sem, sg-big-buff, shmall, shmmax,
       shmmni, sysrq, tainted, threads-max, version i zero-paged (tylko
       PowerPC).

    /proc/sys/kernel/acct
       Plik zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i frequency. Gdy
       włączone jest rejestrowanie procesów w stylu BSD, wartości te
       sterują jego zachowaniem. Gdy ilość wolnego miejsca w systemie
       plików, na którym znajdują się logi, spada poniżej wyrażonej w
       procentach wartości lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane.
       Gdy ilość wolnego miejsca stanie się większa niż wyrażona w
       procentach wartość highwater, rejestrowanie jest wznawiane.
       frequency określa, jak często jadro będzie sprawdzać ilość
       wolnego miejsca (wartość w sekundach). Wartościami domyślnymi są
       4,  2  i 30. Oznacza to, że rejestrowanie procesów jest
       wstrzymywane, gdy ilość wolnego miejsca będzie <= 2%; wznowione
       zostanie, gdy wolne będzie >= 4%; zakłada się, że informacja o
       ilości wolnego miejsca jest ważna przez 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound
       Plik przechowuje wartość capability bounding set dla jądra
       (wyrażone jako liczba dziesiętna ze znakiem). Wartość ta jest
       mnożona (AND) bitowo z capabilities dozwolonymi dla procesu
       podczas exec().

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Patrz core(5). /proc/sys/kernel/core_uses_pid Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Ten plik steruje obsługą kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w
       pliku tym  znajduje  się  wartość  0,  Ctrl-Alt-Del  jest
       przechwytywane i przesyłane do programu init(1) w celu wykonania
       wdzięcznego restartu. Gdy wartość jest > 0, reakcją Linuksa na
       Wulkanicznie Nerwowe Nękanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) będzie
       natychmiastowy restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych
       buforów. Uwaga: gdy program (jak np. dosemu) korzysta z surowego
       trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del  jest  przechwytywane  przez
       program, zanim dotrze do warstwy terminalowej jądra i decyzja,
       co z tym zrobić, zależy od programu.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Plik ten zawiera ścieżkę do programu hotplug. Domyślną wartością
       w tym pliku jest "/sbin/hotplug".

    /proc/sys/kernel/domainname i /proc/sys/kernel/hostname
       Te pliki mogą służyć do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP
       maszyny dokładnie w ten sam sposób, jak za pomocą poleceń
       domainname i hostname, np.:

       # echo "darkstar" > /proc/sys/kernel/hostname
       # echo "mydomain" > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

       # hostname "darkstar"
       # domainname "mydomain"

       Należy tu zauważyć, że klasyczny darkstar.frop.org posiada nazwę
       hosta "darkstar" i domenę "frop.org" w DNS (Internetowej Usłudze
       Nazw Domen - Internet Domain Name Service), których nie należy
       mylić z domeną NIS (Sieciowej Usługi Informacyjnej - Network
       Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw
       domenowych zasadniczo się różnią. Szczegółowe informacje można
       znaleźć na stronie podręcznika hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (Tylko PowerPC) Jeśli do tego pliku zostanie wpisana wartość
       niezerowa,    htab    PowerPC    (zobacz:    plik
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt  w  źródłach  jądra) jest
       czyszczony za każdym razem, gdy system natrafi na  pętlę
       oczekiwania ("idle").

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (Tylko PowerPC) Plik zawiera znacznik sterujący cache'em L2 płyt
       procesora G3. Jeśli zawiera 0, cache jest wyłączony. Cache jest
       włączony, gdy plik zawiera wartość różną od zera.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Plik opisano w źródłach jądra w pliku Documentation/kmod.txt.

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtów w
       pojedynczym komunikacie zapisywanym do kolejki  komunikatów
       Systemu V.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Określa  ogólnosystemowe ograniczenie liczby identyfikatorów
       kolejek komunikatów. (Plik ten występuje począwszy od Linuksa
       2.4).

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Zawiera ogólnosystemowy parametr służący do inicjacji ustawienia
       msg_qbytes tworzonych później kolejek komunikatów. Ustawienie
       msg_qbytes określa maksymalną liczbę bajtów, które mogą zostać
       zapisane do kolejki komunikatów.

    /proc/sys/kernel/ostype i /proc/sys/kernel/osrelease
       Pliki te zawierają poszczególne części z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid i /proc/sys/kernel/overflowuid
       Pliki te  są  kopiami  plików  /proc/sys/fs/overflowgid  i
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Umożliwia  dostęp  (odczyt  i  zapis)  do  zmiennej jądra
       panic_timeout. Jeśli jest to zero, jądro będzie się zapętlać
       podczas paniki; jeśli wartość niezerowa, to określa liczbę
       sekund, po której jądro powinno się automatycznie przeładować.
       Jeśli używany jest software watchdog to zalecaną wartością jest
       60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops
       Plik ten (nowy w Linuksie 2.5) kontroluje zachowanie jądra,
       kiedy wystąpi oops lub BŁĄD. Jeśli ten plik zawiera 0, to system
       próbuje kontynuować operację. Jeśli zawiera 1, to system czeka
       parę sekund (aby dać procesowi klogd czas na zapisanie wyjścia z
       oops), a  następnie  panikuje.  Jeżeli  wartość  w  pliku
       /proc/sys/kernel/panic  również  jest niezerowa, to nastąpi
       restart komputera.

