Provided by: po4a_0.34-2_all bug

NOM

    po4a-normalize - normalitza un fitxer de documentaciA~X analitzant-lo
    amb po4a, i tornant-lo a escriure

SINOPSI

    po4a-normalize -f <fmt> <principal.doc>

DESCRIPCIA~X

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) A~Xs facilitar la
    traducciA~X (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant
    les eines de gettext en A~ rees on no eren d’esperar, com ara en la
    documentaciA~X.

    El guiA~X "po4a-normalize" A~Xs una eina de depuraciA~X emprada per
    comprovar que po4a no canvia els documents quan no ha de fer-ho. Tan
    sols s’utilitza durant el desenvolupament de nous mA~Xduls, o si dubta
    de la validesa de les eines.

    El document generat s’escriurA~ a po4a-normalize.output mentre que el
    fitxer po generat s’escriurA~ a po4a-normalize.po. No hi ha manera de
    canviar-ho ;)

OPCIONS

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentaciA~X reconeguts per po4a.

    -f, --format
      Tipus de format de la documentaciA~X que vol tractar. Utilitzi
      l’opciA~X --help-format per veure el llistat de formats
      disponibles.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que contA~X el document a traduir.

    -V, --version
      Mostra la versiA~X dels guions i acaba.

CONSULTEU TAMBA~X

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-gettextize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIA~X

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CA~XPIA I LLICA~XNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa A~Xs programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).