Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-control - Debians filformat för paketstyrfiler

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debianpaket innehåller huvudstyrfilen "control", vilken i sig
    innehåller ett antal fält, eller kommentarer där raderna inleds med
    "#". Varje fält börjar med en etikett, såsom Package eller Version
    (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets kropp. Fält
    avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten
    spänna över flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att
    slå  samman  rader  när  kroppen  tolkas (förutom i fallet för
    Description-fältet, se nedan).

NÖDVÄNDIGA FÄLT

    Package: <paketnamn>
       Värdet på fältet bestämmer paketets namn, och används av de
       flesta installationsverktygen för att generera filnamnen.

    Version: <versionssträng>
       Vanligtvis är detta det ursprungliga paketets versionsnummer på
       den form programmets författare använder. Den kan även innehålla
       ett Debianuppdateringsnummer (för paket vars källa är utanför
       Debian). Exakt format och  sorteringsalgoritm  beskrivs  i
       deb-version(5).

    Maintainer: <fullt-namn e-post>
       Skall vara på formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och är
       normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad från
       författaren av den programvara som paketerades.

    Description: <kort beskrivning>
        <lång beskrivning>
       Formatet för paketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning
       på den första raden (efter "Description"-fältet). Följande rader
       bör användas för en längre, mer detaljerad beskrivning. Varje
       rad i den lägre beskrivningen måste inledas med ett blanksteg,
       och blanka rader i den långa beskrivningen måste innehålla en
       ensam punkt (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA FÄLT

    Section: <sektion>
       Detta är ett generellt fält som ger paketet en kategori baserat
       på programvara som det installerar. Några vanliga sektioner är
       "utils", "net", "mail", "text", "x11" osv.

    Priority: <prioritet>
       Ställer in hur viktigt paketet är jämfört med systemet som
       enhet.  Vanliga  prioriteter  är  "required"  (nödvändig),
       "standard" (normal), "optional" (valfritt), "extra" (extra) osv.

    I Debian har fälten Section och Priority en definierad uppsättning
    accepterade värden baserade på policymanualen. En förteckning över
    dessa värden finns i den senaste versionen av paketet debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       Fältet krävs normalt sett endast om svaret är "yes" (ja), och
       betecknar att paketet krävs för en korrekt installation av
       systemet. Dpkg och andra installationsverktyg tillåter inte att
       ett paket märkt Essential tas bort (åtminstone inte utan att
       använda en av de tvingande flaggorna).

    Architecture: <arkitektur|all>
       Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades
       för. Vanliga arkitekturer är "i386", "m68k", "sparc", "alpha",
       "powerpc" osv. Observera att värdet all är avsett för paket som
       är oberoende av arkitektur. Exempel på detta är skal- eller
       Perlskript och dokumentation.

    Origin: <namn>
       Namnet på den distribution paketet härstammar från.

    Bugs: <url>
       URL:en  till felrapporteringssystemet för detta paket. Det
       nuvarande formatet är <systemtyp>://<address>, till exempel
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL till uppströmsprojektets hemsida.

    Tag: <lista med märken>
       Lista  över  märken som beskriver paketets egenskaper. En
       beskrivningen och förteckning över kända märken finns i paketet
       debtags.

    Source: <källkodsnamn>
       Namnet på det källkodspaket som binärpaketet kommer från, om det
       skiljer sig från namnet på själva paketet.

    Depends: <paketlista>
       Lista över paket som krävs för att paketet skall  kunna
       tillhandahålla  en  icke-trivial  mängd  funktionalitet.
       Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillåta att ett paket
       installeras om paketen som listas i Depends-fältet inte är
       installerade (åtminstone inte utan att använda en av  de
       tvingande flaggorna). Vid en installation körs postinst-skripten
       i paketen i Depends:-fälten innan de paket som beror på dem.
       Under  det  omvända  förhållandet,  en  borttagning,  körs
       prerm-skriptet i ett paket innan de som  finns  i  dess
       Depends:-fält.

    Pre-Depends: <paketlista>
       Lista över paket som måste vara installerade och konfigurerade
       innan paketet kan installeras. Detta används normalt i de fall
       paketet kräver att ett annat paket är installerat för sitt
       preinst-skript.

    Recommends: <paketlista>
       Lista över paket som bör installeras tillsammans med paketet i
       de allra flesta fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att
       varna användaren om man installerar ett paket utan de som listas
       i Recommends-fältet.

    Suggests: <paketlista>
       Lista över paket som är relaterade till paketet och som kanske
       kan göra det mer användbart, men utan vilka det fortfarande är
       rimligt att installera paketet.

    Syntaxen för fälten Depends, Pre-Depends, Recommends och Suggestsär en
    lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp innehåller en lista
    med paket avdelade med ett vertikalstreck (rör) ("|"). Grupperna
    avdelas med kommatecken. Komma utläses som "OCH", och vertikalstrecken
    som "ELLER", där vertikalstrecken binder hårdare. Varje paketnummer kan
    eventuellt följas av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

    Ett versionsnummer kan börja med ">>", vilket betyder att vilken som
    helst  senare  version  matchar,  där det är valfritt att ange
    Debianuppdateringen  (avdelad   med   bindestreck).   Tillåtna
    versionrelationer är ">>" för större än, "<<" för mindre än, ">=" för
    större än eller lika med", "<=" för mindre än eller lika med, och "="
    för lika med.

    Breaks: <paketlista>
       Listar paket som förstörs av detta, till exempel genom att lyfta
       fram fel när  det  namngivna  paketet  beror  på  detta.
       Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte att förstörda paket
       konfigureras; problemet löses vanligtvis genom att uppgradera
       paketen som namnges i ett Breaks-fält.

    Conflicts: <paketlista>
       Listar paket som är i konflikt (krockar) med detta, till exempel
       genom  att   innehålla   filer   med   samma   namn.
       Pakethanteringsprogramvaran tillåter inte två sådana paket att
       vara installerade samtidigt. Två paket med inbördes konflikt bör
       innehålla en Conflicts-rad med varandras namn.

    Replaces: <paketlista>
       Lista över paket ersätts av filer från det här paketet. Detta
       används för att möjliggöra paket att skriva över filer från
       andra  paket,  och  används  normalt sett tillsammans med
       Conflicts-fältet för att tvinga fram borttagning av det andra
       paketet om även det här har de filer som finns i paketet det
       står i konflikt med.

    Provides: <paketlista>
       Detta är en lista av virtuella paket som tillhandahålls av
       detta. Normalt sett används detta i de fall flera paket
       tillhandahåller samma tjänst. Till exempel kan både sendmail och
       exim  fungera som e-postserver, så de tillhandahåller ett
       gemensamt paket ("mail-transport-agent") på vilket andra paket
       kan bero, vilket gör det möjligt för sendmail eller exim att
       fungera som ett alternativ som tillfredsställer beroendet. Detta
       förhindrar att paket som beror på en e-postserver måste känna
       till alla deras paketnamn och använda "|" för att dela av
       listan.

    Syntaxen för Conflicts, Replaces och Provides är en lista över
    paketnamn avdelade med komman (och  eventuella  blanktecken).  I
    Conflicts-fältet  läses  kommatecknet  som "ELLER". En eventuellt
    versionsnumret kan även anges, med samma syntax som ovan för Conflicts
    och Replaces-fälten.

EXEMPEL

    # Kommentar
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however.)

SE ÄVEN

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.