    /proc/sys/kernel/pid_max
       Ten plik (nowy w Linuksie 2.5) określa wartość po której nastąpi
       przewinięcie licznika PID (tj. wartość w tym pliku jest o 1
       większa niż maksymalny PID). Domyślna wartość tego pliku, czyli
       32768, określa taki sam zakres wartości PID, jak wcześniejsze
       wersje jądra. Dla platform 32-bitowych 32768 jest maksymalną
       wartością, jaką może przyjmować pid_max. W systemach 64-bitowych
       pid_max może zostać ustawiony na dowolną wartość, aż do 2^22
       (PID_MAX_LIMIT, około 4 milionów).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC używa
       trybu oszczędzania energii 'nap', a w przeciwnym przypadku trybu
       'doze'.

    /proc/sys/kernel/printk
       Cztery  wartości  w  pliku  printk  to:  console_loglevel,
       default_message_loglevel,    minimum_console_level     i
       default_console_loglevel. Wartości te wpływają na zachowanie
       printk() podczas wypisywania lub logowania komunikatów błędów.
       Informacja  o różnych poziomach logowania można znaleźć w
       syslog(2). Komunikaty o priorytecie wyższym niż console_loglevel
       będą wypisywane na konsoli. Komunikaty bez jawnego priorytetu
       będą  wypisywane  z  priorytetem  default_message_level.
       minimum_console_loglevel jest najmniejszą (najwyższą) wartością,
       którą   można   ustawić    jako    console_loglevel.
       default_console_loglevel  jest  domyślną  wartością  dla
       console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od wersji Linuksa 2.6.4)
       Ten katalog zawiera dwa pliki związane z liczbą pseudoterminali
       Unix 98 (patrz pts(4)) w systemie.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Plik określa maksymalną liczbę pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Ten plik tylko do odczytu zawiera informację o liczbie obecnie
       używanych pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/random
       Katalog ten zawiera różne parametry sterujące działaniem pliku
       /dev/random. Dalsze informacje można znaleźć w random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Plik ten jest udokumentowany w pliku Documentation/initrd.txt w
       źródłach jądra.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (Sparc only)
       Ten plik wydaje się stanowić mechanizm podawania argumentów
       SPARC-owej ładowarce systemu w ROM/Flash. Może przekazuje jej,
       co zrobić po restarcie?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7; patrz
       setrlimit(2)). Plik ten może służyć do sterowania maksymalną
       liczbą zgodnych z POSIX nieobsłużonych (w kolejkach) sygnałów
       czasu rzeczywistego w systemie.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7). Plik ten
       podaje liczbę zgodnych z POSIX sygnałów czasu rzeczywistego
       oczekujących obecnie w kolejce.

    /proc/sys/kernel/sem (od wersji Linuksa 2.4)
       Plik ten zawiera 4 liczby definiujące ograniczenia semaforów
       Systemu V. Są to w kolejności:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.

       SEMMNS Ogólnosystemowe  ograniczenie  liczby  semaforów  we
           wszystkich zestawiach semaforów.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogą zostać podane w
           wywołaniu semop(2).

       SEMMNI Ogólnosystemowe  ograniczenie  maksymalnej  liczby
           identyfikatorów semaforów.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Plik ten zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urządzenia SCSI
       (sg). Nie można nim na razie sterować, ale można go zmienić
       podczas kompilacji poprzez edycję include/scsi/sg.h i zmianę
       wartości SG_BIG_BUFF. Jednakże nie ma żadnego powodu, aby to
       robić.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Ten plik zawiera ogólnosystemowe ograniczenie całkowitej liczby
       stron pamięci wspólnej Systemu V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Ten plik może służyć do odpytywania o aktualne ograniczenie
       maksymalnego  rozmiaru tworzonego segmentu pamięci wspólnej
       (System V IPC) oraz do zmiany tego ograniczenia. Jadro wspiera
       obecnie segmenty pamięci wspólnej do 1GB. Wartością domyślną
       jest SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (dostępny począwszy od  Linuksa  2.4)  Ten  plik  określa
       ogólnosystemową maksymalną liczbę segmentów pamięci wspólnej
       Systemu V, które można utworzyć.

    /proc/sys/kernel/version
       zawiera tekst jak np.:

       #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998.TP

       '#5' oznacza, że jest to piąte z kolei jądro zbudowane z tych
       samych źródeł, a następująca dalej data określa, kiedy jądro
       zostało zbudowane.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (PowerPC only)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy),
       Linux-PPC  wstępnie  zeruje  strony  w pętli bezczynności.
       Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Ten katalog zawiera rzeczy związane z siecią. Wyjaśnienia
       dotyczące niektórych plików zawartych w tym katalogu można
       znaleźć w tcp(7) i ip(7).

