Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    dpkg-buildpackage - bygg binär- eller källkodspaket från källkod

SYNOPS

    dpkg-buildpackage [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-buildpackage är ett styrskript som kan användas för att göra det
    enklare att automatisera paketbyggning.

FLAGGOR

    -b   Anger att enbart binära paket skall byggas, inga källkodsfiler
       byggs och/eller distribueras.

    -B   Anger  ett  rent  binärbygge,  inte  heller  kommer några
       arkitekturoberoende binärpaket att skapas.

    -S   Endast källkod byggs, inga binärpaket behöver byggas.

    Flaggorna -sx styr huruvida det ursprungliga källkodsarkivet skall
    inkluderas i insändningen om källkod genereras (dvs. -b eller -B inte
    har använts).

    -si  Som standard, eller om den anges, kommer originalkällkoden att
       inkluderas om versionsnumret avslutas med -0 eller -1, dvs. om
       Debianversionsdelen av versionsnumret är 0 eller 1.

    -sa  Bifogar alltid originalkällkoden.

    -sd  Bifogar inte originalkällkoden, utan enbart differensfilen.

    -aarkitektur
       Ange Debianarkitekturen vi bygger för. Arkitekturen för maskinen
       vi bygger på bestäms automatiskt, och är även standard för
       värdmaskinen.

       Om värdarkitekturen skiljer sig från byggarkitekturen (till
       exempel  vid  korskompilering),  och  om  miljövariabeln
       PKG_CONFIG_LIBDIR inte är satt, så kommer den att sättas till
       ett    värde    lämpligt    för    korskompilering
       ("/usr/gnu-systemtyp/lib/pkgconfig/:/usr/share/pkgconfig").

    -tgnu-systemtyp
       Ange GNU-systemtyp vi bygger för. Den kan användas i stället för
       -a  eller  som  ett  komplement  för  att  överstyra
       standard-GNU-systemtypen för Debian-målarkitekturen.

    -jjobb Antalet jobb som tillåts att köras  samtidigt,  motsvarar
       make(1)-flaggan  med samma namn. Lägger till sig själv i
       miljövariabeln MAKEFLAGS, vilket får alla påföljande make-anrop
       att ärva flaggan. Lägger även till flaggan parallel=jobb till
       miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS, vilket gör det möjligt för
       debian/rules-filer att använda informationen för egna ändamål.
       Värdet parallel=jobb i miljövariablen DEB_BUILD_OPTIONS kommer
       att överstyra värdet för -j om den flaggan ges.

    -vversion
       Använd ändringsloggsinformation för alla versioner som är strikt
       senare än version.

    -Cndringsbeskrivning
       Läs beskrivningen av ändringarna från filen ndringsbeskrivning
       istället  för att använda information från källkodsträdets
       changelog-fil.

    -mpaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig för detta paket, istället för att använda informationen
       från källkodsträdets control-fil.

    -epaketansvarige-adress
       Använd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig  för  denna insändning, istället för att använda
       informationen från källkodsträdets changelog-fil.

    -D   Kontrollera beroenden och konflikter, avbryt om  de  inte
       uppfylls.

    -d   Kontrollera inte byggberoenden eller -konflikter.

    -E   Gör vissa varningar till fel. Används endast av dpkg-source, men
       dpkg-buildpackage känner igen det och sänder det vidare till
       dpkg-source.

    -W   Slår av tidigare satt -E. Används endast av dpkg-source, men
       dpkg-buildpackage känner igen det och sänder det vidare till
       dpkg-source.

    -nc  Städa inte källkodsträdet (implicerar -b).

    -tc  Städa källkodsträdet (använder f-root-kommando debian/rules
       clean) efter att paketet har byggts.

    -rf-root-kommando
       När dpkg-buildpackages behöver exekvera delar av byggprocessen
       som  root sätter den kommandot som skall exekveras efter
       f-root-kommando om ett sådant har angivits. Om inte kommer
       fakeroot att användas som standard, om kommandot existerar.
       f-root-kommando måste börja med namnet på  det  faktiska
       kommandot som skall anropas samt de parametrar det skall anropas
       med. f-root-kommando kan innehålla parametrar (de måste vara
       avdelade   med  blanksteg)  men  inga  skalmetatecken.
       f-root-kommando kan typiskt vara fakeroot, sudo, super eller
       really. su är inte lämpligt eftersom det kräver flaggan -c för
       att köra ett kommando och även då kan det bara  starta
       användarens  skal  med -c istället för att sända flaggor
       individuellt till kommandot som skall startas.

