Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    dpkg-source - Verktyg för att manipulera Debiankällkodspaket (.dsc)

SYNOPS

    dpkg-source [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-source packar och packar upp Debiankällkodsarkiv.

    Inga av dessa kommandon tillåter att flera flaggor kombineras till ett,
    och de tillåter inte att värdet på en flagga anges som ett separat
    argument.

KOMMANDON

    -x filnamn.dsc [utdatakatalog]
       Extrahera ett källkodspaket. Ett argument som inte är en flagga
       måste anges, namnet på debiankällkodsstyrfilen (.dsc). Ett
       valfritt andra argument som inte är en flagga kan anges för att
       bestämma vilken katalog källkoden skall packas upp i, det får
       inte existera. Om du inte anger någon utdatakatalog extraheras
       källkodspaketet till en katalog som heter kllkod-version i den
       aktuella arbetskatalogen.

       dpkg-source läser namnen på de övriga filer som ingår i
       källkodspaketet från styrfilen; de antas vara i samma katalog
       som .dsc-filen.

       Filerna i det extraherade paketet kommer att ha behörighet och
       ägare satta till det som kunde förväntas om filerna och
       katalogerna bara hade skapats - kataloger och körbara filer
       kommer ha 0777 och enkla filer 0666, båda modifierade av
       uppackarens umask; om föräldrakatalogen är setgid kommer de
       extraherade katalogerna också att vara det, och samtliga filer
       och kataloger kommer ärva dess gruppägarskap.

       Om källkoden använder ett annat format än standardformatet
       (gäller för närvarande alla format förutom "1.0"), kommer dess
       namn att lagras som debian/source/format så att det används som
       standard när källkodspaketet byggs på nytt.

    -b katalog [formatspecifika-flaggor]
       Bygg ett källkodpaket. Det första argumentet som inte är en
       flagga  tas  som  namn  på  katalogen som innehåller det
       debianiserade källkodsträdet (dvs. med underkatalogen "debian"
       och kanske ändringar på originalfilerna). Beroende på vilket
       källkodspaketformat som används för att bygga formatet kan
       ytterligare parametrar kanske godtas.

       dpkg-source kommer bygga källkodspaketet med det första format
       som fungerar från en lista i denna ordning: formatet som anges i
       Format-fältet  i  debian/control,  formatet  som anges med
       kommandoradsflaggan/-orna --format, formatet  som  anges  i
       debian/source/format, "1.0", "3.0 (eget)". Se nedan för en
       omfattande beskrivning av de olika källkodspaketformaten.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ALLMÄNNA BYGGFLAGGOR

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkällkodsstyrfil som information skall läsas från.
       Standardvärde är debian/control. Om ett relativt sökvägsnamn
       anges tolkas det från källkodsträdets toppnivåkatalog.

    -lndringsloggfil
       Anger ändringsloggsfil som information skall  läsas  från.
       Standardvärde är debian/changelog. Om ett relativt sökvägsnamn
       anges tolkas det från källkodsträdets toppnivåkatalog.

    -Fndringsloggformat
       Anger format på ändringsloggen. Som standard läses formatet från
       en speciell rad nära slutet av ändringsloggen, eller så används
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    --format=vrde
       Försök det första givna formatet för att bygga källkodspaketet.
       Om det används flera gånger kommer de att försöka användas i den
       ordning de angavs. Det överstyr inte ett explicit Format-fält i
       debian/control, men det kommer att överstyra ett eventuellt
       format som anges i debian/source/format.

    -Vnamn=vrde
       Rekommenderas ej. Ställer in en utdatasubstitueringsvariabel. Se
       deb-substvars(5) för en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Rekommenderas  ej.  Läser  substitueringsvariabler  från
       substvarfil; standardvärde är att inte läsa någon fil.

    -Dflt=vrde
       Ersätt eller lägg till ett fält i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett fält ur den genererade control-filen.

