Provided by: wesnoth-editor_1.4.5-1_i386 bug

NÁZOV

    wesnoth_editor - Editor máp pre Bitku o Wesnoth

ZHRNUTIE

    wesnoth_editor [MONOSTI] [MAPA]

POPIS

    Editor máp pre Bitku o Wesnoth.

MOŽNOSTI

    --bpp číslo
       nastaví počet bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad:
       --bpp 32

    --datadir
       nastaví dátový adresár, ktorý sa má použiť.

    -f, --fullscreen
       spustí editor na ploche celej obrazovky.

    -h, --help
       povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.

    --log-level=doména1,doména2,...
       nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky
       zapisovacie domény. Možné úrovne: error, warning, info, debug.
       Štandardne sa používa úroveň error.

    --logdomains
       Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

    --path vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: -r 800x600

    -v, --version
       vypíše číslo verzie a skončí.

    -w, --windowed
       spustí editor v grafickom okne.

AUTOR

    Napísal David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>.
    Preložil Viliam Búr <viliam@bur.sk>.
    Túto   stránku   manuálu  pôvodne  napísal  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného
    softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca
    ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

    wesnoth(6), wesnothd(6)