    -Rregelfil
       För att bygga  ett  Debianpaket  körs  normalt  kommandot
       debian/rules med flera olika standardparametrar. Den här flaggan
       gör det möjligt att använda ett annat programanrop för att bygga
       paketet (det kan innehålla blankstegsavdelade parametrar). Den
       kan även användas för att exekvera standardregelfilen med ett
       annat  make-program  (till  exempel  genom  att  använda
       /usr/local/bin/make -f debian/rules som regelfil).

    -psigneringskommando
       När dpkg-buildpackage måste exekvera GPG eller PGP för att
       signera ett källkodsstyrfil (.dsc) eller en .changes-fil kör det
       signeringskommando (det letar i PATH om så behövs) istället för
       pgp. signeringskommando får de argument pgp skulle ha fått. Om
       signeringskommando tar kommandon enligt GPG- istället  för
       PGP-stil måste du ge flaggan -sgpg. signeringskommando får inte
       innehålla blanksteg eller andra skalmetatecken.

    -knyckel-id
       Ange nyckel-id att använda vid signering av paket.

    -us  Signera inte källkodspaketet.

    -uc  Signera inte .changes-filen.

    -i[reguljrt-uttryck]
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-source.

    -I[mnster]
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-source. Kan repeteras
       flera gånger.

    -s[nsAkurKUR]
       Sänds vidare utan ändringar till dpkg-source.

    -z, -Z Sänds vidare utan ändringar till dpkg-source.

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

    Ett antal miljövariabler som väljer kompilator- och länkarflaggor
    återställs till standardvärden såvida de inte redan har satts i miljön.
    Observera att denna mekanism introducerades först i dpkg-dev version
    1.14.17 och att inte alla rules-filer och byggverktyg ännu godtar dessa
    variabler.

    CFLAGS Optimeringsflaggor som sänds till Debians byggsystem och kan/bör
       överstyras av paketet som byggs om så behövs (standardvärde: -g
       -O2,  eller  -g -O0 om noopt anges i DEB_BUILD_OPTIONS).
       Överstyrda flaggor kan användas för att explicit välja en högre
       optimeringsnivå, eller för att förbigå kompilatorfel som bara
       ses med vissa optimeringsnivåer (den sist satta optimeringsnivån
       "vinner").

    CFLAGS_APPEND
       Optimeringsflaggor som läggs till kompilatorflaggorna, vilka
       inte får skrivas över av paketet (används huvudsakligen för
       testbyggen). Standardvärde: tomt.

    CXXFLAGS
       Samma som CFLAGS för C++-källkod.

    CXXFLAGS_APPEND
       Samma som CFLAGS_APPEND för C++-källkod.

    FFLAGS Samma som CFLAGS för Fortrankällkod.

    FFLAGS_APPEND
       Samma som CFLAGS_APPEND för Fortrankällkod.

    CPPFLAGS
       Förprocessorflaggor  som sänds till Debians byggsystem och
       kan/bör överstyras av paketet som  byggs  om  så  behövs
       (standardvärde: tomt). Detta makro används sällan (de flesta
       byggsystem använder helt enkelt CFLAGS istället för CPPFLAGS).

    CPPFLAGS_APPEND
       Förprocessorflaggor som läggs till förprocessorflaggorna, vilka
       inte får skrivas över av paketet (används huvudsakligen för
       testbyggen). Standardvärde: tomt.

    LDFLAGS
       Flaggor som sänds till kompilatorn vid länkning av binärer eller
       delade objekt (om länkaren anropas direkt måste -Wl och , tas
       bort från dessa flaggor). Standardvärde: tomt.

    LDFLAGS_APPEND
       Flaggor som läggs till kompilatorflaggorna vid länkning av kod,
       vilka inte får skrivas över av paketet (används huvudsakligen
       för testbyggen). Standardvärde: tomt.

PROGRAMFEL

    Det borde vara möjligt att ange blanksteg och skalmetatecken i, och
    inledande argument för, f-root-kommando och signeringskommando.

SE ÄVEN

    dpkg-source(1),  dpkg-architecture(1),  dpkg-genchanges(1),  gpg(1),
    pgp(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddad © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2007 Frank Lichtenheld

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.