    /proc/sys/proc
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/sunrpc
       Ten katalog obsługuje Sunowskie zdalne wywoływanie procedur dla
       sieciowego systemu plikowego (NFS). W niektórych systemach może
       nie istnieć.

    /proc/sys/vm
       Ten katalog zawiera pliki sterujące zarządzaniem pamięcią,
       buforami i zarządzaniem cachem.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od wersji Linuksa 2.6.16)
       Zapis do tego pliki powoduj zwolnienie przez jądro czystych
       buforów, dentries ii-węzłów z pamięci, zwalniając tę pamięć.

       Aby zwolnić bufor stronicowania, należy użyć  echo  1  >
       /proc/sys/vm/drop_caches; aby zwolnić dentries i i-węzły, należy
       użyć echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches; aby zwolnić bufor
       stronicowania,  dentries i i-węzły, należy użyć echo 3 >
       /proc/sys/vm/drop_caches.

       Ponieważ operacja ta nie jest destrukcyjna i brudne obiekty nie
       są zwalniane, użytkownik powinien wcześniej uruchomić sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od wersji Linuksa 2.6.9)
       Wartość  niezerowa  oznacza  wyłączenie nowego, 32-bitowego
       rozmieszczenia mapowania pamięci; jądro będzie używać starego
       (2.4) rozmieszczenia dla wszystkich procesów.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Plik  zawiera  tryb  rozliczeń  pamięci  wirtualnej jądra.
       Dopuszczalne wartości:
       0: heurystyczny overcommit (domyślnie)
       1: zawsze robi overcommit, nigdy nie sprawdza
       2: zawsze sprawdza, nigdy nie robi overcommitu
       W trybie 0 nie są sprawdzane wywołania mmap(2) z MAP_NORESERVE,
       a domyślne sprawdzenia są bardzo słabe, prowadząc do ryzyka
       zabicia procesu  przez  "OOM-killera".  Pod  Linuksem  2.4
       jakakolwiek  wartość  niezerowa oznacza tryb 1.W trybie 2
       (dostępnym od Linuksa 2.6),  całkowity  adres  przestrzeni
       wirtualnej w systemie jest ograniczony do (SS + RAM*(r/100)),
       gdzie SS jest rozmiarem przestrzeni wymiany, RAM jest rozmiarem
       fizycznej   pamięci,   a   r   -  zawartością  pliku
       /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Zobacz opis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sysvipc
       Podkatalog zawierający pseudopliki msg, sem i shm. Pliki te
       zawierają obiekty komunikacji międzyprocesowej (Interprocess
       Communication  -  IPC)  Systemu  V  (odpowiednio:  kolejki
       komunikatów, semafory i pamięć wspólną) obecnie istniejące w
       systemie, udostępniając informacje podobne do tych, które są
       dostępne poprzez ipcs(1). Pliki te zawierają nagłówki i są
       sformatowane (jeden obiekt IPC w wierszu) w celu łatwiejszego
       zrozumienia. svipc(7) podaje dodatkowe informacje o zawartości
       tych plików.

    /proc/tty
       Podkatalog zawierający psuedopliki i podkatalogi sterowników
       terminali  (tty)  oraz  protokołów  sterowania linią (line
       discipline).

    /proc/uptime
       Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w sekundach) i
       ilość  czasu  spędzonego  na  wykonywaniu procesu idle (w
       sekundach).

    /proc/version
       Ten napis określa wersję obecnie działającego jądra. Zawiera on
       w  sobie  zawartość /proc/sys/ostype, /proc/sys/osrelease i
       /proc/sys/version. Na przykład:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od wersji Linuksa 2.6)
       Plik ten wyświetla różne statystyki pamięci wirtualnej.

    /proc/zoneinfo (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Plik zawiera informacje o strefach pamięci. Może być przydatny
       podczas analizowania zachowania pamięci wirtualnej.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1), find(1), free(1), mount(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2),
    mmap(2), readlink(2),  syslog(2),  slabinfo(5),  hier(7),  arp(8),
    dmesg(8),  hdparm(8),  ifconfig(8),  init(8),  lsmod(8), lspci(8),
    netstat(8), procinfo(8), route(8)
    /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt

UWAGI

    Trzeba zauważyć, że wiele łańcuchów znakowych (np. środowisko czy linia
    poleceń) występuje w postaci wewnętrznej, z polami zakończonymi bajtami
    NUL ('\0'), więc jeśli do ich czytania użyje się od -c lub tr "\000"
    "\n", to mogą być bardziej czytelne. Alternatywnie, echo `cat <file>`
    działa równie dobrze.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedokładna i
    należy do tych, które powinny być bardzo często poprawiane.

PODZIĘKOWANIA

    Material dotyczący /proc/sys/fs i /proc/sys/kernel jest ściśle oparty
    na plikach dokumentacji źródeł jądra napisanych przez Rika van Riela.

                 2005-05-12              PROC(5)