Provided by: po-debconf_1.0.15ubuntu1_all bug

NOME

    po2debconf - combinar o ficheiro mestre templates e os ficheiros PO

SINOPSE

    po2debconf [-v] [-h] [--podir=DIR] [-o FILE] [-e STRING] master

DESCRIA~XA~XO

    Este programa lA~X todos os ficheiros PO e um A~Xnico ficheiro
    templates, e produz um ficheiro templates de Debconf contendo todas as
    traduA~XA~Xes, similar ao produzido por debconf-mergetemplate(1) (do
    pacote "debconf-utils"). Os ficheiros PO, por omissA~Xo, sA~Xo
    procurados no sub-directA~Xrio abaixo da localizaA~XA~Xo do ficheiro
    mestre.

    Para ajudar na transiA~XA~Xo do cA~Xdigo do idioma para o NorueguA~Xs
    Bokmaal, os cA~Xdigos de idioma no e nb sA~Xo lidados de forma
    especial. Se o no.po existir, deve ser renomeado para nb.po. Utilizar
    o nb.po tornarA~X ambas as traduA~XA~Xes "-no" e "-nb" disponA~veisno
    ficheiro templates.

    As linhas que comeA~Xam por um sA~mbolo cardinal ("#") sA~Xo
    comentA~Xrios nos ficheiros templates. Estes sA~Xo A~Xteis para darem
    dicas aos tradutores, e sA~Xo descartados pelo po2debconf. No
    "po-debconf" 1.0. foram introduzidos comentA~Xrios especiais sob a
    forma "#flag:directive". A "#flag:partial" A~X a A~Xnica directiva
    interpretada pelo po2debconf. Normalmente quando um campo A~X composto
    por vA~Xrios parA~Xgrafos (como "__Choices" e "_Description"), A~X
    traduzido se todos os parA~Xgrafos estiverem traduzidos. Quando um
    campo contiver "#flag:partial", as mensagens traduzidas podem ser
    misturadas com mensagens nA~Xo traduzidas.

OPA~XA~XES

    -h, --help
      Mostrar um resumo de utilizaA~XA~Xo e sair.

    -v, --verbose
      Processar em modo detalhado.

    --podir=DIR
      Definir o directA~Xrio para os ficheiros PO. A~X prA~X-definido
      procurar ficheiros PO no subdirectA~Xrio po abaixo da
      localizaA~XA~Xo do ficheiro mestre.

    -o, --output=FILE
      Definir o nome do ficheiro da saA~da (o prA~Xdefinido A~X a saA~da
      standard).

    -e, --encoding=STRING
      Converter a codificaA~XA~Xo. O argumento pode tomar 3 valores:
      "utf8" (converter para UTF-8), "po" (nA~Xo alterar a
      codificaA~XA~Xo) e "popular" (converter a codificaA~XA~Xo dos
      ficheiros de entrada de acordo com o seu idioma; a variA~Xvel de
      ambiente "PODEBCONF_ENCODINGS" tem de apontar para um nome dum
      ficheiro que contenha o mapa de codificaA~XA~Xo),

      Tal nome de ficheiro parece-se com:

       #
       #  O cardinal A~X o sA~mbolo dos comentA~Xrios
       #
       cs    ISO-8859-2
       da    ISO-8859-1
       de    ISO-8859-1
       el    ISO-8859-7

      etc.

      A codificaA~XA~Xo prA~X-definida costumava ser "popular", mas desde
      o po-debconf 0.9.0 foi mudada para "utf8".

FORMATO DE SAA~XDA

    Desde o debconf 1.2.0, o formato dos templates foi alterado, a
    codificaA~XA~Xo A~X parte dos nomes de campos, i.e. estes sA~Xo
    "foo-lang.encoding". Quando versA~Xes mais antigas do debconf
    encontram esses campos, estes sA~Xo simplesmente ignorados, o que
    significa que o texto A~X mostrado.

    Se estiver presente, o ficheiro po/output pode ultrapassar as
    prA~X-definiA~XA~Xes para a codificaA~XA~Xo e para o formato de saA~da.
    ContA~Xm uma A~Xnica linha com dois campos. O primeiro campo A~X o
    formato de saA~da (actualmente os valores vA~Xlidos sA~Xo 1 para campos
    no formato "foo-lang", e 2 para "foo-lang.encoding") e o segundo campo
    A~X a codificaA~XA~Xo, e.g.

     echo '2 utf8' > po/output

    deixar <po2debconf> converter texto para UTF-8.

    Quando a codificaA~XA~Xo estA~X definida para "po" ou "utf8", o formato
    de saA~da A~X sempre definido como 2, para que a versA~Xo antiga do
    debconf nA~Xo tente mostrar texto com codificaA~XA~Xes erradas.

VEJA TAMBA~XM

    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), po-debconf(7).

AUTOR

     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2008-10-24           PO2DEBCONF(1)