Provided by: po4a_0.34-2_all bug

NOM

    po4a-gettextize - converteix un fitxer original (i la seva traducciA~X)
    en un fitxer po

SINOPSI

    po4a-gettextize -f <fmt> -m <principal.doc> [-l <XX.doc>] -p <XX.po>

    (XX.po A~Xs la sortida, tots els altres sA~Xn l’entrada)

DESCRIPCIA~X

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) A~Xs facilitar la
    traducciA~X (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant
    les eines de gettext en A~ rees on no eren d’esperar, com ara en la
    documentaciA~X.

    El guiA~X "po4a-gettextize" estA~ a cA~ rrec de convertir els fitxers
    de documentaciA~X en fitxers po. Si comenceu una nova traducciA~X,
    "po4a-gettextize" extraurA~ les cadenes traduA~Xbles del fitxer de
    documentaciA~X i les escriurA~ en fitxer pot.

    Si ja teniu un fitxer traduA~Xt, "po4a-gettextize" intentarA~ extreure
    les traduccions que contA~X i posar-les a lloc en el fitxer po de
    sortida. Teniu en compte que aquest procA~Xs tA~X una inteligA~Xncia
    molt escassa: se suposa que l’enA~Xssima cadena del fitxer traduA~Xt
    A~Xs la traducciA~X de l’enA~Xssima cadena de l’original. Si no A~Xs el
    cas, esteu mort. A~Xs per aixA~X que A~Xs molt important que ambdA~Xs
    fitxers comparteixin exactament la mateixa estructura.

    Tanmateix, "po4a-gettextize" diagnosticarA~ la vostra mort detectant
    qualsevol desincronitzaciA~X entre els fitxers, i informant d’on
    succeeixen. En aquest cas, heu d’editar els fitxers manualment per
    solucionar la disparitat informada. Fins i tot si no s’ha informat de
    cap error, heu de comprovar detalladament que el fitxer po generat A~Xs
    correcte (A~Xs a dir, que cada msgstr A~Xs la traducciA~X del msgid
    associat, i no d’un anterior o posterior).

    Fins i tot si el guiA~X aconsegueix fer la seva feina sense problemes
    aparents, marcarA~ les traduccions extretes com a difuses, per
    assegurar-se que el traductor els donarA~ un cop d’ull, i detectarA~
    els problemes que pugui haver-hi.

    Si el document principal tA~X caracters no-ascii, el fitxer po generat
    estarA~ en utf-8, per tal de permetre caracters no-estA~ ndards de
    forma independent de la cultura. SinA~X (si el document principal
    estA~ completament en ascii), el fitxer po generat utilitzarA~ la
    codificaciA~X del document traduA~Xt d’entrada.

OPCIONS

    -f, --format
      Tipus de format de la documentaciA~X que vol tractar. Utilitzi
      l’opciA~X --help-format per veure el llistat de formats
      disponibles.

    -m, --master
      File containing the master document to translate. You can use this
      option multiple times if you want to gettextize multiple documents.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que contA~X el document a traduir.

    -l, --localized
      File containing the localized (translated) document. If you
      provided multiple master files, you may wish to provide multiple
      localized file by using this option more than once.

    -L, --localized-charset
      Joc de caracters del fitxer que contA~X el document localitzat.

    -p, --po
      Fitxer on s’escriurA~ el catA~ leg de missatges. Si no es
      proporciona, el catA~ leg de missatges s’escriurA~ a la sortida
      estA~ ndard.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentaciA~X reconeguts per po4a.

    -V, --version
      Mostra la versiA~X dels guions i acaba.

    -v, --verbose
      Incrementa el nivell d’informaciA~X del programa.

    -d, --debug
      Mostra alguna informaciA~X de depuraciA~X.

CONSULTEU TAMBA~X

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIA~X

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CA~XPIA I LLICA~XNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa A~Xs programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).