    -Zkomprimeringstyp
       Anger vilken komprimering som skall användas för de skapade
       filerna (tar-bollar och diffar). Observera att flaggan inte gör
       att befintliga tar-bollar packas om, utan enbart påverkar nya
       filer. Värden som stöds är: gzip, bzip2 samt lzma. gzip är
       förvalet.

    -zkomprimeringsniv
       Komprimeringsnivå att använda. Som med -Z påverkas bara filer
       som nyskapas. Värden som stöds är: 1 till 9, best (bäst) och
       fast (snabb). 9 är förval.

    -i[reguljrt-uttryck]
       Du kan ange ett reguljärt uttryck i perlformat för att matcha
       filer som du vill skall filtreras ut ur listan över filer för
       diffen.  (Listan  skapas  av  ett  find-kommando.)  (Om
       källkodspaketet byggs som ett version 3-paket med ett VCS
       används detta istället för att ignorera filer som inte har
       checkats in). -i ensamt  aktiverar  funktionen,  med  ett
       standardvärde som filtrerar ut styrfiler och kataloger från de
       flesta  vanliga  versionshanteringssystem,  säkerhetskopior,
       växlingsfiler  och  Libtool-byggutdatakataloger.  Endast ett
       reguljärt kan vara aktivt, om du anger flera -i-flaggor är det
       den sista på kommandoraden som gäller.

       Flaggan är mycket användbar för att utesluta extrafiler som
       kommer med i diffen, t.ex om du underhåller din källkod i ett
       versionshanteringssystem och vill använda en utcheckning för att
       bygga ett källkodspaket utan att ta med de ytterligare filer och
       det normalt innehåller (t.ex CVS/, .cvsignore, .svn/). Det
       förvalda reguljära uttrycket täcker redan in många av dessa, men
       om du ändrar det, kom ihåg att det som standard kan träffa alla
       delar av filnamnet. Så, om du träffa bara början av ett filnamn
       eller hela filnamn måste du själv lägga till de förankringar som
       är nödvändiga (t.ex ’(^|/)’, ’($|/)’).

    -I[filnamnsmnster]
       Om flaggan anges kommer filnamnet att sändas vidare till
       tar(1):s --exclude-flagga när det anropas för att skapa en
       .orig.tar.gz eller .tar.gz-fil. Till exempel kommer -ICVS att
       hoppa över CVS-kataloger när tar.gz-filen skapas. Flaggan kan
       upprepas flera gånger för att lista flera filnamn som skall
       uteslutas.

       -i ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvärde som
       filtrerar ut styrfiler och kataloger från de flesta vanliga
       versionshanteringssystem,  säkerhetskopior, växlingsfiler och
       Libtool-byggutdatakataloger.

    Observera: Även om de används till liknande ändamål, så har -i och -I
    väldigt olika syntax och semantik. -i kan endast anges en gång och tar
    ett perl-kompatibelt reguljärt uttryck, vilket matchas  mot  den
    kompletta relativa sökvägen för varje fil. -I kan anges flera gånger
    och tar ett filnamnssökmänster med skaljokertecken. Mönstret matchas
    mot den kompletta relativa sökvägen, men även individuellt mot varje
    komponent i sökvägen. Den exakta semantiken för tar:s --exclude-flagga
    är         något         komplicerad,        se
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards      för
    fullständig dokumentation.

    Förvalt reguljärt uttryck och sökmönster för de bägge flaggorna kan ses
    i utdata för --help-kommandot.

ALLMÄNNA UPPACKNINGSFLAGGOR

    --no-copy
       Kopiera inte original-tarbollar i närheten av det uppackade
       källkodspaketet.

    --no-check
       Kontrollera inte signaturer och kontrollsummor före uppackning.

KÄLLKODSPAKETFORMAT

  Format: 1.0
    Ett källkod i detta format består antingen av en .orig.tar.gz,
    förbunden med en .diff.gz, eller en ensam .tar.gz (i så fall anses
    paketet vara eget, "native").

