Provided by: dpkg-dev_1.14.20ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-substvars - Debians källkods-substitueringsvariabler

SYNOPS

    substvars

BESKRIVNING

    Innan dpkg-source, dpkg-gencontrol och dpkg-genchanges skriver sin
    kontrollinformation (till control-filen i källkodspaketet .dsc för
    dpkg-source  och  till  standard  ut  för  dpkg-gencontrol  och
    dpkg-genchanges) kommer de utföra viss  variabelsubstituering  på
    utdatafilen.

    En variabelsubstitution har formen ${variabelnamn}. Variabelnamn består
    av alfanumeriska tecken, bindestreck och kolon och börjar med ett
    alfanumeriskt tecken. Variabelsubstitueringar utförs upprepade gånger
    tills det inte kvarstår några - det resulterande innehållet i fältet
    läses av på nytt efter substitueringen för att se om det behövs fler
    substitueringar.

    När alla substitueringar har utförts ersätts varje förekomst av
    strängen ${} (som inte är en giltig substituering) med ett $-tecken.

    Variabler kan sättas genom att använda kommandoradsflaggan -V. De kan
    även anges i filen debian/substvars (eller vilken som helst annan fil
    som anges med flaggan -T). Filen består av rader på formen namn=vrde.
    Avslutande blanksteg på en rad, blanka rader och rader som börjar med
    en #-symbol (kommentarer) ignoreras.

    I tillägg är följande standardvariabler tillgängliga:

    Arch  Den aktuella byggarkitekturen (från dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Version för källkodspaketet.

    source:Upstream-Version
       Version på uppströmskällkodspaketet, inklusive Debianversionens
       epok, om sådan finns.

    binary:Version
       Den binära paketversionen (som kan avvika från source:Version,
       till exempel i en binNMU).

    Source-Version
       Versionen på källkodspaketet (från changelog-filen). Variabeln
       avråds från eftersom betydelsen skiljer sig från funktionen,
       använd i stället source:Version eller binary:Version  allt
       eftersom vad som är lämpligt.

    Installed-Size
       Den totala storleken på paketets installerade filer. Värdet
       kopieras in i motsvarande fält i kontrollfilen. Om du ställer in
       det kommer det att ersätta värdet på fältet. Om variabeln inte
       är satt kommer dpkg-gencontrol att använda du -k debian/tmp för
       att hitta det förvalda värdet.

    Extra-Size
       Ytterligare diskutrymme som används när paketet installeras. Om
       värdet  är  satt  kommer  dess  värde  att  läggas  till
       Installed-Size-variabelns värde (oavsett om den satts explicit
       eller om det förvalda värdet används) innan det kopieras till
       kontrollfilens fält Installed-Size.

    F:fltnamn
       Värdet på utdatafältet fltnamn (som måste anges med rätt form
       av stora och små bokstäver). Om du sätter dessa variabler händer
       ingenting förutom där de explicit expanderats.

    Format Formatet på filen .changes som skapats av denna version av
       källkodspaketeringsskripten. Om du sätter denna variabel kommer
       innehållet i Format-fältet i filen .changes också att ändras.

    Newline, Space, Tab
       Dessa variabler innehåller motsvarande tecken (radbrytning,
       blanksteg, tabbsteg).

    shlibs:beroendeflt
       Variabelinställningar  på  den  här  formen  skapas  av
       dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Uppströmsversionen av dpkg.

    dpkg:Version
       Fullständig version av dpkg.

    Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att
    genereras och ett tomt värde används.

FILER

    debian/substvars
       Lista över substitueringsvariabler och -värden.

PROGRAMFEL

    Tidpunkten på fältöverstyrning inträffar jämfört med inställning av
    vissa standardutdatafält är ganska förvirrad.

SE ÄVEN

    dpkg(1),  dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1), dpkg-shlibdeps(1),
    dpkg-source(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddad © 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Karlsson och Daniel Nylander.