Provided by: wesnoth_1.4.5-1_i386 bug

NÁZOV

    wesnoth - Bitka o Wesnoth, ťahová strategická fantasy hra

ZHRNUTIE

    wesnoth [MONOSTI] [CESTA_K_DTAM]

POPIS

    Bitka o Wesnoth je ťahová strategická fantasy hra.

    Poraz  všetkých nepriateľských veliteľov pomocou dobre zostavenej
    skupiny bojových jednotiek; dávaj pritom pozor na svoje zásoby zlata a
    dediny. Každá jednotka má svoje silné a slabé stránky; aby si vyhral,
    uplatni výhody svojich jednotiek a neumožni súperovi urobiť to isté.
    Keď jednotky získavajú skúsenosti, dostávajú nové schopnosti a stávajú
    sa silnejšími. Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti
    proti počítačovému súperovi alebo sa pripoj k rozsiahlej komunite
    internetových hráčov Wesnothu. Vytvor si vlastné jednotky, scény alebo
    príbehy, a vymieňaj si ich s ostatnými hráčmi.

MOŽNOSTI

    --bpp slo
       nastaví počet bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad:
       --bpp 32

    --compress vstupn_sbor vstupn_sbor
       zbalí uloženú hru v textovom formáte WML (vstupn_sbor) do
       binárneho formátu WML (vstupn_sbor).

    -d, --debug
       zobrazí dodatočné ladiace informácie a umožní ďalšie možnosti
       príkazového riadku hry (ďalšie informácie o príkazovom riadku
       hry viď webová stránka http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode
       ).

    --decompress vstupn_sbor vstupn_sbor
       rozbalí uloženú hru v binárnom formáte WML (vstupn_sbor) do
       textového formátu WML (vstupn_sbor).

    -f, --fullscreen
       spustí hru na ploche celej obrazovky.

    --fps zobrazí momentálnu rýchlosť hry, počet snímok za sekundu, v rohu
       obrazovky.

    --gunzip vstupn_sbor.gz
       rozbalí súbor, ktorý by mal byť vo formáte gzip, a uloží ho bez
       prípony .gz. Súbor vstupn_sbor.gz sa vymaže.

    --gzip vstupn_sbor
       zbalí uloženú hru do formátu gzip, uloží ju ako vstupn_sbor.gz
       a vymaže vstupn_sbor.

    -h, --help
       vypíše súhrn možností príkazového riadku  do  štandardného
       výstupu, a skončí.

    --load uloen_hra
       načíta uloženú hru z daného súboru v štandardnom adresári
       uložených hier

    --log-level=domna1,domna2,...
       nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky
       zapisovacie domény. Možné úrovne: error, warning, info, debug.
       Štandardne sa používa úroveň error.

    --logdomains
       Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

    --max-fps
       počet snímok za sekundu, ktoré môže hra zobraziť; hodnota by
       mala byť medzi 1 a 1000, štandardne je 50.

    --multiplayer
       spustí hru pre viacerých hráčov. Ďalšie možnosti použuteľné v
       kombinácii s --multiplayer sú vysvetlené nižšie.

    --nocache
       vypne ukladanie herných dát do cache.

    --nosound
       spustí hru bez zvukov a hudby.

    --path vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: -r 800x600

    -t, --test
       spustí hru s malou testovacou scénou.

    -v, --version
       zobrazí číslo verzie a skončí.

    -w, --windowed
       spustí hru v grafickom okne.

    --no-delay
       spustí hru bez akýchkoľvek páuz, kvôli meraniu  rýchlosti
       grafiky. Toto je automaticky zahrnuté v --nogui.

    --nogui
       spustí hru bez grafického užívateľského rozhrania. Musí byť
       uvedené pred --multiplayer, ak má správne fungovať.

    --exit-at-end
       vypne sa po skončení scény, bez zobrazenia dialógu o víťazstve
       alebo porážke, ktorý by od používateľa vyžadoval kliknutie OK.
       Toto sa tiež používa na automatizované meranie rýchlosti.

Možnosti pre --multiplayer

    Pri možnostiach ovplyvňujúcich konkrétnu bojovú stranu je uvedené
    slo. Za slo treba dosadiť číslo bojovej strany. Zvyčajne je to 1
    alebo 2, ale záleží to na možnom počte hráčov vo vybranej scéne.

    --algorithmslo=hodnota
       nastaví neštandardný algoritmus počítačovému hráčovi za danú
       stranu. Možné hodnoty: idle_ai a sample_ai.

    --controllerslo=hodnota
       nastaví ovládanie pre danú stranu. Možné hodnoty: human (človek)
       a ai (počítač).

    --era=hodnota
       táto možnosť umožňuje hrať v inej ako štandardnej (Default) ére.
       Éra  sa  zadáva  pomocou id. Éry sú definované v súbore
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --parmslo=nzov:hodnota
       nastaví tejto strane dodatočné parametre. Tento parameter závisí
       na možnostiach uvedených pri --controller a --algorithm. Je to
       užitočné iba pri dizajnovaní vlastnej umelej inteligencie. (nie
       je zatiaľ celkom zdokumentované)

    --scenario=hodnota
       nastaví scénu pre viacerých hráčov pomocou id. Štandardná scéna
       má id multiplayer_The_Freelands.

    --sideslo=hodnota
       nastaví frakciu danej éry pre túto stranu. Frakcia sa vyberá
       pomocou id. Frakcie sú popísané v súbore data/multiplayer.cfg.

    --turns=hodnota
       nastaví počet ťahov pre danú scénu. Štandardná hodnota je 50.

    Napríklad aby ste otestovali svoju AI proti štandardnej AI bez
    spustenia GUI:
       wesnoth --nogui --multiplayer --controller1=ai --controller2=ai
       --algorithm2=python_ai
       --parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTOR

    Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
    Soliton <soliton@gmail.com>. Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.
    Túto  stránku  manuálu  pôvodne  napísal   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného
    softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca
    ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)