    Uppackning

    Att packa upp ett Debianeget paket innebär att packa upp den ensamma
    tarbollen i målkatalogen. Att packa upp ett icke-eget paket innebär att
    först packa upp .orig.tar.gz-filen och sedan genom att tillämpa patchen
    som finns i .diff.gz-filen. Tidsstämplarna för alla filer nollställs
    till den tidpunkt då källkodspaketet extraherades (vilket undviker
    tidsstämpelförskjutningar  som  kunde  leda  till  problem  när
    autogenererade filer patchas). Diffen kan skapa nya filer (hela
    debian-katalogen skapas på det sättet), men kan inte ta bort filer
    (tomma filer kommer lämnas kvar).

    Bygga

    Att bygga ett Debianeget paket innebär bara att skapa en ensam tarboll
    med källkodskatalogen. Att bygga ett icke-eget paket innefattar att
    extrahera original-tarbollen i en separat ".orig"-katalog och skapa
    .diff.gz-filen på nytt genom att jämföra källkodspaketets katalog med
    .orig-katalogen.

    Byggflaggor (med -b):

    Om ett andra argument som inte är en flagga anges skall det vara namnet
    på originalkällkodskatalogen eller -tarfilen eller den tomma strängen
    om  paketet  är  Debianspecifikt  och  därför  inte  har  några
    Debianiserings-diffar. Om inget andra argument anges kommer dpkg-source
    att      leta      efter      originalkällkodstarfilen
    paket_uppstrmsversion.orig.tar.gz  eller  originalkällkodskatalogen
    paket.orig beroende på -sX-flaggorna.

    -sa, -sp, -sk, -su och -sr skriver inte över befintliga tar-filer och
    kataloger. Om det önskas bör  -sA, -sP, -sK, -sU och -sR anges i
    stället.

    -sk  Anger att den ursprungliga källkoden är en tar-fil, som standard
       paket_uppstrmsversion.orig.tar.filndelse.  Den  kommer låta
       originalkällkodsfilen ligga kvar som en tarfil, eller kopiera
       den till den aktuella katalogen om den inte redan är där.
       Tarbollen kommer att packas upp i katalog.orig för att generera
       diffen.

    -sp  Som -sk, men tar bort katalogen igen efteråt.

    -su  Anger  att  originalkällkoden är en katalog, som standard
       paket-uppstrmsversion.orig och att dpkg-source skall skapa ett
       nytt originalkällkodsarkiv från den.

    -sr  Som -su, men tar bort katalogen när den har använts.

    -ss  Anger att originalkällkoden finns både som en katalog och en
       tar-fil. Katalogen kommer att användas av dpkg-source för att
       skapa diffen, men tarfilen för att skapa .dsc-filen. Flaggan
       måste användas med tillförsikt - om katalogen och tarfilen inte
       stämmer överens kommer ett trasigt källkodsarkiv att skapas.

    -sn  Anger att dpkg-source inte skall leta efter något källkodsarkiv
       och att ingen diff skall skapas. Det andra argumentet, om det
       anges, måste vara den tomma strängen. Flaggan används för
       Debianspecifika paket som inte har en separat uppströmskällkod
       och därför inte har någon debianiseringsdiff.

    -sa eller -sA
       Anger att originalkällkoden finns som en katalog eller en tarfil
       - det andra argumentet, om det anges, kan vara det ena eller det
       andra, eller den tomma strängen (motsvarar att använda -sn). Om
       en tarfil hittas kommer programmet att packa upp den för att
       skapa en diff och ta bort den efteråt (motsvarar -sp). Om en
       katalog hittas kommer  den  att  packas  för  att  skapa
       originalkällkoden och ta bort den efteråt (motsvarar -sn). Om
       båda hittas kommer dpkg-source att ignorera katalogen, och
       skriva över den om -sA angavs (detta motsvarar -sP) eller ge ett
       felmeddelande om -sa angavs. -sA är standard.

    Extraheringsflaggor (med -x):

    Oavsett kommer ett befintligt källkodsträd att tas bort.

    -sp  Används när originalkällkoden som extraheras (om sådan finns)
       skall lämnas kvar som en tarfil. Om den inte redan finns i den
       aktuella katalogen, eller om en befintlig men annan fil finns
       där, kommer den att kopieras dit. (Detta är standard.)

    -su  Packar upp originalkällkodsträdet.

    -sn  Försäkrar att originalkällkoden varken kopieras till en aktuella
       katalogen eller packas upp. Eventuella originalkällkodsträd som
       finns i den aktuella katalogen tas fortfarande bort.

    Alla -sX-flaggor är ömsesidigt uteslutande. Om du anger mer än en
    kommer endast den sista att användas.

  Format: 2.0
    Även känt som wig&pen. Detta format rekommenderas inte för allmän
    användning, formatet "3.0 (quilt)" ersätter det. Wig&pen var den första
    specifikationen av en ny generation av källkodspaketformat.

    Beteendet för detta format är detsamma som för "3.0 (quilt)"-formatet,
    förutom att det inte använder en explicit förteckning patchar. Alla
    filer i debian/patches/ som motsvarar det Perl-reguljära uttrycket
    [\w-]+ måste vara giltiga patchar: de appliceras när paketet packas
    upp.

    När du bygger ett nytt källkodspaket kommer eventuella ändringar på
    uppströmskällkoden  att  lagras  i  en  patch  som  kallas
    zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (eget)
    Detta format är en utökning av det egna paketformatet som anges av
    1.0-formatet. Det stöder alla komprimeringsmetoder och kommer att som
    standard ignorera alla VCS-specifika filer och kataloger, samt många
    temporärfiler (se standardvärdet som är knutet till flaggan -i i texten
    för --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    Ett  källkodspaket  i  detta  format  innehåller  åtminstone  en
    original-tarboll (.orig.tar.ext, där ext kan vara gz, bz2 och lzma) och
    en Debiantarboll (.debian.tar.ext). Den kan även innehålla ytterligare
    original-tarbollar (.orig-komponent.tar.ext).

    Uppackning

    Huvud-originaltarbollen  packas  upp  först, därefter packas alla
    ytterligare originaltarbollar upp i underkataloger med namn efter
    komponent-delen i sitt filnamn (eventuella redan befintliga kataloger
    ersätts). Debian-tarbollen packas sedan upp ovanpå källkodskatalogen
    efter att en redan befintlig debian-katalog har tagits bort först.
    Observera att debian-tarbollen måste bestå av en debian-underkatalog,
    men att den även kan innehålla binärfiler utanför den katalogen (se
    flaggan --include-binaries).

    Alla  patchar  listade  i  debian/patches/debian.series  eller
    debian/patches/series tillämpas sedan. Om den förstnämnda filen används
    och den sistnämnda inte existerar (eller är en symbolisk länk), kommer
    den senare att ersättas av en symbolisk länk till den första. Tanken är
    att göra det  enklare  att  använda  quilt  till  att  hantera
    patchuppsättningen. Observera att, även om dpkg-source korrekt tolkar
    series-filer som använder explicita flaggor till patch-programmet
    (lagrade på kommandoraden efter patch-filnamnet och ett eller flera
    blanksteg), så ignoreras dessa flaggor och det förväntar sig att
    patchar kan tillämpas med flaggan -p1 till patch. Det kommer därför
    visa en varning sådana flaggor upptäcks, och bygget kommer troligen att
    misslyckas.

    Patchar kan även ta bort filer, på ungfär samma sätt som quilt normalt
    fungerar.

    Filen debian/patches/.dpkg-source-applied skapas om patchar tillämpades
    vid uppackningen.

    Bygga

    Alla original-tarbollar som finns i den aktuella katalogen packas upp i
    en  temporär  katalog  med  samma  logik  som  i  uppackningen,
    debian-katalogen kopieras över i den temporära katalogen och alla
    patchar, förutom debian-changes-version tillämpas. Temporärkatalogen
    jämförs därefter mot källkodskatalogen och diffen (om den inte är tom)
    lagras i debian/patches/debian-changes-version. Eventuella ändringar på
    binärfiler kan inte representeras i diffen och kommer därmed att leda
    till ett felmeddelande, såvida inte paketansvariga medvetet väljer att
    inkludera den modifierade binärfilen i debian-tarbollen (genom att
    lista den i debian/source/include-binaries). Byggningen kommer även att
    misslyckas om binärfiler upptäcks i debian-underkatalogen, såvida de
    inte har vitlistats i debian/source/include-binaries.

    Den uppdaterade debiankatalogen, och listan över modifierade binärer,
    används sedan för att omskapa debian-tarbollen.

    Den automatiskt genererade diff-filen innehåller inte ändringar för
    VCS-specifika filer eller för många temporära filer (se standardvärdet
    som är knutet till flaggan -i i texten för --help). Detta gäller
    speciellt katalogen .pc som används av quilt, katalogen kommer att
    ignoreras när den automatiska patchen skapas.

    Observera: dpkg-source förväntar att källkodspaketet har alla patchar
    tillämpade när källkodspaketet genereras. Detta gäller inte  när
    källkodsträdet har hämtats genom att packa upp ett källkodspaket med
    till exempel Format: 1.0. För att motverka detta problem kommer
    dpkg-source att tillämpa patchar innan byggprocessen startas, såvida
    det inte hittar debian/patches/.dpkg-source-applied. Om katalogen .pc
    finns kommer även det att tolkas som ett tecken på att patchar har
    applicerats, och i så fall kommer quilt unapplied att köras för att
    verifiera att alla patchar har tillämpats. Flaggan --no-preparation kan
    användas för att slå av detta beteende.

    Byggflaggor

    --include-removal
       Ignorera inte borttagna filer och ta med dem i den automatiskt
       genererade patchen.

    --include-timestamp
       Ta med tidsstämpel i den automatiskt genererade patchen.

    --include-binaries
       Lägg till alla modifierade binärer i debian-tarbollen. Lägg även
       till dem i debian/source/include-binaries: de kommer att läggas
       till som standard i följande byggen och du behöver inte längre
       ange den här flaggan.

    --no-preparation
       Försök inte att förbereda byggträdet genom att tillämpa patchar
       som inte verkar ha tillämpas för närvarande.

    Extraheringsflaggor

    --skip-patches
       Applicera inte patchar i slutet av uppackningen.

    --without-quilt
       Använd inte quilt för att tillämpa patchar, utan dpkg-source:s
       egen kod. Det kommer inte vara möjligt att använda quilt direkt
       på den uppackade katalogen, men den kommer i tillägg att slippa
       quilts temporära filer.

  Format: 3.0 (skräddarsytt)
    Detta  formatet  är  speciellt.  Det  anger  inte  ett  riktigt
    källkodspaketformat, utan kan användas för att skapa källkodspaket med
    godtyckliga filer.

    Byggflaggor

    Alla argument som inte är flaggor tas som filer som skall integreras i
    det skapade källkodspaketet. De måste finnas, och helst i aktuell
    katalog. Åtminstone en fil måste anges.

    --target-format=vrde
       Krävs. Anger  det  riktiga  formatet  på  det  genererade
       källkodspaketet. Den skapade .dsc-filen kommer innehålla detta
       värde i sitt Format-fält och inte "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git) och 3.0 (bzr)
    Dessa format är experimentella. De genererar en ensam tarboll som
    innehåller motsvarande VCS-arkiv.

    Uppackning

    Tarbollen packas upp och VCS-verktyget används sedan för att hämta ut
    den aktuella grenen.

    Bygga

    Innan uppackningen fortsätter kommer en del tester att utföras för att
    se till att vi inte har några ej ignorerade ej incheckade ändringar.

    De VCS-specifika delarna av källkodskatalogen kommer därefter att
    kopieras över till en temporär katalog. Innan den temporära katalogen
    packas i en tarboll utförs viss städning för att spara plats.

PROGRAMFEL

    Tidpunkten på fältöverstyrning inträffar jämfört med inställning av
    vissa standardutdatafält är ganska förvirrad.

SE ÄVEN

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddad © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrättsskyddat © 2008 Raphaël Hertzog

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.